p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery High velocity missile-related colorectal injuries: In-theatre application of injury scores and their effects on ostomy rates [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 169-174 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.85727

High velocity missile-related colorectal injuries: In-theatre application of injury scores and their effects on ostomy rates

Şahin Kaymak, Aytekin Ünlü, Ali Harlak, Nail Ersöz, Rahman Şenocak, Ali Kağan Coşkun, Nazif Zeybek, Emin Lapsekili, Orhan Kozak
Department Of General Surgery, Gulhane Military Medical Academy, Ankara,turkey

BACKGROUND: Treatment of colorectal injuries (CRIs) remains a significant cause of morbidity and mortality. The aim of the present study was to analyze treatment trends of Turkish surgeons and effects of the American Association for the Surgery of Trauma (AAST), Injury Severity (ISS), and Penetrating Abdominal Trauma Index (PATI) scoring systems on decision-making processes and clinical outcomes.
METHODS: Data regarding high velocity missile (HVM)-related CRIs were retrospectively gathered. Four patient groups were included: Group 1 (stoma), Group 2 (no stoma in primary surgery), Group 2a (conversion to stoma in secondary surgery), and Group 2b (remaining Group 2 patients).
RESULTS: Groups 1, 2, 2a, and 2b included 39 (66%), 20 (34%), 6 (30%), and 14 (70%) casualties, respectively. Ostomies were performed in casualties with significantly higher AAST scores (p<0.001). However, PATI and ISS scores were not decisive factors in the performance of ostomy (p=0.61; p=0.28, respectively). Ostomy rates of civilian and military surgeons were 62% and 68%, respectively (p=0.47). Receiver operating characteristic (ROC) analysis showed that AAST score was a more accurate guide for performing ostomy, with sensitivity and specificity rates of 80% and 92.9%, respectively.
CONCLUSION: Clinical significance of diversion in HVM-related CRIs remains. Stomas were associated with lower complication rates and significantly higher AAST colon/rectum injury scores.

Keywords: Colorectal injuries, high velocity missile, military, ostomy.

Yüksek kinetik enerjili parça tesirine bağlı kolorektal yaralanmalar: Cerrahi esnasında skorlama sistemlerinin uygulanması ve ostomi oranları üzerine etkisi

Şahin Kaymak, Aytekin Ünlü, Ali Harlak, Nail Ersöz, Rahman Şenocak, Ali Kağan Coşkun, Nazif Zeybek, Emin Lapsekili, Orhan Kozak
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi,genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Kolorektal yaralanmalar halen önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Çalışmanın amacı Türk cerrahların tedavi kararı konusunda American Association for the Surgery of Trauma (AAST) kolon/rektum yaralanma skoru, Injury Severity Score (ISS) ve Penetrating Abdominal Trauma Index (PATI) skorlarını kullanmaya eğilimlerini ve mevcut klinik sonuçlarını analiz etmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Dört yıllık bir periyot içerisinde yüksek kinetik enerjili silahların neden olduğu kolorektal yaralanmalı hastaların verileri geriye dönük olarak toplandı. İlk ameliyatta ostomi açılanlar grup 1, açılmayanalar grup 2, sonradan ostomi açılanlar grup 2a ve hiç ostomi açılmayanlar grup 2b olarak belirlendi.
BULGULAR: Otuz dokuz (%66) hastaya ilk ameliyatta ostomi açılmış, 20 (%34) hastaya açılmamıştı. İlk ameliyatta ostomi açılmayan altı (%30) hastaya daha sonra ostomi açılırken, 14 (%70) hastaya hiç ostomi açılmamıştı. Belirgin şekilde AAST skorları yüksek olan hastalara ostomi açıldığı görüldü (p<0.001). Fakat PATI ve ISS skorları ostomi açma konusunda belirleyici olmamıştı (p=0.61, p=0.28). Sivil ve askeri cerrahların ostomi oranları sırasıyla %62 ve %68 olarak bulundu (p=0.47). Receiver operating characteristic (ROC) analizine göre AAST skorunun ostomi açma konusunda daha belirleyici olduğu görüldü.
TARTIŞMA: Yüksek kinetik enerjili silahlarla meydana gelen ateşli silah yaralanmalarında diversiyon halen önemini korumaktadır. Diversiyon uygulaması ve sonrasında gözlenen daha düşük komplikasyon oranları AAST skoru yüksekliği ile ilişkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: Askeri, kolorektal yaralanmalar, ostomi, yüksek hızlı mermiler.

Şahin Kaymak, Aytekin Ünlü, Ali Harlak, Nail Ersöz, Rahman Şenocak, Ali Kağan Coşkun, Nazif Zeybek, Emin Lapsekili, Orhan Kozak. High velocity missile-related colorectal injuries: In-theatre application of injury scores and their effects on ostomy rates. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 169-174

Corresponding Author: Şahin Kaymak, Türkiye
Manuscript Language: English