p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 11 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Pre-operative predictors of mortality in ruptured abdominal aortic aneurysms: is the Harborview Medical Center mortality risk score enough? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1261-1268 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.82770

Pre-operative predictors of mortality in ruptured abdominal aortic aneurysms: is the Harborview Medical Center mortality risk score enough?

Semih Murat Yücel1, Fatih Çalışkan2
1Department of Cardiovascular Surgery, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Samsun-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Samsun-Türkiye

BACKGROUND: We aimed to evaluate the reliability of the Harborview Medical Center (HMC) mortality risk scoring system in predicting post-operative in-hospital mortality after open repair (OR) of a ruptured abdominal aortic aneurysm (rAAA) and to inves-tigate the presence of other possible mortality risk factors.
METHODS: Patients who underwent OR for rAAA between January 01, 2004, and December 31, 2021, were retrospectively included in this single-center cohort study. The 30-day hospital mortality risk was calculated using the HMC risk scoring system. We as-sessed the relationship between mortality and other perioperative variables. Logistic regression analysis was performed to determine the factors affecting mortality. Receiver operating characteristic curve analysis was utilized to obtain the predictive value of the HMC mortality risk score.
RESULTS: A total of 91 patients were included in this study. A statistically significant difference existed between the patients who survived and those who died. Univariate logistic regression analysis of the pre-operative patient data revealed that the hematocrit, lactate, shock index values, admission type, loss of consciousness, and HMC risk score significantly affected post-operative mortal-ity. However, in the multivariate logistic regression analysis, only the HMC risk score was associated with post-operative mortality (P<0.001). The HMC risk score could predict 30-day mortality, with an AUC of 0.912 for all patients.
CONCLUSION: Our study showed that the HMC risk score could reliably predict in-hospital mortality, but it did not reveal any other parameters that further increased the reliability of this scoring system without compromising on its straightforward and practical calculation.

Keywords: Accuracy, mortality; open repair; risk score; ruptured abdominal aortic aneurysm.

Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında preoperatif mortalite öngörücüleri: Harborview Medical Center (HMC) mortalite risk skoru yeterli mi?

Semih Murat Yücel1, Fatih Çalışkan2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

AMAÇ: Rüptüre abdominal aort anevrizmasının (rAAA) açık onarımından sonra postoperatif hastane içi mortaliteyi öngörmede Harborview Tıp Merkezi (HMC) mortalite risk skorlama sisteminin güvenilirliğini değerlendirmeyi ve diğer olası mortalite risk faktörlerinin varlığını araştırmayı amaçladık
GEREÇ VE YÖNTEM: 01 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında rAAA nedeniyle açık onarım yapılan hastalar bu tek merkezli kohort çalışmasına retrospektif olarak dahil edildi. 30 günlük hastane mortalite riski, HMC risk skorlama sistemi kullanılarak hesaplandı. Mortalite ve diğer perioperatif değişkenler arasındaki ilişki incelendi. Mortaliteyi etkileyen faktörleri belirlemek için lojistik regresyon analizi yapıldı. HMC mortalite risk skorunun prediktif değerini elde etmek için İşlem Karakteristik (Receiver Operating Characteristic) Eğrisi analizi kullanıldı.
BULGULAR: Bu çalışmaya toplam 91 hasta dahil edildi. Hayatta kalan hastalar ile ölenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı. Preope-ratif hasta verilerinin tek değişkenli lojistik regresyon analizi, hematokrit, laktat ve şok indeksi değerlerinin, başvuru şeklinin, bilinç kaybının ve HMC risk skorunun postoperatif mortaliteyi anlamlı olarak etkilediğini ortaya koydu. Ancak çok değişkenli lojistik regresyon analizinde sadece HMC risk skoru postoperatif mortalite ile ilişkiliydi (p<0.001). HMC risk skoru, tüm hastalar için 0,912 AUC değeri ile 30 günlük mortaliteyi tahmin edebilir. SONUÇ: Çalışmamız, HMC risk skorunun hastane içi mortaliteyi güvenilir bir şekilde tahmin edebileceğini gösterdi, ancak bu skorlama sisteminin kolay ve pratik hesaplanmasından ödün vermeden güvenilirliğini daha da artıran başka parametreler ortaya koymadı.

Anahtar Kelimeler: Rüptüre abdominal aort anevrizması, mortalite; risk skoru; açık onarım; doğruluk.

Semih Murat Yücel, Fatih Çalışkan. Pre-operative predictors of mortality in ruptured abdominal aortic aneurysms: is the Harborview Medical Center mortality risk score enough?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1261-1268

Corresponding Author: Semih Murat Yücel, Türkiye
Manuscript Language: English