p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Pencil in the pharynx: Case report of a penetrating foreign body [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 402-404 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.84790

Pencil in the pharynx: Case report of a penetrating foreign body

İrfan Kara1, Halil Ulutabanca2, Kerem Kökoğlu1, Murat Salih Güneş1, Sedat Çağlı1
1Department Of Otolaryngology - Head And Neck Surgery, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Pharyngeal foreign bodies are commonly encountered in otolaryngological practice. However, in certain instances, particularly in cases of penetrating injuries, major vascular damage leads to severe morbidity and mortality. Management of these cases includes airway protection, bleeding control, imaging of major vascular injury, and prophylactic antibiotics. The case of a 2-year-old patient with penetrating pharyngeal foreign body is described in the present report.

Keywords: Foreign body, oropharynx, penetrating injury.

Farinkste kalem: Delici bir yaralanmanın olgu sunumu

İrfan Kara1, Halil Ulutabanca2, Kerem Kökoğlu1, Murat Salih Güneş1, Sedat Çağlı1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Hastalıkları - Baş Boyun Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kayseri

Faringeal yabancı cisimlere kulak burun boğaz hastalıkları pratiğinde sık rastlanılır. Ancak özellikle delici yabancı cisimlerde büyük damar yaralanmasına yol açarak ciddi morbidite ve mortalite sebebi olabilirler. Bu hastaların yönetimi havayolunun korunması, kanamanın kontrolü, büyük damar yaralanmasının görüntülenmesi ve profilaktik antibiyotiği içerir. Yazıda, iki yaşında bir delici faringeal yabancı cisim olgusu ve eşliğinde bu olgulara yaklaşım sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Delici yaralanma, orofarinks, yabancı cisim.

İrfan Kara, Halil Ulutabanca, Kerem Kökoğlu, Murat Salih Güneş, Sedat Çağlı. Pencil in the pharynx: Case report of a penetrating foreign body. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 402-404

Corresponding Author: Kerem Kökoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English