p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Reliability of ultrasonography for diagnosing acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 19-22 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.82195

Reliability of ultrasonography for diagnosing acute appendicitis

Aylin Hande Gökçe1, Acar Aren1, Feridun Suat Gökçe2, Nevra Dursun3, Abdullah Yüksel Barut4
1Department Of General Surgery, Istanbul Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, Balıklı Rum Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Patholgy, Istanbul Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Radiology, Istanbul Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey

BACKGROUND
Abdominal ultrasonography (US) is the most commonly used diagnostic tool for diagnosing acute appendicitis, which is one of the most common causes of acute surgical abdomen. In this study, we examined the reliability of US for diagnosing acute appendicitis.
METHODS
In this prospective study, we performed abdominal US on 235 patients admitted to our surgical emergency department during 2007 and diagnosed as acute surgical abdomen according to the physical examination and laboratory findings. These patients were surgically treated by appendectomy, and the materials were pathologically examined.
RESULTS
Two hundred thirty-five patients were admitted to this study. One hundred ninety-three of these patients (82.1%) were diagnosed as acute appendicitis, and 42 (17.9%) were diagnosed differently. One hundred thirty-three (88.67%) of 150 patients diagnosed as acute appendicitis on US examinations were also reported as acute appendicitis on histopathological examination. Sixty of 85 patients diagnosed differently on US examination were reported as acute appendicitis on histopathological examination.
CONCLUSION
The sensitivity of abdominal US for diagnosing acute appendicitis was determined as 69%. The specificity was calculated as 60%, positive predictive value as 0.89, negative predictive value as 0.30, and accuracy as 0.67. Abdominal US is a helpful diagnostic tool for diagnosing acute appendicitis. However, it should not be seen as superior to anamnesis and physical examination findings.

Keywords: Acute appendicitis, negative appendectomy; ultrasonography.

Akut apandisitte ultrasonografinin güvenilirliği

Aylin Hande Gökçe1, Acar Aren1, Feridun Suat Gökçe2, Nevra Dursun3, Abdullah Yüksel Barut4
1S. B.istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Balıklı Rum Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3S. B.istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
4S. B.istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ
En sık akut karın nedenlerinden birisi olan akut apandisitin tanısında öncelikle kullanılan inceleme yönteminden biri de ultrasonografidir (USG). Bu çalışmada USG’nin akut apandisit tanısındaki güvenilirliği araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Prospektif olarak yapılan bu çalışmada 2007 yılında acil cerrahi polikliniğimize başvuran hastalarda fiziksel inceleme ve laboratuvar incelemeleri sonucu akut apandisit öntanısıyla ameliyata karar verilen 235 hastaya tüm karın USG’si yapıldı. Daha sonra bu hastalara apendektomi yapıldı; piyesler histopatolojik olarak incelendi.
BULGULAR
Bu çalışmaya 235 hasta alındı. Bu hastaların 193’ünün (%82,1) histopatolojik sonucu akut apandisit geldi, 42’sinin (%17,9) ise histopatolojik sonucu akut apandisit çıkmadı. USG sonucu akut apandisit olan 150 hastanın histopatolojik olarak 133’ünün (%88,67) akut apandisit olduğu, USG’nin normal olduğu 85 hastanın ise histopatolojik olarak 60’ının akut apandisit olduğu saptandı. Histopatolojik tanısı akut apandisit olan hastaların %31,1’ine USG ile tanı konamadı.
SONUÇ
USG’si akut apandisit olan hastaların histopatolojisinin akut apandisit olması arasında duyarlılık %69, özgüllük %60, pozitif kestirim değeri 0,89, negatif kestirim değeri 0,30, doğruluk 0,67 bulunmuştur. USG akut apandisit tanısını koymada ancak yardımcı bir yöntem olabileceği ve USG’nin anamnez ve fiziksel incelemenin önüne geçirilmemesi gerektiği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, negatif apendektomi; ultrasonografi.

Aylin Hande Gökçe, Acar Aren, Feridun Suat Gökçe, Nevra Dursun, Abdullah Yüksel Barut. Reliability of ultrasonography for diagnosing acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 19-22

Corresponding Author: Acar Aren, Türkiye
Manuscript Language: Turkish