p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A medicolegal evaluation of geriatric cases with traumatic injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 59-67 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.89039

A medicolegal evaluation of geriatric cases with traumatic injuries

Gözde Bağcı, Güven Seçkin Kırcı
Department of Forensic Medicine, Blacksea Technical Univercity, Trabzon-Türkiye

BACKGROUND: The morbidity and mortality of traumatic injuries are higher in individuals aged >65 years, which are a population group showing an increase worldwide, compared to other age groups. The aim of this study was to compare the medicolegal aspects, such as abuse of the elderly with the morbidity and mortality rates of injuries resulting from trauma by examining the age, gender, trauma history, type of traumatic injury, clinical progress following injury, elderly abuse, and the care environment of the person in cases aged 65 years and older.
METHODS: In this cross-sectional and descriptive study, a retrospective examination was made of the electronic and physical patient files of patients aged 65 years and older who presented at the Emergency Department of Blacksea Tecnical Univercity Medical Faculty Farabi Hospital between 2019 and 2020.
RESULTS: Of the 647 patients who presented because of trauma, 384 (59.4%) were male and 263 (40.6%) were female. The leading cause of trauma was a same-level fall in 244 (37.7%) cases, followed by piercing or cutting injuries in 123 (19.0%), and a fall from height in 80 (12.4%) cases. Same-level falls and burns injuries were determined at a statistically significantly higher rate in females (p<0.001).
CONCLUSION: Abuse of the elderly and the mechanisms of all traumas, primarily falls as the most common cause of geriatric trauma, are a subject that should be addressed in terms of forensic medicine. Preventative measures against trauma should be implemented and reviewed for the elderly, and health-care personnel should take responsibility for the legal reporting of forensic traumatic injuries.

Keywords: Abuse of the elderly, forensic medicine; traumatic injury.

Travmatik yaralanmalı geriatrik olguların medikolegal yönden değerlendirilmesi

Gözde Bağcı, Güven Seçkin Kırcı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Trabzon

AMAÇ: Dünya genelinde sayıca artış gösteren 65 yaş üzeri, travmatik yaralanmaların morbidite ve mortalitesi diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir. Çalışmamızda, 65 yaş ve üzeri olguları, cinsiyet, yaş, travma öyküsü, travmatik yaralanmanın türü, yaralanma sonrası klinik progres, yaşlı istismarı ve kişinin yaşadığı ortam bakımından inceleyerek, travma sonucu yaralanmaların morbidite ve mortalite düzeyleri ile yaşlı istismarı gibi medikolegal yönleriyle irdelemek amaçlanmaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırmanın yapısı kesitsel tanımlayıcı bir çalışma niteliğinde olup, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Sevisi’ne 2019–2020 yılları arasında başvuru yapmış 65 yaş ve üzeri hasta dosyalarının elektronik ve fiziki ortamda geriye dönük olarak incelenmesi ile yapılmıştır.
BULGULAR: Travma nedeniyle başvuran 647 hastadan 384 hastanın (%59.4) erkek, 263 hastanın (%40.6) kadın olduğu görüldü. Travma oluş şekillerinde; 244 (%37.7) olgu ile kendi seviyesinden düşme ilk sırada görülürken, delici kesici alet yaralanması 123 (%19.0) ve yüksekten düşme 80 (%12.4) olgu ile takip etti. Kendi seviyesinden düşme ve yanık kadın cinsiyette istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p<0.001).
TARTIŞMA: Geriatrik travmanın en sık nedeni olan düşmeler başta olmak üzere tüm travma oluş mekanizmaları ve yaşlı istismarı, adli tıbbi açıdan ele alınması gereken bir konudur. Travmayı önleyici tedbirler yaşlılar için düzenlenmeli ve gözden geçirilmeli, adli travmatik yaralanmalarda sağlık personeli adli bildirim yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, travmatik yaralanma; yaşlı istismarı.

Gözde Bağcı, Güven Seçkin Kırcı. A medicolegal evaluation of geriatric cases with traumatic injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 59-67

Corresponding Author: Güven Seçkin Kırcı, Türkiye
Manuscript Language: English