p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 1 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Does tympanic membrane perforation have a protective effect on the inner ear in blast-injured patients? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 79-84 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.87639

Does tympanic membrane perforation have a protective effect on the inner ear in blast-injured patients?

Hamdi Taşlı1, Mert Cemal Gökgöz2, Volkan Kenan Çoban3, Zaur Nagiyev3, Ömer Karakoç3
1Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Evliya Çelebi Training and Research Hospital, Kütahya-Turkey
2Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Manisa State Hospital, Manisa-Turkey
3Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Blast-induced hearing loss is an acoustic trauma commonly caused by high-energy explosions of improvised explosive devices, and the auditory system may be affected by blast damage. This study aims to evaluate the protective effect of tympanic membrane perforation (TMP) on the inner ear against blast injury.
METHODS: In this study, 43 adult patients who had suffered blast injury were divided into three subgroups: intact tympanic membranes in both ears, unilateral TMP, and bilateral TMP. Each patient underwent a comprehensive audiogram, including bone conduction, in the audiology department.
RESULTS: Evaluation was performed on 43 (100%) males with a mean age of 31.44±8.01 years (range, 18–52 years). When the type of hearing loss was evaluated separately for each ear, sensorineural hearing loss (SNHL) was observed in 31 (36%), high-frequency SNHL in 26 (30.2%), conductive hearing loss in eight (9.3%), and mixed type hearing loss in 21 (24.4%) ears. TMP was detected in 21 (48.8%) of 43 blast-injured patients, on the right side in four (9.3%) patients, on the left side in seven (16.3%), and bilateral in 10 (23.3%). When the type of acoustic trauma was evaluated, 15 (34.9%) patients were observed to have suffered from the explosion of an IED, 12 (30.2%) from weapon explosion, six (14%) were a vehicle bomb explosion, three (7%) were projectile missile explosion, three (7%) were mortar explosion, two (4.7%) were mine explosion, and two (4.7%) were exposed to the explosion in an armored vehicle (Table 1).
CONCLUSION: No significant difference was observed in the majority of the frequencies whether the tympanic membrane was perforated or not in the blast-injured patients and it was concluded that tympanic membrane perforation caused by blast injury had no protective effect on the inner ear.

Keywords: Blast injury, high frequency; protective effect; sensorineural hearing loss; tympanic membrane perforation.

Blast yaralanması hastalarında kulak zarı perforasyonunun iç kulağı koruyucu etkisi var mıdır?

Hamdi Taşlı1, Mert Cemal Gökgöz2, Volkan Kenan Çoban3, Zaur Nagiyev3, Ömer Karakoç3
1Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Kütahya
2Manisa Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Manisa
3Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Blast etki ile gerçekleşen işitme kaybı, yaygın olarak el yapımı patlayıcı cihazların yüksek enerji patlamalarından kaynaklanan akustik travmadır ve işitme sistemi patlama hasarından etkilenebilir. Bu çalışmanın amacı, kulak zarı perforasyonunun (KZP) iç kulak üzerindeki blast yaralanmasına karşı koruyucu etkisini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Blast yaralanması olan toplam 43 yetişkin hasta, her iki kulağındaki sağlam kulak zarı, tek taraflı KZP ve iki taraflı KZP olarak üç alt gruba ayrıldı. Her hastaya odyoloji bölümünde kemik iletimi dahil olmak üzere kapsamlı bir odyogram uygulandı.
BULGULAR: Toplam 43 (%100) erkekten oluşan hastaların yaş ortalaması 31.44±8.01 yaş (18–52 yıl) idi. İşitme kaybı tipi her kulak için ayrı ayrı değerlendirildiğinde, 31 (%36) sensörinöral, 26 (%30.2) yüksek frekanslı sensörinöral, 8 (%9.3) iletim tipi ve 21 (%24.4) mikst tip işitme kaybı gözlendi. Kırk üç hastanın 21’inde (%48.8) KZP izlendi. Bu hastalarda KZP dördünde (%9.3) sağ tarafta, yedisinde (%16.3) sol tarafta ve 10’unda (%23.3) iki taraflı idi. Akustik travma türü değerlendirildiğinde, el yapımı patlayıcı patlamasından 15 (%34.9), silah patlamasından 12 (%30.2), bomba yüklü araç patlamasından altı (%14), roket atışından üç (%7), havan patlamasından üç (%7), mayın patlamasından iki (%4.7) ve zırhlı araçta patlamaya maruz kalma travmasından iki (%4.7) hasta etkilenmişti.
TARTIŞMA: Blast yaralanmalı hastaların neredeyse tamamında, kulak zarı perfore olsun veya olmasın, işitme eşiklerinde anlamlı fark izlenmedi ve blast yaralanmasından kaynaklanan kulak zarı perforasyonunun iç kulak üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Blast yaralanması, koruyucu etki; kulak zarı perforasyonu; sensörinöral işitme kaybı; yüksek frekans.

Hamdi Taşlı, Mert Cemal Gökgöz, Volkan Kenan Çoban, Zaur Nagiyev, Ömer Karakoç. Does tympanic membrane perforation have a protective effect on the inner ear in blast-injured patients?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 79-84

Corresponding Author: Hamdi Taşlı, Türkiye
Manuscript Language: English