p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 26 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Blood-aqueous barrier deterioration following retained metallic corneal foreign body: A laser flare photometric study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 568-573 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.88560

Blood-aqueous barrier deterioration following retained metallic corneal foreign body: A laser flare photometric study

Ismail Umut Onur, Sibel Zirtiloglu, Ozan Sonbahar, Ercan Çavuşoğlu, Ulviye Yiğit
Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, İstanbul Bakirköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: This study aims to use laser flare photometry to evaluate flare changes in patients following corneal damage from a metallic foreign body (FB).
METHODS: Foreign body injured eyes and the healthy fellow eyes of 54 consecutive patients were studied in this comparative, observational, cross-sectional study. Flare levels were analyzed according to demographics, history of previous exposures, foreign body location, and foreign body penetration into the injured cornea.
RESULTS: The mean flare value was significantly higher for the eyes with corneal foreign body injury compared to the fellow-control eyes (11.35±14.17 ph/ms and 6.30±3.81 ph/ms, respectively) (p=0.014). The mean flare values were significantly lower in eyes with a history of more than one previous corneal foreign body removal flare values than in other eyes (p=0.029).
CONCLUSION: Flare is increased by corneal foreign body exposure. However, eyes that experience multiple previous corneal foreign body exposures may show relatively low flare, probably due to corneal desensitization.

Keywords: Anterior chamber reaction, corneal foreign body; laser flare photometry.

Lazer flare fotometri ile korneal yabancı cisim sonrası kan-aköz bariyerinde bozulmanın gösterilmesi

Ismail Umut Onur, Sibel Zirtiloglu, Ozan Sonbahar, Ercan Çavuşoğlu, Ulviye Yiğit
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Metalik yabancı cisim maruziyeti sonrası oluşan korneal yaralanmalarda lazer fotometri kullanarak ön kamara flare değişikliklerini değerlendirmek.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bir gözünde yabancı cisim yaralanması olan 54 hastanın sağlıklı gözü karşılaştırmalı, gözlemsel ve kesitsel bir çalışmada incelendi. Flaredeki değişkenlik demografik özellikler, önceki maruziyetlerin öyküsü, korneal yabancı cismin yaralı korneadaki yeri ve penetrasyonuna göre analiz edildi.
BULGULAR: Korneal yabancı cisim gelen gözlerde ortalama flaremetre değeri diğer kontrollere göre anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla, 11.35±14.17 ph/ms ve 6.30±3.81 ph/ms) (p=0.014). Daha önce birden fazla korneal yabancı cisim çıkarılması öyküsü olan gözlerde, flaremetrenin ortalama değeri diğerlerinden anlamlı derecede düşüktü (p=0.029).
TARTIŞMA: Korneanın yabancı cisme maruz kalmasıyla flare değeri artar. Bununla birlikte, daha önce birçok korneal yabancı cisme maruz kalma durumunda, flare değeri muhtemelen korneanın duyarsızlaştırılmasından dolayı nispeten düşük olabilir.

Anahtar Kelimeler: Korneal yabancı cisim, lazer flare fotometri; ön kamara reaksiyonu.

Ismail Umut Onur, Sibel Zirtiloglu, Ozan Sonbahar, Ercan Çavuşoğlu, Ulviye Yiğit. Blood-aqueous barrier deterioration following retained metallic corneal foreign body: A laser flare photometric study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 568-573

Corresponding Author: Sibel Zirtiloglu, Türkiye
Manuscript Language: English