p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 1 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Factors predicting severity level, progression and recurrence risk of acute left colonic diverticulitis in Turkey: A multicenter study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 132-138 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.81839

Factors predicting severity level, progression and recurrence risk of acute left colonic diverticulitis in Turkey: A multicenter study

Julide Sağıroğlu1, Damla Beyazadam1, Ali Fuat Kaan Gök2, Hasan Ökmen3, Adnan Özpek4, Süleyman Atalay5, Handan Ankaralı6, Özgür Ekinci1, Acar Aren8, Yavuz Kurt5, Gürhan Baş7, Cemalettin Ertekin2
1Department of General Surgery, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of General Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
4Department of General Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
5Department of General Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
6Department of Biostatistics and Medical Informatics, İstanbul Medeniyet University Faculty of Science, İstanbul-Turkey
7Department of General Surgery, İstanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
8Department of Operating Room Services, İstanbul Kent University, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Acute left colonic diverticulitis (ALCD) ranges from localized diverticulitis to perforation and fecal peritonitis, and treatment varies from conservative management to emergency surgery. The risk factors for recurrence following nonoperative management of ALCD is still controversial. We aimed to define the factors predicting severity level, progression and recurrence risk of ALCD to timely select patients requiring surgery.
METHODS: This is a multicenter study where patients were included on accrual. Patients in our clinic between December 2017 and June 2019 with ALCD above 18 years of age were included (n=144) in this study, while 18 years and younger, pregnant or nursing mothers, those with Crohn’s disease, ulcerative colitis, colorectal and/or anal cancer were excluded from this study. Laboratory parameters, Modified Hinchey Scores, clinical features, demographics, diet, smoking, alcohol consumption, body mass index, previous diverticulitis episodes, chronic diseases of patients with ALCD, as well as recurrences within 18 months after discharge were evaluated.
RESULTS: The findings showed that smoking was more common in patients with previous episodes (p=0.04) and patients who underwent emergency surgery (p=0.04). Recurrence was higher in Modified Hinchey 1b and 2 (p=0.03) than 0 and 1a. Patients who were older than 50y had a higher propensity to undergo emergency surgery than the patients younger than 50y (p=0.049). Nausea, fever, respiratory rate, procalcitonin, total bilirubin and direct bilirubin levels were higher in patients with Modified Hinchey 4 (p=0.03, 0.049, 0.02, 0.001, 0.002, 0.001, respectively). Recurrence was higher in patients with a smoking history, previous ALCD episodes, lower body mass index and pandiverticulitis.
CONCLUSION: Laboratory parameters, body mass index, age, clinical features, previous episodes of diverticulitis and smoking may predict the severity and progression of ALCD. Smoking and having low BMI seem to be precursors of ALCD recurrence, especially when the patient with MHS 1b or 2 had at least one previous episode of ALCD. Control colonoscopy results are predictive of recurrence.

Keywords: Acute diverticulitis, inflammation; left colon; predictors; progression; recurrence.

Türkiye’de akut sol kolon divertikülitinin şiddet, progresyon ve nüksüne etkili faktörler: Çok merkezli çalışma

Julide Sağıroğlu1, Damla Beyazadam1, Ali Fuat Kaan Gök2, Hasan Ökmen3, Adnan Özpek4, Süleyman Atalay5, Handan Ankaralı6, Özgür Ekinci1, Acar Aren8, Yavuz Kurt5, Gürhan Baş7, Cemalettin Ertekin2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
6İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Bilim Dalı, İstanbul
7İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
8İstanbul Kent Üniversitesi, Ameliyathane Hizmetleri, İstanbul

MAÇ: Akut sol kolon divertiküliti (ASKD) klinikte lokalize divertikülitten perforasyon ve fekal divertikülite varan geniş bir yelpazede görülebilir; tedavi hastalığın şiddetine göre konservatif yöntemlerden acil cerrahiye kadar değişkenlik gösterebilir. Akut sol kolon divertikülitinin ameliyatsız tedavisini takiben görülebilen nüksüne neden olan risk faktörleri hala tartışmalıdır. Bu çalışmada, cerrahi tedavi gerektiren hastaların uygun zamanda belirlenmesine yönelik olarak ASKD şiddet, progresyon ve nüksünü belirleyici faktörlerin tanımlanmasını amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamız çok merkezli ve ileriye yönelik olarak gerçekleştirildi. Kiliniğimizde aralık 2017–Haziran 2019 tarihleri arasında klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleriyle ASKD tanısı konularak yatışlı tedavisi yapılan (n=144) 18 yaş üzeri hastalar çalışmaya dahil edildi, 18 yaş ve daha genç, gebe veya emziren, önceden tanısı konulmuş Crohn, ülseratif kolon hastalığı, kolo-rektal ve/veya anal kanalda malign tümörü mevcut fakat ameliyat edilmemiş hastalar çalışmadan dışlandı. Hastaların yatış esnasındaki laboratuvar parametreleri, Modifiye Hinchey Skoru (MHS), klinik özellikleri, demografi, beslenme, sigara ve alkol alışkanlıkları, vücut kütle indeksleri (VKİ), önceki divertikülit atakları, mevcut kronik hastalıklarının yanısıra taburculuktan itibaren 18 ay içindeki divertikülit nüksleri kaydedildi.
BULGULAR: Sigara içme alışkanlığı önceden divertikülit atağı geçirmiş (p=0.04) veya acil cerrahiye alınmış (p=0.04) hastalarda anlamlı olarak daha fazla görüldü. Nüksetme, MHS 1b ve 2 de, 0 ve 1a’dan anlamlı olarak yüksekti (p=0.03). Acil cerrahi girişim yapılan hastalar incelendiğinde 50 yaş üzeri hastaların, daha genç hastalardan anlamlı olarak fazla olduğu görüldü (p=0.049). Yatış esnasında bulantı, ateş, solunum sayısı, prokalsitonin, total bilirubin ve direkt bilirubin seviyeleri MHS 4 olan hastalarda, diğer hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (sırasıyla, p=0.03, 0.049, 0.02, 0.001, 0.002, 0.001). Nüksetme, sigara içme alışkanlığı, önceden ASKD öyküsü, düşük VKİ ve pandivertikülit mevcudiyeti olan hastalarda diğer hastalara göre yüksekti.
TARTIŞMA: Laboratuvar parametreleri, VKİ, yaş, klinik özellikler, önceden geçirilen divertikülit öyküsü ve sigara kullanımı, ASKD’nin şiddet ve seyri hakkında belirleyicidir. Önceden en az bir ASKD atağı geçirmiş olan MHS 1b-2 hastalarda sigara alışkanlığı ve düşük VKİ mevcudiyeti ASKD nüksüne yatkınlık oluşturmaktadır. Kontrol kolonoskopi sonuçları nüksetme olasılığı hakkında yönlendiricidir.

Anahtar Kelimeler: Akut divertikülit, enflamasyon; predictor; progresyon; nüksetme; sol kolon.

Julide Sağıroğlu, Damla Beyazadam, Ali Fuat Kaan Gök, Hasan Ökmen, Adnan Özpek, Süleyman Atalay, Handan Ankaralı, Özgür Ekinci, Acar Aren, Yavuz Kurt, Gürhan Baş, Cemalettin Ertekin. Factors predicting severity level, progression and recurrence risk of acute left colonic diverticulitis in Turkey: A multicenter study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 132-138

Corresponding Author: Julide Sağıroğlu, Türkiye