p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Analysis of risk factors of mortality for pediatric burned patients with inhalation injury and comparison of different treatment protocols [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 585-592 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.84848

Analysis of risk factors of mortality for pediatric burned patients with inhalation injury and comparison of different treatment protocols

Doğuş Güney1, Hayal Doruk1, Ahmet Ertürk1, Can Ihsan Öztorun2, Sabri Demir1, Elif Emel Erten1, Gülşen Keskin3, Müjdem Nur Azılı2, Emrah Şenel2
1Department of Pediatric Surgery, Ankara City Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara City Hospital Children’s Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: We present our approach of pediatric burned patients with the suspicion of inhalation injury.
METHODS: This retrospective study was conducted on children with the suspicion of inhalation injury admitted to our burn center from December 2009 to December 2019. We collected data on patient demographics, total burn surface area (TBSA), presence of inhalation injury, level of carboxyhemoglobin, grade of inhalation injury, duration of mechanical ventilation, reintubation rate, total length of hospital stay, and the mortality rate. We also reviewed the required treatment of patients with inhalation injury.
RESULTS: A total of sixty pediatric burn patients were suspected inhalation injury were included in this retrospective study. 40 pa-tients included in the study were male. Age average of the patients was 87.7 months. Total burned surface area average was 32%. 46 of these patients had inhalation injury. Patients with larger cutaneous burn and needed early intubation have a higher risk of inhalation injury. There was no significant relation between inhalation injury grades and mortality and treatment protocols. Higher levels of car-boxyhemoglobin and larger TBSA are the risk factors for mortality at univariate analysis. Pediatric patient with inhalation injury whose TBSA is higher than 47.5% has a 5 times higher risk of mortality at multivariate analysis.
CONCLUSION: This study demonstrated that TBSA is the risk factor that independently affects the mortality in pediatric patients with inhalation injury. Among the patients with higher than 47.5% burn surface area, the mortality rate rises 5 times.

Keywords: Burn, children; inhalation injury; mortality.

İnhalasyon hasarı şüphesi olan pediyatrik yanık hastalarda mortalite ve morbidite ilişkili faktörler nelerdir

Doğuş Güney1, Hayal Doruk1, Ahmet Ertürk1, Can Ihsan Öztorun2, Sabri Demir1, Elif Emel Erten1, Gülşen Keskin3, Müjdem Nur Azılı2, Emrah Şenel2
1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Şehir Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

AMAÇ: Pediyatrik yanık hastalarda morbidite ve mortalite risk faktörlerini belirlemek için sağ kalan ve ölen hasta verilerinin karşılaştırılması amaç-landı. İkincil amaç olarak, farklı tedavi protokolleri karşılaştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Aralık 2009–Şubat 2019 arasında inhalasyon hasarı riski olan hastalar değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, inhalasyon hasarı varlığı, inhalasyon hasar derecesi, karboksihemoglobin düzeyi, entübasyon durumu, uygulanan tedavi, yatış süresi ve mortalite kayıtedildi. İnhalasyon hasarı olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldı. İnhalasyon yanığı olan hastalar yaşayanlar ve hayatını kaybedenler olanlar olarak gruplandırılarak karşılaştırıldı. BULGULAR: Bu geriye dönük çalışmaya toplam 60 inhalasyon hasarı şüphesi olan pediyatrik yanık hastası alındı. Çalışmaya alınan 40 hasta erkekti. Hastaların yaş ortalaması 87.7 aydı. Toplam yanık yüzey alanı (TYYA) ortalaması %32 idi. Bu hastaların 46’sında inhalasyon hasarı vardı. Daha geniş kutenöz yanığı olan ve erken entübasyona ihtiyaç duyan hastalarda inhalasyon hasarı riski daha yüksek olduğu görüldü. İnhalasyon hasarı derecesi ile mortalite ve tedavi protokolleri arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Daha yüksek karboksihemoglobin seviyeleri ve daha geniş TYYA, tek değişkenli analizde mortalite için risk faktörleri olarak saptandı. İnhalasyon hasarı olan, TYYA’sı %47.5’in üzerinde olan pediyatrik hasta, çok değişkenli analizde beş kat daha yüksek mortalite riskine sahiptir.
TARTIŞMA: Çalımamız TYYA’nın inhalasyon hasarı olan pediyatrik hastalarda mortaliteyi bağımsız olarak etkileyen risk faktörü olduğunu göstermektedir. Yanık yüzey alanı %47.5’in üzerinde olan hastalarda ölüm riski beş kat artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, inhalasyon hasarı; mortalite; yanık.

Doğuş Güney, Hayal Doruk, Ahmet Ertürk, Can Ihsan Öztorun, Sabri Demir, Elif Emel Erten, Gülşen Keskin, Müjdem Nur Azılı, Emrah Şenel. Analysis of risk factors of mortality for pediatric burned patients with inhalation injury and comparison of different treatment protocols. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 585-592

Corresponding Author: Doğuş Güney, Türkiye
Manuscript Language: English