p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 24 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Media-based clinical research on selfie-related injuries and deaths [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 129-135 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.83103

Media-based clinical research on selfie-related injuries and deaths

Mehmet Dokur1, Emine Petekkaya2, Mehmet Karadağ3
1Department of Intensive Care Unit, Başkent University Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Anatomy, Beykent University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Biostatistic and Medical Informatics, İnönü University Health Sciences Institue, Malatya-Turkey

BACKGROUND: The incidence of taking selfies and sharing them on social media as well as selfie-related behaviors is increasing, particularly among young people, possible leading to selfie-related trauma. Therefore, we performed this clinical study to draw attention to selfie-related injuries and deaths.
METHODS: We analyzed 159 selfie victims from 111 events or accidents, which were reported in the media sources. We evaluated vital results, demography, rhythmicity, preferences, event or accident types, selfie-related risk factors, affected body regions of victims with causes of injury, and death.
RESULTS: We found that the majority of selfie victims were students. Selfie-related injuries and deaths were reported most frequently in India, the US, and Russia. The most preferred site of taking selfies was the edge of the cliff. The most frequently reported event or accident type was falling from a height. Mostly multiple body parts were affected in selfie-related injuries and deaths. The most frequent causes of selfie-related deaths were multitrauma and drowning.
CONCLUSION: Selfie-related injuries and deaths have increased in the past years. Particularly, teenagers and young adults are at high risk for selfie-related traumas and deaths; therefore, drastic measures should be taken to reduce their incidence.

Keywords: Death, injury; selfie.

Özçekim ilişkili yaralanma ve ölümlerin analizi

Mehmet Dokur1, Emine Petekkaya2, Mehmet Karadağ3
1Başkent Üniversitesi Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara
2Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İnonü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Yoğun olarak özçekim ve bunları sosyal medyada paylaşmak ya da bununla ilişkili davranışlar, özellikle gençler arasında giderek artmaktadır. Bu durum özçekim nedenli travmalara yol açabilir. Bu klinik çalışmayı, özçekim ilişkili yaralanma ve ölümlere dikkat çekmek için gerçekleştirdik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda medya kaynaklarında rapor edilen 111 özçekim olayı veya kazası ile ilişkili 159 olgu değerlendirildi. Özçekimle ilişkili yaralanma ve ölümlerin nedenleri ile birlikte kurbanların vital bulguları, demografileri, ritmisiteleri, tercihler, olay veya kaza tipleri, risk faktörleri ve etkilenen vücut bölgeleri değerlendirildi.
BULGULAR: Özçekim kurbanlarının birçoğunun öğrenci olduğu belirlendi. Özçekim ilişkili yaralanma ve ölümler en sık Hindistan, ABD ve Rusya’dan bildirilmişti. Kurbanların en sık poz tercihi uçurum kenarı idi. En sık rapor edilen kaza tipi yüksekten zemine düşme idi. Özçekim ilişkili yaralanma ve ölümlerde en sık etkilenen çoklu vücut bölgesi idi. En sık saptanan ölüm nedeni multitravma ve suda boğulma idi.
TARTIŞMA: Özçekim ilişkili yaralanma ve ölümler son yıllarda giderek artmaktadır. Özellikle ergenler ve genç yetişkinler tehlikeli özçekim açısından yüksek risk taşırlar. Bu nedenle özçekim ilişkili yaralanma ve ölümleri azaltmak için bilinçlendirme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ölüm, yaralanma; özçekim.

Mehmet Dokur, Emine Petekkaya, Mehmet Karadağ. Media-based clinical research on selfie-related injuries and deaths. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 129-135

Corresponding Author: Mehmet Dokur, Türkiye
Manuscript Language: English