p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 7 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Predictive evaluation of SIRI, SII, PNI, and GPS in cholecystostomy application in patients with acute cholecystitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 940-946 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.90249

Predictive evaluation of SIRI, SII, PNI, and GPS in cholecystostomy application in patients with acute cholecystitis

İbrahim Ethem Cakcak1, Osman Kula2
1Department of General Surgery, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne-Türkiye
2Department of Radiology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne-Türkiye

BACKGROUND: The aims of this study were to investigate the clinical significance of systemic inflammatory response index (SIRI), systemic inflammation index (SII), prognostic nutritional index (PNI), and Glasgow prognostic score (GPS) in deciding whether to perform cholecystostomy when determining if cholecystostomy is the right choice for acute cholecystitis (AC) patients.
METHODS: Between January 2018 and December 2020, 126 consecutive patients with AC with and without cholecystostomy were retrospectively recruited from the Trakya University in Edirne, Turkey. Group I included AC patients with cholecystostomy and Group II included AC patients without cholecystostomy. The neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), and lymphocyte/monocyte ratio (LMR) were calculated. The PNI and SII were calculated
RESULTS: There is significant difference between the two groups by the comparison of SIRI, SII, PNI, and GPS values (p<0.001). In Group I, SIRI, SII, and GPS values are higher than the Group II and PNI value in Group I is lower than the Group II. Furthermore, the NLR and PLR ratios in Group I are significantly higher than Group II, and the LMR ratio in Group I is significantly lower than Group II.
CONCLUSION: According to our study, we can say that NLR, PLR, SII, SIRI, and GPS are positive predictors and LMR and PNI are negative predictors for the severity of AC. Therefore, when we decide to treat AC medically, we may prefer the application of chole-cystostomy tube at the beginning of hospitalization by the help of evaluating NLR, PLR, LMR, SIRI, SII, GPS, and PNI values.

Keywords: Cholecystitis, cholecystostomy; Glasgow prognostic score; prognostic nutritional index; systemic inflammation index; systemic inflammatory response index.

Akut kolesistitli hastalarda SIRI, SII, PNI VE GPS değerlerinin kolesistostomi uygulamasındaki prediktif rolü

İbrahim Ethem Cakcak1, Osman Kula2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Edirne

AMAÇ: Akut kolesistitli hastalarda ilk yatış esnasındaki SIRI (Systemic Inflammatory Response Index), SII (Systemic Inflammation Index), PNI (Prognostic Nutritional Index) ve GPS (Glasgow Prognostic Score) değerlerinin, akut kolesistitli hastlarda kolesistostomi uygulaması kararının veril-mesindeki klinik değerini araştırmak hedeflenmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2018 ile Aralık 2020 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kolesistostomi uygulanmasından bağımsız olarak akut kolesistit tanısı almış olan 126 ardışık hastanın dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Grup I kolesistostomi uygulanmış hastalardan, Grup II ise kolesistostomi uygulanmamış akut kolesistit tanılı hastalardaı içermektedir. Nötrofil/lenfosit oranı (NLR), trombosit/lenfosit oranı (PLR), lenfosit/monosit oranı (LMR), PNI, GPS ve SII değerleri her iki grup için de hesaplanmıştır.
BULGULAR: İki grup arasında SIRI, SII, PNI ve GPS değerleri arasında anlamlı fark (p<0.001) saptandı. Grup I’de SIRI, SII ve GPS değerlerinin Grup II ye göre daha yüksek olduğu görülürken, PNI değerinin is Grup I’de Grup II’ye göre daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca NLR ve PLR değerleri de Grup I’de Grup II’ye göre belirgin şekilde yüksek saptanırken, LMR değeri ise Grup I’de Grup II’ye belirgin olarak düşük bulunmuştur. TARTIŞMA: Yaptığımız çalışmaya göre akut kolesistitin klinik şiddeti için NLR, PLR, SII, SIRI ve GPS değerleri pozitif prediktif faktör olarak, LMR ve PNI negatif prediktif faktör olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla akut kolesistit tanılı bir hasta medikal tedavi için hastaneye yatırıldığında bakılacak olan NLR, PLR, LMR, SII, SIRI, GPS ve PNI değerleri yardımıyla hastanın erken dönemde kolesistostomi ihtiyacı olup olmayacağı saptanabilir.

Anahtar Kelimeler: GPS, kolesistit; kolesistostomi; PNI; SII; SIRI.

İbrahim Ethem Cakcak, Osman Kula. Predictive evaluation of SIRI, SII, PNI, and GPS in cholecystostomy application in patients with acute cholecystitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 940-946

Corresponding Author: İbrahim Ethem Cakcak, Türkiye
Manuscript Language: English