p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Intestinal perforation in necrotizing enterocolitis: Does cardiac surgery make a difference? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 662-667 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.80930

Intestinal perforation in necrotizing enterocolitis: Does cardiac surgery make a difference?

Elif Altınay Kırlı1, Saniye Ekinci2
1Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Bursa City Hospital, Bursa-Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study is to evaluate the patients with intestinal perforation secondary to necrotizing enterocolitis (NEC) following cardiac surgery in the terms of risk factors and diagnosis/treatment process.
METHODS: A series of cases operated for intestinal perforation secondary to NEC were retrospectively reviewed in two groups. Group I involved patients who had cardiac surgery for congenital heart disease previous to intestinal perforation secondary to NEC. Group II consisted patients who had intestinal perforation secondary to NEC without any previous cardiac surgery. Demographic characteristics, prenatal and postnatal features, and pre- and post-operative course of groups were statistically compared to define differences.
RESULTS: Thirty-two patients underwent laparotomy secondary to intestinal perforation in this period. The gestational age and birth weight were smaller in Group II (p=0.001, p=0.001). Intrauterine growth retardation was more frequent in Group II (p=0.05). More Group I patients had hypotensive periods (p=0.018) before the diagnosis of NEC. Prostaglandin treatment and requirement of renal replacement therapy were more frequent in Group I (p=0.022, p=0.03). The mortality rate was higher in Group I (p=0.018). All patients in Group I were late stage NEC at the time of diagnosis.
CONCLUSION: NEC developing after cardiac surgery is different from NEC seen in the neonatal period in the terms of etiology, facilitating factors, and clinical course. Mortality rate is higher in NEC after cardiac surgery. The diagnosis of intestinal perforation might be difficult in NEC after cardiac surgery due to insignificant physical examination findings and characteristic radiological signs of NEC. The history of prostaglandin usage and requirement of renal replacement were thought as alarming signs in terms of possible intestinal complications after cardiac surgery.

Keywords: Cardiac surgery, congenital heart disease; intestinal perforation; necrotizing enterocolitis.

Nekrotizan enterokolite ikincil intestinal perforasyon: Kardiyak cerrahi sonrası seyri farklı mıdır?

Elif Altınay Kırlı1, Saniye Ekinci2
1Bursa Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Bursa
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kardiyak cerrahi geçiren hastalarda görülen nekrotizan enterokolite (NEC) ikincil sindirim kanalı perforasyonun etiyolojik farklılıklar, risk faktörleri, tedavi ve izleme ait özellikler açısından değerlendirilmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Nekrotizan enterokolite ikincil sindirim kanalı perforasyonu nedeni ile ameliyat edilen hastaların dosya bilgileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar doğuştan kalp hastalığı nedeni ile kardiyak cerrahi uygulanması öyküsü temel alınarak iki gruba ayırıldı. NEC’ye ikincil sindirim kanalı perforasyonu kardiyak cerrahi sonrası izlemde gelişen hastalar Grup 1’de kardiyak cerrahi girişim olmaksızın NEC’ye ikincil gelişen sindirim kanalı perforasyonları Grup 2’de toplandı. Gruplara ait demografik özellikler, pre ve postnatal takip özellikleri, uygulanan cerrahi girişimler, ameliyat öncesi ve sonrası izlem farklılıklar açısından istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Belirtilen süre içerisinde 30 hastanın NEC’ye ikincil sindirim kanalı perforasyonu nedeni ile ameliyat edildiği tespit edildi. Prematürite, düşük doğum ağırlığı ve intrauterin gelişme geriliği öyküsü Grup 2’de yer alan hastalarda daha sıktır (p=0.001, p=0.001, p=0.05). NEC tanısı öncesi hipotansif atak geçirme öyküsü Grup 1’de yer alan hastalarda daha sıktır (p=0.018). Prostaglandin kullanımı ve renal replasman tedavisi gereksinimi oranı Grup 1’de yer alan hastalarda daha yüksek orandadır (p=0.022, p=0.03). Grup 1’de yer alan hastaların tamamında tanı anında NEC ileri evredir. Mortalite Grup 1’de yer alan hastalarda daha yüksektir (p=0.018).
TARTIŞMA: Kardiyak cerrahi sonrası gelişen NEC tablosu etiyoloji, kolaylaştırıcı faktörler ve klinik seyir açısından yenidoğan döneminde görülen NEC’den farklıdır. Kardiyak cerrahi sonrası ortaya çıkan NEC’ye ikincil sindirim kanalı perforasyonunda mortalite oranı daha yüksektir. Bu grupta ayrıca NEC tanısının ve sindirim kanalı perforasyonun klinik olarak tespit edilmesi klasik NEC bulgularının baskılanması ve fizik inceleme bulgularının belirsizliği nedeni ile zordur. Kardiyak sağaltım esnasında prostaglandin kullanımı ve takipte renal replasman tedavisi gereksinimi olası sindirim sistemi preforasyonu gelişimi açısından uyarıcı bulgulardır.

Anahtar Kelimeler: Doğuştan kalp hastalığı, kardiyak cerrahi; nekrotizan enterokolit; sindirim sistemi perforasyonu.

Elif Altınay Kırlı, Saniye Ekinci. Intestinal perforation in necrotizing enterocolitis: Does cardiac surgery make a difference?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 662-667

Corresponding Author: Elif Altınay Kırlı, Türkiye
Manuscript Language: English