p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Penetrating transorbital intracranial foreign body [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 245-248

Penetrating transorbital intracranial foreign body

Erdinç Civelek, Salih Bilgiç, Serdar Kabataş, Kemal Tanju Hepgül
Department Of Neurosurgery, İstanbul University İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey

We report a seven year-old boy who suffered left orbital penetration of an industrial sewing machine needle. The needle passing through the left orbit and sphenoid bone at the posterior was extending into the layers of the dura of the left temporal lobe. In this patient, we preferred surgical approach and there was no complication after surgery. Penetrating intraorbital foreign materials with intracranial extension may lead to complications such as intracerebral hematoma, brain abscess, CSF fistula, proptosis of the eye, diplopia, orbital cellulitis and periorbital abscess. They have to be removed by surgical approach to prevent potential complications.

Keywords: Brain, child; eyelid/injuries; frontal lobe/injuries; tomography, X-Ray computed; wounds, penetrating/complications; orbit/injuries.

Penetran transorbital uzanımlı intrakraniyal yabancı cisim

Erdinç Civelek, Salih Bilgiç, Serdar Kabataş, Kemal Tanju Hepgül
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Yedi yaşında erkek çocuk, sol gözüne sanayi tipi dikiş makinesi iğnesinin batması şikayeti ile acil servise getirildi. Dikiş iğnesi sol orbitadan girerek sfenoid kemiği delmiş ve sol temporal lobun dura yaprakları içine uzanmaktaydı. Cerrahi tedavi uygulanan olguda ameliyat sonrası dönemde komplikasyon oluşmadı. Orbitadan girerek beyine kadar uzanan penetran yabancı cisimler intraserebral hematom, beyin apsesi, menenjit, beyin omurilik sıvısı (BOS) fistülü, proptosis, diplopi, orbital sellülit ve periorbital apse gibi komplikasyonlara neden olabilirler. Bu komplikasyonları önlemek için penetran transorbital uzanımlı yabancı cisimler cerrahi yaklaşımla çıkartılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Beyin, çocuk; gözkapağı/yaralanma; ön lob/yaralanma; tomografi, X-ışını kompüterize; yaralanma, penetran/komplikasyon; orbita/yaralanma.

Erdinç Civelek, Salih Bilgiç, Serdar Kabataş, Kemal Tanju Hepgül. Penetrating transorbital intracranial foreign body. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 245-248

Corresponding Author: Erdinç Civelek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish