p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The role of liver resection in the management of severe blunt liver trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 122-129 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.89678

The role of liver resection in the management of severe blunt liver trauma

Hakan Küçükaslan1, Serkan Tayar1, Şükrü Oğuz2, Serdar Topaloglu1, Sukran Geze Saatci3, Ahmet Can Şenel3, Adnan Calik1
1Department of General Surgery, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon-Türkiye
2Department of Radiology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon-Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon-Türkiye

BACKGROUND: The management of hepatic trauma has a historical progress from mandatory operation with selective non-operative treatment, to non-operative treatment with selective operation. Liver resection (LR) seems to have a minimal role in the management of liver injury. However, surgical treatment becomes the only life-saving treatment in cases with severe liver trauma.
METHODS: It is a retrospective presentation of five cases with severe blunt liver injury whose were admitted at our center during the 8-year period.
RESULTS: The median age of patients was 30.8 (23–43). The most frequent mechanism of injury was pedestrian struck (60%). Two of five cases were transferred to our hospital from rural state hospitals after initial attempt to achieving hemostasis. The majority of liver injury was grade V (80%). The right lobe of the liver was injured in different extensions. Major vascular injury was associated to liver injury in four of five cases. The right hepatectomy (n=1), resectional debridement of segments 5, 6, and 7 (n=1), posterior sectorectomy (n=2), and segment 7 resection (n=1) were performed for hemostasis. Vascular injuries in the junction of inferior vena cava and right hepatic vein (n=1), the anterior surface of the right hepatic vein (n=1), the junction of segment 7 hepatic vein and right hepatic vein (n=1), the main portal vein (n=1), and the right renal vein (n=1) were repaired. Median operation time was 162 min (120–180 min). Operative mortality was 20%. Reoperation was needed in three of four survived cases. In-hospital complications were observed in two of four survived cases. Median stay in intensive care unit and hospital was 12.4 days (1–48 days) and 28.2 days (1–65 days), respectively.
CONCLUSION: When a severe liver injury is unresponsive to packing, the surgeon must always keep in mind that extensive maneuvers for vascular control and LR are required for bleeding control.

Keywords: Blunt trauma, liver injury, liver resection.

Ciddi künt karaciğer yaralanmasının tedavisinde karaciğer rezeksiyonunun rolü

Hakan Küçükaslan1, Serkan Tayar1, Şükrü Oğuz2, Serdar Topaloglu1, Sukran Geze Saatci3, Ahmet Can Şenel3, Adnan Calik1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Trabzon

AMAÇ: Karaciğer travmasına yaklaşımın tarihsel gelişimine bakıldığında ameliyatın zorunlu, ameliyat dışı tedavinin ise seçilerek uygulandığı bir dönemden günümüzde ameliyat dışı tedavinin yaygın uygulandığı ve ameliyatın seçilerek uygulandığı bir döneme doğru ilerleme olduğu görülmektedir. Karaciğer travmasının tedavisinde karaciğer rezeksiyonunun kısıtlı bir rolü bulunmaktadır. Ancak, ağır karaciğer travmasında cerrahi tedavi hayat kurtarmak için tek seçenektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sekiz yıllık süre zarfında merkezimizde tedavi edilen ağır seviyedeki beş künt karaciğer yaralanması olgusunun verileri geriye dönük olarak sunuldu.
BULGULAR: Hastaların ortanca yaşı 30.8 (23–43), en sık yaralanma mekanizması ise aracın yayaya çarpmasıydı (%60). İki hasta merkezimize başka merkezlerde kanama kontrolüne yönelik yapılan ameliyat sonrasında transfer edildi. Karaciğer hasarının derecesi çoğunlukla V. dereceydi (%80). Tüm olgularda karaciğer sağ lobda değişen genişlikte hasar olduğu gözlemlendi. Dört hastada eşlik eden büyük damar yaralanması saptandı. Hemostazı sağlamak için sağ hepatektomi (n=1), segment 5, 6 ve 7’nin rezeksiyon yolu ile debritmanı (n=1), posterior sektörektomi (n=2) ve segment 7 rezeksiyonu (n=1) uygulandı. İnferior vena kava ile sağ hepatik ven bileşkesi (n=1), sağ hepatik venin ön yüzeyi (n=1), segment 7’nin hepatik veninin sağ hepatik vene açıldığı bölge (n=1), ana portal ven (n=1) ve sağ renal ven (n=1) yaralanmaları vasküler teknikle onarıldı. Ortanca ameliyat süresi 162 dakikaydı (120–180 dk). Ameliyat mortalite oranı %20 bulundu. Yaşayan dört hastada üçünde tekrar ameliyata gerek duyuldu. Dört hastanın ikisinde komplikasyonlar görüldü. Yoğun bakım ve hastanede kalış ortanca süreleri sırası ile 12.4 gün (1 ile 48 gün arası) ve 28.2 gündü (1 ile 65 gün arası). TARTIŞMA: Paketleme (packing) uygulamasının hemostazı sağlayamadığı ağır karaciğer yaralanması varlığında cerrah, kanamanın ancak vasküler kontrol manevraları ve karaciğer rezeksiyonu ile durdurulabileceğini aklından çıkarmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer rezeksiyonu, karaciğer yaralanması, künt yaralanma.

Hakan Küçükaslan, Serkan Tayar, Şükrü Oğuz, Serdar Topaloglu, Sukran Geze Saatci, Ahmet Can Şenel, Adnan Calik. The role of liver resection in the management of severe blunt liver trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 122-129

Corresponding Author: Serdar Topaloglu, Türkiye
Manuscript Language: English