p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Role of digital infrared thermal imaging in diagnosis of acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 647-653 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.80843

Role of digital infrared thermal imaging in diagnosis of acute appendicitis

Uğur Aydemir1, Talha Sarıgoz2, Tamer Ertan3, Ömer Topuz3
1Department of General Surgery, Aksaray State Hospital, Aksaray-Turkey
2Department of General Surgery, Kayseri City Hospital, Kayseri-Turkey
3Department of General Surgery, Health Sciences University, Kayseri-Turkey

BACKGROUND: Acute appendicitis (AA) is one of the most common diseases requiring emergency surgery. Today, diagnosis of AA is made through anamnesis, physical examination along with advanced imaging methods. Thermal imaging confers advantages over conventional techniques for being portable, non-invasive, easily conducted, ionization radiation-free, and inexpensive. Digital infrared thermal imaging (DITI) has been the subject of research in various clinical scenarios. In this prospective randomized controlled study, diagnostic potential of DITI in AA was investigated.
METHODS: Totally, 224 volunteers (112 healthy volunteers and 112 patient volunteers) were enrolled and divided into two groups; control group and patient group. All subjects were assessed by DITI. Steady-state images of both lower quadrants and sternum were taken. Thermal images were transferred to computer software and analyzed. Potential of thermal imaging as a diagnostic method was evaluated.
RESULTS: Regarding temperature differences between the quadrants, statistical analysis delivered significant difference between the both groups (p<0.001). As a result of the analysis, the cutoff value for the diagnosis of AA was found to be 0.4°C difference between the average lower quadrant temperatures.
CONCLUSION: This study has enlarged the application of DITI to abdominal pain, especially within context of AA. Thermal evaluation of patients with abdominal pain seems promising.

Keywords: Acute abdomen, appendictis; thermal imaging.

Akut apandisit tanısında dijital kızılötesi termal görüntülemenin rolü

Uğur Aydemir1, Talha Sarıgoz2, Tamer Ertan3, Ömer Topuz3
1Aksaray Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Aksaray
2Kayseri Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kayseri
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Akut apandisit, acil cerrahi gerektiren en yaygın hastalıklardan biridir. Günümüzde akut apandisit tanısı öykü, fizik muayene ve ileri görüntüleme yöntemleri ile konmaktadır. Termal görüntüleme geleneksel tekniklerine göre, taşınabilir olması, invaziv olmaması, kolayca yapılabilir olması, iyonizasyon radyasyon içermemesi ve ucuz olması gibi avantajlar sağlar. Dijital kızılötesi termal görüntüleme çeşitli klinik çalışmalara araştırma konusu olmuştur. Bu ileriye yönelik randomize kontrollü çalışmada, akut apandisitte dijital kızılötesi termal görüntülemenin tanısal potansiyeli araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 224 gönüllü (112 sağlıklı gönüllü, 112 hasta gönüllü) kontrol grubu ve hasta grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm olgular dijital kızılötesi termal görüntüleme ile değerlendirildi. Hem alt kadranların hem de sternumun görüntüleri alındı. Termal görüntüler bilgisayar yazılımına aktarıldı ve analiz edildi. Tanısal yöntem olarak termal görüntülemenin potansiyeli değerlendirildi.
BULGULAR: Kadranlar arasındaki sıcaklık farklarına ilişkin olarak, istatistiksel analiz, her iki grup arasında anlamlı farklılık göstermiştir (p<0.001). Analiz sonucunda, akut apandisit tanısı için kesim değerinin, ortalama alt kadran sıcaklıkları arasında 0.4 °C fark olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA: Bu çalışma, özellikle akut apandisit bağlamında, karın ağrısında dijital kızılötesi termal görüntülemenin uygulanmasını genişletmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, apandisit; termal görüntüleme.

Uğur Aydemir, Talha Sarıgoz, Tamer Ertan, Ömer Topuz. Role of digital infrared thermal imaging in diagnosis of acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 647-653

Corresponding Author: Talha Sarıgoz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish