p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 5 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The appendicitis scores may be useful in reducing the costs of treatment for right lower quadrant pain [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(1): 13-19 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.88714

The appendicitis scores may be useful in reducing the costs of treatment for right lower quadrant pain

Cüneyt Kırkıl1, Koray Karabulut1, Erhan Aygen1, Yavuz Selim İlhan1, Mesut Yur1, Kenan Binnetoğlu1, Nurullah Bülbüller2
1Department Of General Surgery, Firat University, Elazığ, Turkey
2Department Of General Surgery, Education And Research Hospital, Antalya, Turkey

Background: Unnecessary hospital admissions and negative appendectomies increase healthcare costs of patients with right lower quadrant (RLQ) pain. This study aimed to evaluate the impact on the cost of treatment in appendicitis scoring systems.
Methods: Charts were reviewed of patients admitted to the general surgery ward of our hospital with RLQ pain within a year. Alvarado and Lintula scores were calculated and a simulation was performed to determine the treatment charges which would have been generated had the scoring recommendations been used for admission and surgical decision-making.
Results: Of the 114 admitted patients, 64 patients (56%) underwent appendectomy. The rate of negative appendectomy was 17.2 per cent. The overall accuracy rates of the Alvarado and Lintula scores for both ‘admit’ and ‘operate’ decision-making were 82.7 and 91.9%, respectively (p=0.102). Total charges for the 114 patients were $39,655. If the Alvarado or Lintula scores had been used, the total treatment charges would have been $34,087 and $25,772 (p=0.015 and p=0.000), with negative appendectomy rates of 18.5% and 3.6%, respectively.
Conclusion: The implementation of Alvarado and Lintula scores for the decision of hospital admission and appendectomy would have reduced overall treatment charges for acute RLQ pain.

Keywords: Acute appendicitis, score, cost

Apandisit skorları, sağ alt kadran ağrısı için tedavi maliyetlerini düşürmede faydalı olabilir

Cüneyt Kırkıl1, Koray Karabulut1, Erhan Aygen1, Yavuz Selim İlhan1, Mesut Yur1, Kenan Binnetoğlu1, Nurullah Bülbüller2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Elazığ
2Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya

Amaç: Sağ alt kadran (SAK) ağrısı olan hastaların gereksiz hastane yatışları ve bnegatif apendektomiler tedavi giderlerini artırır. Bu çalışmada, apandisit skorlama sistemlerinin tedavi maliyetine etkisini değerlendirmeyi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bir yıl içinde SAK ile hastanemiz genel cerrahi kliniğine kabul edilen hastaların kayıtları incelendi. Alvarado ve Lintula skorları hesaplandı. Ameliyat kararı vermede skorlama önerileri kullanılmış olsaydı tedavi giderlerini saptamak için bir benzetim çalışması düzenlendi.
Bulgular: 114 hastanın 64’üne (%56) apendektomi yapıldı. Negatif apendektomi oranı %17.2 idi. Alvarado ve Lintula skorlarının “yatış” ve “tedavi” kararı vermedeki genel doğruluk oranları sırasıyla %82.7 ve %91.9 idi (p=0.102). Hastaların tümü için toplam tedavi maliyeti 39,655 $ idi. Alvarado ve Lintula skorları kullanılmış olsaydı toplam tedavi giderleri sırasıyla 34,087 $ ve 25,772 $ (p=0.015 ve p=0.000); negatif apendektomi oranları %18.5 ve %3.6 olacaktı.
Sonuç: Alvarado ve Lintula skorlarının hastaneye kabul ve apendektomi kararı için kullanılması akut SAK ağrısı için tedavi giderlerini düşürecektir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, skor, maliyet

Cüneyt Kırkıl, Koray Karabulut, Erhan Aygen, Yavuz Selim İlhan, Mesut Yur, Kenan Binnetoğlu, Nurullah Bülbüller. The appendicitis scores may be useful in reducing the costs of treatment for right lower quadrant pain. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(1): 13-19

Corresponding Author: Cüneyt Kırkıl, Türkiye