p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effect of alpha-tocopherol and dose sensitivity on pancreatitis formation in rats with experimental pancreatitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 605-612 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.89054

Effect of alpha-tocopherol and dose sensitivity on pancreatitis formation in rats with experimental pancreatitis

Deniz Tazeoğlu1, Cüneyt Akyüz2, Mehmet Gökçeimam3, Gülçin Harman Kamalı4, Ayhan Özsoy5, Servet Rüştü Karahan5
1Department of General Surgery, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin-Turkey
2Department of General Surgery, Van Provincial Health Directorate, Başkale State Hospital, Van-Turkey
3Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
4Department of Pathology, University of Health Sciences, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
5Department of General Surgery, University of Health Sciences, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Acute pancreatitis is an inflammatory disease accompanied by pancreatic inflammation characterized by acinar cell damage and leukocyte infiltration in the tissue. At present, mortality and morbidity rates are high despite the current treatment of pancreatitis; therefore, new studies and treatment studies are needed. In this study, the effects of alpha-tocopherol on different doses of L-arginine-induced experimental acute pancreatitis model were investigated.
METHODS: Thirty adult male Sprague–Dawley albino rats were randomly divided into four groups; control (sham) group (n=6), acute pancreatitis group (n=8), low-dose alpha-tocopherol (200 mg/kg once intraperitoneal [IP]) group (n=8), and high dose alpha-tocopherol (400 mg/kg once ip) group (n=8). Experimental acute pancreatitis model was created by a single IP dose of 5 g/kg of L-arginine. Alpha-tocopherol was administered in a single dose intraperitoneally, 30 min before the creation of the experimental model of acute pancreatitis induced by L-arginine induction in Groups 3 and 4. Tissue and blood samples were taken under anesthesia 72 h after L-arginine injection; then the rats were sacrificed by decapitation. Serum amylase, lipase, interleukin (IL)-1β, IL-6, tumor necrosis factor (TNF)-alpha, and C-reactive protein (CRP) levels were examined. Pancreatic tissue samples were examined under a light microscope for histopathological examination.
RESULTS: When the acute pancreatitis group (Group 2) was compared to the control group (Group 1), serum amylase, lipase, IL-1β, IL-6, TNF-alpha, and CRP levels were all significantly increased (p<0.05 for all). Histopathological examination showed significant difference in edema (p<0.001) and inflammation (p=0.007) scores. When the low (Group 3) and high (Group 4) dose alpha-tocopherol groups were compared to Group 2, amylase, lipase, IL-1β, IL-6, TNF-alpha, and CRP parameters were statistically significantly lower (p<0.05 for all). In the histopathological comparison of Groups 2, 3, and 4, edema and inflammation scores were decreased in Groups 3 and 4 compared to Group 2. Comparing Group 4 to Group 3, lipase (p<0.01), IL-6 (p=0.038), and TNF-alpha (p=0.002) levels were significantly decreased; no significant difference was observed in the histopathological evaluation.
CONCLUSION: Alpha-tocopherol was found to reduce inflammation and pancreatic damage in acute pancreatitis and was more effective in high doses.

Keywords: Acute pancreatitis, alpha-tocopherol; interleukin-6; tumor necrosis factor-alpha.

Deneysel pankreatit oluşturulan sıçanlarda alfa-tokoferol’ün pankreatit oluşumuna etkisi ve doz duyarlılığının incelenmesi

Deniz Tazeoğlu1, Cüneyt Akyüz2, Mehmet Gökçeimam3, Gülçin Harman Kamalı4, Ayhan Özsoy5, Servet Rüştü Karahan5
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mersin
2Van İl Sağlık Müdürlüğü, Başkale Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Van
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Akut pankreatit, asiner hücre hasarı ve lökosit infiltrasyonu ile karakterize pankreas enflamasyonun eşlik ettiği enflamatuvar hastalıktır. Günümüzde pankreatitin mevcut tedavisine rağmen mortalite ve morbidite yüksektir; bu nedenle yeni çalışmalara ve tedavi araştırmalarına ihtiyaç vardır. Bu çalışma, sıçanlarda L-arginin ile indüklenen deneysel akut pankreatit modelinde alfa-tokoferol’ün farklı dozlarda etkileri araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Otuz adet yetişkin erkek Sprague Dawley albino sıçan, rastgele dört gruba ayrıldı; kontrol (sham) grubu (n=6), akut pankreatit grubu (n=8), düşük doz alfa-tokoferol (200 mg/kg bir kez i.p.) grubu (n=8) ve yüksek doz alfa-tokoferol (400 mg/kg bir kez i.p.) grubu (n=8). Deneysel akut pankreatit modeli, tek doz i.p. 5 g/kg L-arginin verilmesiyle oluşturuldu. Alfa-tokoferol, Grup 3 ve 4’te L-arginin indüksiyonu ile oluşturulan deneysel akut pankreatit modelinden otuz dakika önce intraperitoneal olarak tek dozda uygulandı. L-arginin enjeksiyonundan 72 saat sonra anestezi altında doku ve kan örnekleri alındı; sonrasında sıçanlar dekapitasyon ile sakrifiye edildi. Serum amilaz, lipaz, IL-1b, IL-6, TNF-alfa, C-reaktif protein (CRP) düzeyleri incelendi. Pankreas doku örnekleri histopatolojik inceleme için ışık mikroskop altında incelendi.
BULGULAR: Akut pankreatit grubu (grup 2) ile kontrol grubu (grup 1) karşılaştırıldığında; serum amilaz, lipaz, IL-1β, IL-6, TNF-alfa, CRP düzeylerinin anlamlı derecede arttığı gözlendi (hepsi için p<0.05). Histopatolojik incelemede ödem (p<0,001) ve enflamasyon (p=0,007) skorlarında anlamlı farklılık saptandı. Düşük (grup 3) ve yüksek (grup 4) doz alfa-tokoferol grupları ile grup 2 karşılaştırıldığında; amilaz, lipaz, IL-1β, IL-6, TNF-alfa ve CRP parametreleri istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (hepsi için p<0.05). Grup 2, 3 ve 4’ün histopatolojik karşılaştırılmasında; grup 3 ve 4’te grup 2’ye göre ödem ve enflamasyon skorlarında azalma saptandı. Grup 4 ile grup 3 karşılaştırıldığında lipaz (p<0.01), IL-6 (p=0.038) ve TNF-alfa (p=0.002) değerlerinin anlamlı düzeyde düştüğü gözlendi; histopatolojik değerlendirmede ise anlamlı fark gözlenmedi.
TARTIŞMA: Alfa-tokoferol’ün, akut pankreatitte oluşan enflamasyonu ve pankreas hasarını azalttığı ve yüksek dozlarda daha etkili olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, alfa-tokoferol; IL-6; TNF-alfa.

Deniz Tazeoğlu, Cüneyt Akyüz, Mehmet Gökçeimam, Gülçin Harman Kamalı, Ayhan Özsoy, Servet Rüştü Karahan. Effect of alpha-tocopherol and dose sensitivity on pancreatitis formation in rats with experimental pancreatitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 605-612

Corresponding Author: Mehmet Gökçeimam, Türkiye
Manuscript Language: English