p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Predictive Value of Leucocyte Count, Neutrophil Percent and C-Reactive Protein Concentration “Cut-Off Value” On The Diagnose Of Appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 76-83 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.91112

Predictive Value of Leucocyte Count, Neutrophil Percent and C-Reactive Protein Concentration “Cut-Off Value” On The Diagnose Of Appendicitis

Cüneyt Ayrık1, Ulaş Karaaslan2, Ahmet Dağ3, Seyran Bozkurt1, İbrahim Toker4, Filiz Demir5
1Department Of Emergency Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey
2Balıkesir State Hospital, Balıkesir, Turkey
3Department Of General Surgery, Mersin University, Mersin, Turkey
4İzmir Tepecik Educational And Research Hospital, İzmir, Turkey
5Niğde State Hospital, Niğde, Turkey

Background: Present study aimed to investigate predictive importance of cut-off levels of preoperative WBC, neutrophil and CRP concentrations in operated appendicitis patients.
Methods: Patients operated for acute appendicitis between January 2008-November 2010. retrospectively screened.Patients were divided three groups accordingly postoperative histopathology. Group I: normal appendix, Group II: Uncomplicated appendicitis, Group III: complicated appendicitis. ROC curves are intended for positive distinguishing pathological laboratory measurements. Cut-off values determinated and distinguishing performances are assessed.
Results: 175 of 320 patients were male (%54.7), 145 were female (%45.3). Average age was 35.95±14.75. Cutoff values for WBC=12,080 and significant distinguishing total appandisitis (group II+ group III) from normal appendixes and distinguishing group II from group I (p<0,001), however was'nt significant distinguishing group II from group III (p=0,768). Cut-off values for neutrophil=73% significant distinguishing group II+group III from group I and distinguishing group II from group I (p<0,001), however was'nt significant distinguishing group II from group III (p=0,681). Cut-off values for CRP=45.98 and was'nt significant distinguishing group II+group III from group I and distinguishing group II from group I, however was significant distinguishing group II from group III (p<0,001). When all measurements are evaluated together it is detected that the increase of only neutrophil percentage increases the non complicated acute appendisitis (OR: 1,082; p < 0,001) and increase of both neutrophiles and CRP increase the risk of complication (OR: nötrofil =1,066; p=0,009- CRP= 1,005; p=0,013).
Conclusion: The cut-off value of labaratuary tests may help the determination of diagnosis and treatment. Especially cut-off value of CRP may be helpful to determine the method of incision during the operation as conventional appendectomy or laparoscopic appendectomy.

Keywords: Appendicitis, Leucocyte, Neutrophil, C-Reactive Protein, Cut-off

Lökosit Sayısı, Yüzde Nötrofil Oranı ve C-Reaktif Protein Konsantrasyonlarının “Kesim Değeri” Düzeylerinde Apandisit Tanısındaki Değerleri

Cüneyt Ayrık1, Ulaş Karaaslan2, Ahmet Dağ3, Seyran Bozkurt1, İbrahim Toker4, Filiz Demir5
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Mersin
2Balıkesir Devlet Hastanesi, Balıkesir
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Mersin
4İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,izmir
5Niğde Devlet Hastanesi, Niğde

Amaç: Bu çalışmada akut apandisit şüphesiyle ameliyat edilenlerde preoperatif lökosit sayımı, nötrofil yüzdesi ve CRP’nin kesim değeri düzeylerinde apandisit tanısı koymada prediktif değerlerinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2008 - Kasım 2010 tarihleri arasında acil servise karın ağrısı ile başvuran ve akut apandisit ön tanısı ile ameliyata alınan hastalar retrospektif tarandı. Hastalar histopatalojik bulgulara göre üç gruba ayrıldı. Grup I: normal apendiks, grup II: komplike olmayan apandisit, grup III: komplike apandisit. Laboratuar ölçümlerinin ayırt ediciliğine yönelik ROC eğrileri oluşturularak, her bir ölçüme ait kesim değerleri belirlendi ve pozitif patolojiyi ayırt edicilik performansları değerlendirildi
Bulgular: Çalışmaya alınan 320 hastanın 175’i erkek (%54,7) ve 145’i kadın (%45,3) olup, yaş ortalaması 35,95±14,75’idi. WBC kesim değeri 12,080 olup toplam apandisitlileri (grup II+III) normal apendikslilerden ve grup II’yi grup I’den ayırmada anlamlı bulunurken (p<0,001,) grup II’yi, grup III’ten ayırt etmede anlamlı bulunmadı (p=0,768). Yüzde nötrofil oranı kesim değeri %73 olup, grup II+ grup III’ü, grup I’den ve grup II’yi, grup I’den anlamlı olarak ayırt ettiği (p<0,001) ancak grup II’yi, grup III’ten ayırt edemediği tespit edildi (p=0,681). CRP kesim değeri 45,98 olup grup II+grup III’ü grup I’den ve grup II’yi grup I’den ayırmada anlamlı bulunmadığı, grup II’yi, grup III’ten ayırt etmede anlamlı olduğu( p<0,001) saptandı. Tüm ölçümler birlikte değerlendirildiğinde sadece yüzde nötrofil artışı komplike olmayan apandisit riskini artırırken (OR: 1,082; p < 0,001), hem nötrofil hem de CRP’deki artış komplike olma riskini arttırdığı tespit edildi (OR: nötrofil =1,066; p=0,009- CRP= 1,005; p=0,013).
Sonuç: Laboratuar testlerinin kesim değerleri tanıya ve tedavini şeklinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle CRP düzeylerinde belirlenen kesim değerleri, konvansiyonel appendektomi veya laparoskopik appendektomi şeklinde seçilecek cerrahi yöntemin belirlenmesinde ve ameliyat sırasında kullanılacak insizyonun tercihi açısından yol gösterici olabilir

Anahtar Kelimeler: Apandisit, Lökosit, Nötrofil, C-Reaktif protein, Kesim değeri

Cüneyt Ayrık, Ulaş Karaaslan, Ahmet Dağ, Seyran Bozkurt, İbrahim Toker, Filiz Demir. Predictive Value of Leucocyte Count, Neutrophil Percent and C-Reactive Protein Concentration “Cut-Off Value” On The Diagnose Of Appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 76-83

Corresponding Author: Ahmet Dağ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish