p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Anterior odontoid screw fixation using Acutrak screw: Report of 19 patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 472-477 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.86345

Anterior odontoid screw fixation using Acutrak screw: Report of 19 patients

Yusuf Kurtuluş Duransoy1, Mesut Mete1, Ülkün Ünlü Ünsal2, Murat Aydın3, Mehmet Zileli4
1Department of Neurosurgery, Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa-Turkey
2Department of Neurosurgery, Manisa City Hospital, Manisa-Turkey
3Department of Neurosurgery, Ödemiş State Hospital, İzmir-Turkey
4Department of Neurosurgery, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey

BACKGROUND: This paper aims to present clinical and radiological results of patients who underwent anterior odontoid screw fixation (AOSF).
METHODS: In this study, 19 consecutive patients with an unstable odontoid fracture were operated on using an Acutrak screw.
RESULTS: The patients were followed for a mean duration of 12.5 months. Radiological fusion on CT scans was detected in 87.5% of the patients.
CONCLUSION: Acutrak screws can be used for AOSF. This study contains the maximum number of patients using the Acutrak screw in the literature. However, larger prospective clinical studies can provide more accurate information about the effectiveness of the Acutrak screws for odontoid fractures.

Keywords: Acutrak screw, anterior odontoid screw fixation; odontoid fracture.

Acutrak vidası kullanılarak yapılan anterior odontoid vida fiksasyonu: 19 hastanın sunumu

Yusuf Kurtuluş Duransoy1, Mesut Mete1, Ülkün Ünlü Ünsal2, Murat Aydın3, Mehmet Zileli4
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
2Manisa Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Manisa
3Ödemiş Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Bu makale, anterior odontoid vida fiksasyonu (AOF) uygulanan hastaların klinik ve radyolojik sonuçlarını sunmayı amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Unstabil odontoid kırığı olan toplam 19 hasta Acutrak vidası ile ameliyat edildi.
BULGULAR: Hastalar ortalama 12.5 ay takip edildi. Hastaların bilgisayarlı tomografi incelemelerinde %87.5 oranında radyolojik füzyon saptandı.
TARTIŞMA: Acutrak vidaları AOF için kullanılabilir. Bu çalışma, Acutrak vidası kullanılarak yapılan literatürdeki en geniş klinik çalışma olup, Acutrak vidalarının odontoid kırıkların tedavisindeki etkinliğini değerlendirebilmek için daha büyük ileriye yönelik klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Acutrak vidası, anterior odontoid vida fiksasyon; odontoid kırık.

Yusuf Kurtuluş Duransoy, Mesut Mete, Ülkün Ünlü Ünsal, Murat Aydın, Mehmet Zileli. Anterior odontoid screw fixation using Acutrak screw: Report of 19 patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 472-477

Corresponding Author: Ülkün Ünlü Ünsal, Türkiye
Manuscript Language: English