p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Embolization for gastrointestinal bleeding in patients with pancreatitis: Report of two cases and literature review [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 590-594 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.84333

Embolization for gastrointestinal bleeding in patients with pancreatitis: Report of two cases and literature review

Milan Dragoslav Radojkovic1, MIrjana Radisavljevic2, Danijela Radojkovic2, Sasha Tasic3, Milica Nestorovic1, Goran Stevanovic1
1Department of Surgery, School of Medicine, Nis University Faculty of Medicine, Nis-Serbia
2Department of Internal Medicine, Nis University Faculty of Medicine, Nis-Serbia
3Department of Radiology, Nis University Faculty of Medicine, Nis-Serbia

Gastrointestinal (GI) bleeding is rare but potentially fatal complication of pancreatitis. Early diagnosis and timely radiologic intervention are crucial for survival as when untreated the mortality of these patients is high. We present two patients, one with chronic pancreatitis and one with acute pancreatitis, both complicated with severe upper GI tract bleeding. Patients were successfully treated with transcatheter embolization after initial endoscopic hemostasis failed. The advances in endovascular devices and embolization materials and increased number of experienced interventional radiologists have increased the importance of angiographic embolization procedures as a safe minimally invasive therapeutic method of achieving successful hemostasis associated with the low incidence of complications. Due to its advantages over surgery, it should be considered treatment of choice in patients with upper GI bleeding refractory to endoscopy.

Keywords: Embolization, gastrointestinal bleeding; pancreatitis.

Pankreatitli hastalarda gastrointestinal kanama için embolizasyon: İki olgu raporu ve literatür taraması

Milan Dragoslav Radojkovic1, MIrjana Radisavljevic2, Danijela Radojkovic2, Sasha Tasic3, Milica Nestorovic1, Goran Stevanovic1
1Nis Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Bölümü, Nis-Sırbistan
2Nis Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Bölümü, Nis-Sırbistan
3Nis Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, Nis-Sırbistan

Gastrointestinal kanama, pankreatitin nadir fakat potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyonudur. Erken tanı ve zamanında radyolojik müdahale, tedavi edilmediğinde bu hastaların mortalitesi yüksek olduğundan sağkalım için çok önemlidir. Her ikisi de şiddetli üst gastrointestinal sistem kanaması ile komplike olan biri kronik pankreatitli, diğeri akut pankreatitli iki hastayı sunuyoruz. İlk endoskopik hemostaz başarısız olduktan sonra hastalar transkateter embolizasyon ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Endovasküler cihazlardaki ve embolizasyon malzemelerindeki gelişmeler ve deneyimli girişimsel radyologların sayısındaki artış, düşük komplikasyon insidansı ile ilişkili başarılı hemostaz elde etmek için güvenli bir minimal invaziv terapötik yöntem olarak anjiyografik embolizasyon prosedürlerinin önemini artırmıştır. Cerrahiye göre avantajları nedeniyle endoskopiye dirençli üst gastrointestinal kanaması olan hastalarda tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Embolizasyon, gastrointestinal kanama; pankreatit.

Milan Dragoslav Radojkovic, MIrjana Radisavljevic, Danijela Radojkovic, Sasha Tasic, Milica Nestorovic, Goran Stevanovic. Embolization for gastrointestinal bleeding in patients with pancreatitis: Report of two cases and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 590-594

Corresponding Author: Milan Dragoslav Radojkovic, Serbia
Manuscript Language: English