p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 7 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Laboratory markers used in the prediction of perforation in acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 960-966 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.83364

Laboratory markers used in the prediction of perforation in acute appendicitis

Mehmet Patmano, Durmuş Ali Çetin, Tufan Gümüş
Department of General Surgery, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa-Türkiye

BACKGROUND: In this study, we aimed to evaluate the laboratory markers used in the diagnosis of acute appendicitis (AA) and present the parameters that can be used to predict acute perforated appendicitis.
METHODS: The cases who underwent an appendectomy in our clinic between September 2018 and March 2020 were evaluated retrospectively. A total of 530 patients who met the study criteria were included in the study. Patients were divided into two groups according to the presence of an intraoperative perforation. Non-complicated appendicitis patients formed Group-1, and perforated appendicitis patients formed Group-2. The demographic, clinical, and laboratory characteristics of the patients were compared.
RESULTS: The number of non-complicated patients in Group 1 was 443, while there were 87 (16.4%) patients in Group 2 who had perforated appendicitis. The mean age of the patients in the normal appendicitis group was 29.90±10.51 years, and the mean age of the patients in the perforated appendicitis group was 36.32±14.58 years. In the normal appendicitis group, 257 (58%) of the patients were male, 186 (42%) were female, while in the perforated appendicitis group, 38 (43.7%) were male, 49 (56.3%) were female. In the perfo-rated appendicitis group, white blood cell (WBC) value was 16.19±4.71 (p<0.001), C-reactive protein (CRP) value was 146.28±113.59 (p<0.001), total bilirubin value was 0.71±0.36 (p<0.001), and neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) was 10.85±6.25 (p<0.001).
CONCLUSION: We believe that the WBC, total bilirubin, CRP, and NLR values obtained within this study, which is tested in the rapid and easily accessible blood tests in routine examinations that can contribute to the prediction of perforation.

Keywords: Bilirubin, C-reactive protein, neutrophil-lymphocyte ratio; perforated appendicitis; predictive factors; white blood cell.

Akut apandisitte perforasyonu öngörmede kullanılan laboratuvar belirteçleri

Mehmet Patmano, Durmuş Ali Çetin, Tufan Gümüş
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa

AMAÇ: Bu çalışmada, akut apandisit tanısında kullanılan laboratuvar belirteçlerin değerlendirmesini yapmak ve perfore akut apandisiti öngörmede kullanılabilecek parametreleri sunmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Eylül 2018 ile Mart 2020 tarihleri arasında kliniğimizde apendektomi yapılan olgular geriye dönük olarak değerlendirildi. Ça-lışma kriterlerine uyan toplam 530 hasta çalışmaya alındı. Hastalar intraoperatif perforasyon varlığına göre iki gruba ayrıldı. Non-komplike apandisit hastaları Grup 1 ve perfore apandisit hastaları Grup 2 oluşturdu. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri karşılaştırıldı. BULGULAR: Non-komplike hastalardan oluşan Grup 1’de hasta sayısı 443 (%83.6), perfore apandisit hastalarından oluşan Grup 2’de hasta sayısı 87 (%16.4) idi. Normal apandisit grubu hastaların ortalama yaşı 29.90±10.51 yıl, perfore apandisit grubu hastaların ortalama yaşı 36.32±14.58 yıl idi. Normal apandisit grubunda hastaların 257’si (%58) erkek, 186’sı (%42) kadın, perfore apandisit grubunda 38’i (%43.7) erkek, 49’u (%56.3) kadın idi. Perfore apandisit grubunda WBC değeri16.19±4.71 (p<0.001), CRP değeri 146.28±113.59 (p<0.001), total bilirubin değeri 0.71±0.36 (p<0.001), NLO perfore apandisit grubunda 10.85±6.25 (p<0.001) olarak bulundu.
TARTIŞMA: Akut apandisit hastalarına acil servislerde rutin bakılan hızlı ve kolay ulaşılabilir kan tetkikindeki belirteçlerle yapılan bu çalışma ile elde edilen WBC, total biluribin, CRP ve NLO değerlerinin perforasyonu öngörmede katkı sağlayabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Beyaz küre, bilirubin, C-reaktif protein; nötrofil lenfosit oranı; öngörücü faktörler; perfore apandisit.

Mehmet Patmano, Durmuş Ali Çetin, Tufan Gümüş. Laboratory markers used in the prediction of perforation in acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 960-966

Corresponding Author: Mehmet Patmano, Türkiye
Manuscript Language: English