p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 15 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The effect of blood albumin and total lymphocyte counton short-term results in elderly patients with hip fractures [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 546-552

The effect of blood albumin and total lymphocyte counton short-term results in elderly patients with hip fractures

Alpaslan Öztürk1, Yüksel Özkan1, Semra Akgöz2, Nazan Yalçın1, Serkan Aykut1, Mehmet Recai Özdemir1
1Bursa High Specialty Research And Training Hospital Clinic Of Orthopaedics And Traumatology
2Çanakkale 18 Mart University Medical School Department Of Statistics

BACKGROUND
A study was performed to determine the effects of blood albumin and total lymphocyte count on the postoperative one-year period in 74 elderly hip fracture patients.
METHODS
In 2006, 74 patients (52 female, 22 male) with hip fracture who were 65 years of age or older were included in the study. Admission albumin levels and total lymphocyte counts were recorded. The outcomes examined were mortality, length of hospital stay and ambulatory ability. Ambulatory ability was assessed according to Parkland and Palmer criteria.
RESULTS
There were 61 patients aged 65-84 years, and 13 patients aged 85-105 years. Forty-one patients (55.4%) had hypoalbuminemia and 23 patients (31.1%) had low total lymphocyte count. Low albumin and total lymphocyte counts were associated with higher mortality (p=0.011). Patients with low albumin levels had longer length of hospital stay (p=0.002). Patients with normal albumin and total lymphocyte counts had higher mobility score meaning better function (p=0.012). Multivariate analysis yielded that low total lymphocyte count, American Society of Anesthesiologists (ASA) 3-4 and female gender remained significant independent predictors of one-year mortality. No single blood parameter was found to be effective on ambulatory status.
CONCLUSION
Risk of mortality in elderly hip fracture patients increases with female gender, ASA 3-4 and low total lymphocyte counts. Hypoalbuminemia is associated with longer hospitalization. Identification of these risk factors can help in the case management for a more favorable outcome.

Keywords: Ambulatory status, hypoalbuminemia; total lymphocyte count; mortality.

Kan albümin ve total lenfosit saysının ileri yaş kalça kırıklı olgularda kısa dönem sonuçlarının üzerine etkileri

Alpaslan Öztürk1, Yüksel Özkan1, Semra Akgöz2, Nazan Yalçın1, Serkan Aykut1, Mehmet Recai Özdemir1
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi İstatistik Ana Bilim Dalı

AMAÇ
Yetmiş dört ileri yaş kalça kırıklı hastada kan albümin ve ‘total lenfosit sayısı’nın (TLS) ameliyat sonrası 1 yıllık dönemdeki etkileri değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
2006 yılında 65 yaş ve üstü 74 (52 kadın, 22 erkek) hasta çalışma kapsamına alındı. Başvuru anındaki albümin ve TLS kaydedildi. Bunlar ile mortalite, hastanede kalış süresi ve yürüyebilme becerisi arasındaki ilişki araştırıldı. Yürüyebilme becerisi Parkland ve Palmer ölçütleri ile değerlendirildi.
BULGULAR
Hastaların 61’inin yaşı 65-84 olup 13’ü ise 85-105 idi. Hastaların 41’inde (%55,4) hipoalbüminemi ve 23’ünde (%31,08) ise düşük TLS saptandı. Albümin düzeyi ve TLS düşük olan hastalarda mortalite daha yüksekti (p=0,011). Ayrıca, albümin düzeyi düşük olduğunda hastanede yatma süresi daha uzundu (p=0,002). Albümin düzeyleri ile TLS normal olan hastalarda daha iyi fonksiyonu gösteren yürüyebilme becerisi ile ilgili puanlar daha yüksek olarak bulundu (p=0,012). İleri yaşın mortalite ve fonksiyonel sonuçlara etkisi bulunmadı (p>0,05). Çok değişkenli analiz sonucunda düşük TLS, ASA 3-4 ve kadın cinsiyetin ameliyat sonrası bir yıllık dönemde mortaliteyi etkileyen güçlü ve bağımsız etkenler olduğu bulundu. Tek başına hiçbir kan parametresinin yürüyebilme becerisi üzerine etkisi saptanmadı.
SONUÇ
İleri yaş kalça kırıklı hastalarda mortalite riski kadın cinsiyet, ASA 3-4 ve düşük lenfosit sayısı varlığında artmaktadır. Hipoalbüminemili hastalarda hastanede kalış süresi daha uzun olmaktadır. Bu risk faktörlerinin saptanması olgularda daha iyi sonuç almaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yürüyebilme becerisi, hipoalbüminemi; total lenfosit sayısı; mortalite.

Alpaslan Öztürk, Yüksel Özkan, Semra Akgöz, Nazan Yalçın, Serkan Aykut, Mehmet Recai Özdemir. The effect of blood albumin and total lymphocyte counton short-term results in elderly patients with hip fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 546-552

Corresponding Author: Alpaslan Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English