p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 8 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Hemostatic effects of traditional Inula viscosa and Capsella bursa-pastoris plant mixture extract on rat liver parenchymal bleeding model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1059-1065 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.90838

Hemostatic effects of traditional Inula viscosa and Capsella bursa-pastoris plant mixture extract on rat liver parenchymal bleeding model

Ozan Utku Öztürk1, Mustafa Ugur1, Yelda Güzel2, Mehmet Ali Öztürk3, Didar Gürsoy4, Serdar Doğan5, Muhyittin Temiz1
1Department of General Surgery, Hatay Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay-Türkiye
2Department of Biology, Hatay Mustafa Kemal University Faculty of Arts and Science, Hatay-Türkiye
3Institute of Biology, University of Freiburg, Freiburg-Germany
4Department of Pathology, Hatay Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay-Türkiye
5Department of Biochemistry, Hatay Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay-Türkiye

BACKGROUND: Failure to achieve effective bleeding control and problems related to transfusion in liver surgery are the most common causes of post-operative mortality and morbidity. Various methods/drugs including topical hemostatic agents have been em-ployed for bleeding control in liver surgery. This study was aimed to investigate the hemostatic properties of the herb mixture extract of Inula viscosa and Capsella bursa-pastoris (IvCbp) in rat liver laceration model, which have been traditionally used as antiseptic and hemostatic agents public in Hatay/Tukey.
METHODS: Thirty rats were divided into three groups equally and blood samples were taken from all rats for preoperative hemoglobin (Hb) measurements. Then, the standard liver resection model was applied to all rats. Sponge for the first rat group, Ankaferd Blood Stopper® Trend-Tech for the second rat group and IvCbp plant extract mixture for the third group were applied to resection areas for 3 minutes. Liver samples of all rats were evaluated in terms of inflammation and necrosis intensity on the 5th post-operative day.
RESULTS: Post-operative Hb values were found as 11.0±1.1 g/dL in the sponge group, 11.9±2.0 g/dL in the Ankaferd group, and 14.1±1.2 g/dL in the IvCbp herb mixture group (p<0.001). In the histopathological examination, less necrosis was observed in the herb mixture group compared to the sponge and Ankaferd groups (p=0.001). In addition, no statistically significant necrosis difference was observed between sponge and Ankaferd groups. While less inflammation was observed in the herb mixture group compared to the other groups, Ankaferd group had the highest inflammation score (p<0.001).
CONCLUSION: IvCbp herb mixture extract group provide effective hemostatic control, caused less Hb decrease and resulted in less inflammation and necrosis compared to Ankaferd and sponge groups in a rat liver resection model.

Keywords: Bleeding, Capsella bursa-pastoris; ethnomedicine; hemostasis; Inula viscosa; liver surgery.

Karaciğer parankim kanaması oluşturulan sıçanlarda Inula viscosa ve Capsella bursa- pastoris ekstre karışımının hemostatik etkisi

Ozan Utku Öztürk1, Mustafa Ugur1, Yelda Güzel2, Mehmet Ali Öztürk3, Didar Gürsoy4, Serdar Doğan5, Muhyittin Temiz1
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Hatay
3Freiburg Üniversitesi, Biyoloji Enstitüsi, Freiburg-Almanya
4Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Hatay
5Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Hatay

AMAÇ: Karaciğer cerrahisinde etkili bir kanama kontrolünün sağlanamaması ve transfüzyona bağlı problemler ameliyat sonrası mortalite ve morbiditenin en önemli nedenleridir. Bu amaçla topikal hemostatik ajanları da içeren birçok kanama durdurma yöntemi uygulanmaktadır. Bu çalışmada, sıçanlar üzerinde oluşturulan karaciğer laserasyon modeli üzerinde Hatay’da halk arasında geleneksel olarak kanama durdurucu ve antiseptik olarak kullanılan Inula viscosa ve Capsella bursa-pastoris bitkilerinin karışımının kanama durdurucu özelliğinin araştırması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 30 sıçan, 10’arlı üç gruba ayrıldı ve bütün sıçanlardan ameliyat öncesi hemoglobin ölçümü için kan alındı. Daha sonra sıçanlara standart karaciğer rezeksiyon modeli uygulandı. Rezeksiyon bölgesine 1. grupta spanç, 2. grupta Ankaferd ve 3. grupta Inula viscosa ve Capsella bursa-pastoris bitkilerinin ekstre karışımı üç dakika süreyle uygulandı. Ameliyat sonrası beşinci gün bütün sıçanların karaciğer örnekleri enflamasyon ve nekroz yoğunluğu açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Ameliyat sonrası Hb değerleri spanç grubunda 11.0±1.1 g/dL, Ankaferd grubunda 11.9±2.0 g/dL, İnula grubunda 14.1±1.2 g/dL olarak saptanmıştır (p<0.001). Yapılan histopatolojik incelemede İnula grubunda diğer gruplara göre daha az nekroz gözlenmiş (p=0.001), spanç ve Ankaferd grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. İnula grubunda diğer gruplara göre daha az enflamasyon izlenirken Ankaferd grubunda diğer gruplara göre daha fazla enflamasyon izlenmiştir (p<0.001).
TARTIŞMA: Bu çalışmada oluşturulan sıçan karaciğer rezeksiyon modelinde İnula viscosa ve Capsella bursa-pastoris ekstre karışımının Ankaferd ve spanç grubuna kıyasla daha az hemoglobin düşüşüne neden olduğu ve diğer gruplara kıyasla daha az enflamasyon ve nekroz oluşturduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Capsella bursa-pastoris, hemostaz; İnula viscosa; kanama; karaciğer.

Ozan Utku Öztürk, Mustafa Ugur, Yelda Güzel, Mehmet Ali Öztürk, Didar Gürsoy, Serdar Doğan, Muhyittin Temiz. Hemostatic effects of traditional Inula viscosa and Capsella bursa-pastoris plant mixture extract on rat liver parenchymal bleeding model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1059-1065

Corresponding Author: Mustafa Ugur, Türkiye
Manuscript Language: English