p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The relationship of trauma severity and mortality with cardiac enzymes and cytokines at multiple trauma patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 289-295 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.81488

The relationship of trauma severity and mortality with cardiac enzymes and cytokines at multiple trauma patients

Ali Karakuş1, Zeynep Kekeç2, Ramazan Akçan3, Gülşah Seydaoğlu4
1Mustafa Kemal University School Of Medicine, Department Of Emergency Medicine-hatay,turkey
2Cukurova University School Of Medicine, Department Of Emergency Medicine - Adana, Turkey
3Hacettepe University School Of Medicine, Department Of Forensic Medicine – Ankara, Turkey
4Cukurova University School Of Medicine, Department Of Biostatistics –adana, Turkey

BACKGROUND
In this study, we aimed to determine the effects of trauma severity on cardiac involvement through evaluating the trauma severity score together with diagnostic tests in multiple trauma patients. A trauma score was determined using various trauma severity scales.
METHODS
After obtaining the approval of the ethics committee of the faculty, this prospective study was performed through evaluating 100 multiple trauma patients, aged over 15 years, who applied to our Emergency Department (ED). After determining the trauma severity score using instruments such as the Injury Severity Score (ISS), Glasgow Coma Scale (GCS), and Revised Trauma Score (RTS), the cardiac condition was evaluated using biochemical and radiological diagnostic tests.
RESULTS
During the study period, 100 patients were evaluated (78 male, 22 female; mean age: 33.2±15.4; range 15 to 70 years). It was determined that 92 (92%) were blunt trauma cases, and 77 (77%) of them were due to traffic accidents. The majority of cases showed electrocardiogram (ECG) abnormalities (63%) and sinus tachycardia (36%). Abnormal echocardiogram (ECHO) findings, mostly accompanied by ventricular defects (n=24), were determined in 31 of the cases. Nineteen cases with high trauma severity score resulted in death, and 14 of all deaths were secondary to traffic accidents. Trauma scores were found to show a significant difference between the two groups.
CONCLUSION
The ISS trauma scale was determined to be the most effective in terms of indicating heart involvement in patients with multiple traumas. Close follow-up and cardiac monitoring should be applied to patients with high trauma severity scores considering possible cardiac rhythm changes and hemodynamic disturbances due to cardiac involvement.

Keywords: Cardiac involvement, cardiac markers; multiple trauma; trauma severity scales.

Çoklu travmalı olgularda kalp enzimleri ve sitokinler ile travma şiddeti ve mortalitenin ilişkisi

Ali Karakuş1, Zeynep Kekeç2, Ramazan Akçan3, Gülşah Seydaoğlu4
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı- Hatay
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı- Adana
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı- Ankara
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı –adana

AMAÇ
Çalışmamızda çeşitli travma şiddet ölçekleriyle zedelenme oranlarını belirlediğimiz çoklu travma hastalarında; bu şiddet oranlarının kalp etkilenimi üzerine etkilerini yardımcı tanı araçları ile birlikte değerlendirerek kıyaslamayı hedefledik.
GEREÇ VE YÖNTEM
İleriye dönük olarak planlanan bu çalışma, fakülte etik kurul onayı alındıktan sonra acil servise başvuran 15 yaşın üzerinde çoklu travmalı 100 hasta değerlendirilerek yapıldı. Hastalarda yaralanma şiddeti ölçeği (ISS), Glaskow koma skalası (GCK), revize edilmiş travma skoru (RTS) gibi travma şiddet ölçekleri kullanılarak travmanın şiddeti belirlendikten sonra, biyokimya ve radyolojik tanı araçlarından faydalanılarak kalp etkilenimi değerlendirildi.
BULGULAR
Çalışma süresince 100 hasta (78 erkek, 22 kadın; ortalama yaş 33; dağılım 15-70 yaş) değerlendirildi. Çoklu travma hastalarının 92’sinin (%92) künt travma, bunlardan da 77’sinin (%77) trafik kazası sonucu olduğu belirlendi. Hastaların %63’ünde çoğunluğu sinüs taşikardisi (%36) olan elektrokardiyogramda (EKG) bozukluğu bulgusu görüldü. Olguların 31’inde çoğunluğunu ventrikül işlev bozukluğunun (n=24) oluşturduğu anormal ekokardiyogram (EKO) bulguları saptandı. Travma şiddeti yüksek olan 19 olgunun 14’ü trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. İki grup arasında travma skorları istatistiksel olarak anlamlıydı.
SONUÇ
Çoklu travma hastalarında kalp etkilenimini en iyi gösteren travma ölçeğinin ISS olduğu belirlendi. Yüksek travma şiddetine sahip çoklu travmalı hastalara, kalp etkilenimi olabileceği düşünülerek, kalp ritm bozukluğu ve hemodinamik bozukluk açısından kalp monitörizasyonu ve yakın takip yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kalp etkilenimi, kalp belirteçleri; çoklu travma; travma şiddet ölçekleri.

Ali Karakuş, Zeynep Kekeç, Ramazan Akçan, Gülşah Seydaoğlu. The relationship of trauma severity and mortality with cardiac enzymes and cytokines at multiple trauma patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 289-295

Corresponding Author: Ali Karakuş, Türkiye
Manuscript Language: English