p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Guideline and treatment algorithm for burn injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 79-89 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.88261

Guideline and treatment algorithm for burn injuries

Ahmet Çınar Yastı1, Emrah Şenel2, Mutlu Saydam3, Geylani Özok4, Atilla Çoruh5, Kaya Yorgancı6
1Department Of General Surgery, Hitit University, Çorum, Turkey; Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yanık Tedavi Merkezi, Ankara, Turkey
2Department Of Pediatric Surgery, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
3Esthetic, Plastic And Reconstructive Surgery And Burns Unit, Yunus Emre Governmental Hospital, Eskişehir, Turkey
4Department Of Pediatric Surgery, Ege University, İzmir, Turkey
5Department Of Esthetic, Plastic And Reconstructive Surgery, Erciyes University, Kayseri, Turkey
6Department Of General Surgery, Hacettepe University, Ankara, Turkey

As in many other countries, burn injuries are a challenging healthcare problem in Turkey. Initial management of burn patients is very important for future morbidity and mortality. Therefore, the Turkish Ministry of Health prepared “National Burns Treatment Algorithm” aided by the Scientific Burns Council. The basic aim of this algorithm is to guide physicians in the treatment of burn victims until they reach an experienced burns center. The content of this algorithm is first aid, initial management, resuscitation, and transfer policy. The Council started to work on this algorithm in 2011. Various consultants, including general surgeons, pediatric surgeons, aesthetic, plastic and reconstructive surgeons, anesthesiologists, and intensive care physicians, revised the first draft and it was sent to eight education and research hospitals of the Ministry of Health, four universities, and seven non-governmental organizations. In the last quarter of 2012, the algorithm was finalized and approved by the Scientific Council, after which, it was approved by the Ministry of Health and published.

Keywords: Algorithm, burn, guideline; treatment.

Yanık yaralanmaları tedavi algoritması

Ahmet Çınar Yastı1, Emrah Şenel2, Mutlu Saydam3, Geylani Özok4, Atilla Çoruh5, Kaya Yorgancı6
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Çorum; Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yanık Tedavi Merkezi, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
3Yunus Emre Devlet Hastanesi, Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Ve Yanık Ünitesi, Eskişehir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kayseri
6Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

Yanık yaralanmaları diğer pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de üzerinde durulması gereken bir sağlık problemidir. Bu hastaların erken dönem yönetimleri sonraki dönem morbiditesi ve mortalitesi için çok önemlidir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, Yanık Bilim Komisyonu katkılarıyla hazırlanan “Ulusal Yanık Tedavi Algoritması”nı hazırladı. Bu algoritmanın temel amacı, yanık kazazedeleri deneyimli yanık merkezlerine ulaşana değin klinisyenlere kılavuzluk yapmaktı. Bu algoritmanın içeriği ilk yardım, başlangıç yönetimi, resüsitasyon ve transfer politikasıdır. Konsey, algoritma üzerindeki çalışmalarına 2011 yılında başladı. Genel cerrahların, çocuk cerrahlarının, estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahların, anestezistlerin ve yoğun bakım klinisyenlerini içeren çok sayıda konsültanlar ilk taslağı hazırladı ve bu sekiz Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesine, dört üniversiteye ve yedi sivil toplum kuruluşuna iletildi. 2012 yılının son çeyreğinde, algoritmaya son şekli verildi ve Bilim Komisyonu tarafından onaylandı. Sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak yayınlandı.

Anahtar Kelimeler: Algoritma, kılavuz, tedavi, yanık.

Ahmet Çınar Yastı, Emrah Şenel, Mutlu Saydam, Geylani Özok, Atilla Çoruh, Kaya Yorgancı. Guideline and treatment algorithm for burn injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 79-89

Corresponding Author: Ahmet Çınar Yastı, Türkiye
Manuscript Language: English