p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 7 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Does COVID-19 increase the incidence of spontaneous rectus sheath hematoma? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 920-926 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.85681

Does COVID-19 increase the incidence of spontaneous rectus sheath hematoma?

Mehmet Özer1, Serdar Gokay Terzioglu1, Betül Keskinkılıç Yağız2, Ahmet Gürer1, Tolga Dinç1, Ali Coskun1
1Department of General Surgery, Ankara City Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of General Surgery, Samsun State Hospital, Samsun-Türkiye

BACKGROUND: The COVID-19 pandemic started to affect Turkey in March 2020. In this study, we retrospectively investigated spontaneous rectus sheath hematoma (S-RSH) in patients with COVID-19 presenting with acute abdominal pain during the ongoing pandemic.
METHODS: The demographic characteristics, laboratory findings, length of hospital stay, and treatment processes of COVID-19 cases with S-RSH detected between March and December 2020 were recorded. The rectus sheath hematoma diagnosis of the patients was made using abdominal computed tomography, and the patients were followed up. Low-molecular-weight heparin treatment, which was initiated upon admission, was continued during the follow-up.
RESULTS: S-RSH was detected in 13 out of 220 patients with COVID-19 who were referred to general surgery for consultation due to acute abdominal pain. The mean age of these patients was 78±13 years, and the female-to-male ratio was 1.6. Mechanical ven-tilation support was applied to three patients, all of whom were followed up in the intensive care unit. Two patients died for reasons independent of rectus sheath hematoma during their treatment. Among the laboratory findings, the activated partial thromboplastin time (aPTT) values did not deviate from the normal range. While there was no correlation between the international normalized ratio (INR) and aPTT (p>0.01), a significant correlation was found between INR and interleukin-6 (IL-6) (p<0.002). None of the patients required surgical or endovascular interventional radiology procedures.
CONCLUSION: In the literature, the incidence of S-RSH in patients presenting with acute abdominal pain is 1.8%. However, in our series, this rate was approximately 3 times higher. Our patients’ normal INR and aPTT values suggest that coagulopathy was mostly secondary to endothelial damage. In addition, the significantly higher IL-6 values (p<0.002) indicate the development of vasculitis along with the acute inflammatory process. S-RSH can be more commonly explained the high severity of vasculitis and endothelial damage due to viral infection.

Keywords: Coagulopathy, COVID-19, rectus sheath hematoma.

COVID-19 spontan rektus kılıf hematom insidansını arttırır mı?

Mehmet Özer1, Serdar Gokay Terzioglu1, Betül Keskinkılıç Yağız2, Ahmet Gürer1, Tolga Dinç1, Ali Coskun1
1Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Samsun Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Samsun

AMAÇ: COVID-19 pandemisi Türkiye’yi Mart 2020’de etkilemeye başladı. Bu çalışmada, devam eden pandemi sırasında akut karın ağrısı ile başvu-ran COVID-19 hastalarında spontan rektus kılıf hematomunu (S-RSH) geriye dönük olarak araştırdık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Mart–Aralık 2020 tarihleri arasında S-RSH saptanan COVID-19 olgularının demografik özellikleri, laboratuvar bulguları, has-tanede kalış süreleri ve tedavi süreçleri kaydedildi. Hastaların rektus kılıf hematomu tanısı tüm batın bilgisayarlı tomografisi ile konuldu ve hastalar izleme alındı. Başvuru sırasında başlanan düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisine izlemde de devam edildi.
BULGULAR: Akut karın ağrısı nedeniyle genel cerrahiye sevk edilen 220 COVID-19 hastasının 13’ünde S-RSH tespit edildi. Bu hastaların yaş ortala-ması 78±13 yıl, kadın erkek oranı 1.6 idi. Tamamı yoğun bakımda takip edilen üç hastaya mekanik ventilasyon desteği uygulandı. İki hasta tedavileri sırasında rektus kılıf hematomundan bağımsız nedenlerle öldü. Laboratuvar bulgularından aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) değerleri normal aralıktan sapmadı. INR ile aPTT (p>0.01) arasında ilişki bulunmazken, INR ile interlökin-6 (IL-6) arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.002). Hiçbir hastada cerrahi veya endovasküler girişimsel radyoloji prosedürü gerekmedi.
TARTIŞMA: Literatürde akut karın ağrısı ile başvuran hastalarda S-RSH insidansı %1.8’dir. Ancak bizim çalışmamızda bu oran yaklaşık üç kat daha fazlaydı. Hastalarımızın normal INR ve aPTT değerleri, koagülopatinin çoğunlukla endotel hasarına sekonder olduğunu düşündürmektedir. Ek olarak, anlamlı derecede yüksek IL-6 değerleri (p<0.002), akut enflamatuvar süreçle birlikte vaskülit gelişimini de göstermektedir. S-RSH, daha yaygın olarak viral enfeksiyona bağlı vaskülit ve endotel hasarının yüksek ciddiyeti ile açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, koagulopati, rektıs kılıfı hematomu.

Mehmet Özer, Serdar Gokay Terzioglu, Betül Keskinkılıç Yağız, Ahmet Gürer, Tolga Dinç, Ali Coskun. Does COVID-19 increase the incidence of spontaneous rectus sheath hematoma?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 920-926

Corresponding Author: Mehmet Özer, Türkiye
Manuscript Language: English