p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 6 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Lateral arm perforator flap as an island advancement flap for posterior elbow soft-tissue reconstruction [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 867-870 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.84425

Lateral arm perforator flap as an island advancement flap for posterior elbow soft-tissue reconstruction

Ömer Kokaçya, İbrahim Tabakan
Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana-Turkey

Many flap designs for coverage of soft-tissue defects of the posterior elbow have been reported, and the lateral arm flap is considered reliable. With the advantages of less donor site morbidity and preservation of the continuity of the source artery, perforator flaps have taken the place of lateral arm flap recently. The lateral arm perforator flaps for elbow soft-tissue coverage have a propeller design. In this report, we describe a case of posterior elbow defect that was reconstructed with posterior radial collateral artery perforator island advancement flap. Lateral arm perforator island advancement flap is a good alternative for a propeller flap for coverage of soft-tissue defects of the posterior elbow.

Keywords: Advancement, elbow; island; lateral arm flap; perforator; posterior radial collateral artery.

Posterior dirsek bölgesi yumuşak doku defektinin lateral kol perforatör ada ilerletme flebi ile onarılması

Ömer Kokaçya, İbrahim Tabakan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Adana

Posterior dirsek bölgesi yumuşak doku onarımları için birçok flep seçeneği bildirilmiştir ve bunların arasına lateral kol flebi güvenilir bir seçenektir. Donör alan morbiditesinin düşük olması ve kaynak arterin devamlılığının korunması gibi avantajları sayesinde perforatör flepler son zamanlarda lateral kol flebinin yerini almıştır. Dirsek bölgesi onarımı için bildirilmiş lateral kol perforatör flepler, propellar flep tasarımındadır. Bu yazıda, poste-rior radial kollateral arter perforatör ada ilerletme flebi ile onarılmış posterior dirsek bölgesi yumuşak doku defekti vakası sunuldu. Dirsek bölgesi yumuşak doku onarımlarında lateral kol perforatör ada ilerletme flebi, propellar flep için iyi bir alternatiftir.

Anahtar Kelimeler: Ada, dirsek; ilerletme; lateral kol flebi; perforatör; posterior radial kollateral arter.

Ömer Kokaçya, İbrahim Tabakan. Lateral arm perforator flap as an island advancement flap for posterior elbow soft-tissue reconstruction. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 867-870

Corresponding Author: Ömer Kokaçya, Türkiye
Manuscript Language: English