p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effects of amifostine against blunt chest trauma-induced cardiac injury in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 266-276 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.84308

Effects of amifostine against blunt chest trauma-induced cardiac injury in rats

Ahmet Acıpayam1, Nadire Eser2, Aslı Yaylalı3, İsmail Can Karacaoğlu4, Atila Yoldas5, Fatma İnanc Tolun6, Ekrem Aksu7
1Department of Thoracic Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Türkiye
2Department of Pharmacology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Türkiye
3Department of Histology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Türkiye
4Department of Thoracic Surgery, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana-Türkiye
5Department of Anatomy, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Türkiye
6Department of Biochemistry, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Türkiye
7Department of Cardiology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Türkiye

BACKGROUND: This study aimed to examine whether two different doses of dexamethasone (DXM), which is a corticosteroid, and amifostine (AMI), which reduces cumulative tissue toxicity induced by cisplatin in advanced-stage cancer patients, have ameliorative effects on pathologic changes associated with cardiac contusion (CC) induced in rats.
METHODS: Forty-two Wistar albino rats were equally divided into six groups (n=7): C, CC, CC+AMI 400, CC+AMI 200, CC+AMI+DXM, and CC+DXM. Tomography images and electrocardiographic analyzes were performed, mean arterial pressure was measured from the carotid artery, and blood and tissue samples were obtained for histopathological and biochemical analyses after trauma-induced CC.
RESULTS: While the total oxidant status and disulfide parameters in the cardiac tissue and serum were significantly higher (p<0.05), the total antioxidant status, total thiol, and native thiol parameters were significantly lower (p<0.01) in rats with trauma-induced CC. The most frequently observed finding in the electrocardiography analyze was ST elevation.
CONCLUSION: According to evaluation based on histological, biochemical, and electrocardiographic examinations, we believe that only 400 mg/kg dose of AMI or DXM can be effective in the treatment of myocardial contusion in rats. Evaluation based on histological findings.

Keywords: Amifostine, cardiac contusion; trauma.

Amifostinin sıçanlarda künt göğüs travmasına bağlı kardiyak yaralanmaya karşı etkileri

Ahmet Acıpayam1, Nadire Eser2, Aslı Yaylalı3, İsmail Can Karacaoğlu4, Atila Yoldas5, Fatma İnanc Tolun6, Ekrem Aksu7
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana
5Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
6Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
7Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

AMAÇ: Bu çalışmada, ileri evre kanser hastalarında kullanılan bir kortikosteroid olan deksametazon (DXM) ve sisplatinin kümülatif doku toksisi-tesini azaltan amifostin’in (AMI), sıçanlarda oluşturulan kardiyak kontüzyon (KK) modelinde kalp ile ilişkili patolojik değişiklikler üzerinde iyileştirici etkilerinin olup olmadığının incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Toplamda kırk iki Wistar albino sıçan, eşit olarak altı gruba ayrıldı: K (Kontrol), KK, KK+AMI 400, KK+AMI 200, KK+AMI+DXM and KK+DXM. Travma sonucu oluşan kontüzyon sonrası tomografi görüntüleri ile elektrokardiyografik analizleri yapılarak karotid arterden ortalama arteryel basıncı (OAB) ölçülüp, histopatolojik ve biyokimyasal analizler için kan ve doku örnekleri alındı.
BULGULAR: Künt travma ile kalp kontüzyonunun oluşturulduğu sıçanlarda, kalp dokusu ve serumdaki toplam oksidant status (TOS) ve disülfid parametreleri anlamlı olarak yüksek (p<0.05), toplam antioksidant status (TAS), toplam tiyol (TT) ve native thiol (NT) parametreleri anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0.01). Elektrokardiyografi testlerinde en sık gözlenen bulgu ST yükselmesi idi.
TARTIŞMA: Histolojik, biyokimyasal ve elektrokardiyografik incelemeler sonucunda sıçanlarda miyokard kontüzyonunun tedavisinde sadece 400 mg/kg dozda amifostin veya DXM’nin etkili olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Amifostine, kardiyak kontüzyon; travma.

Ahmet Acıpayam, Nadire Eser, Aslı Yaylalı, İsmail Can Karacaoğlu, Atila Yoldas, Fatma İnanc Tolun, Ekrem Aksu. Effects of amifostine against blunt chest trauma-induced cardiac injury in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 266-276

Corresponding Author: Ahmet Acıpayam, Türkiye
Manuscript Language: English