p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Assessment of the relation of violence and burnout among physicians working in the emergency departments in Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 175-181 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.91298

Assessment of the relation of violence and burnout among physicians working in the emergency departments in Turkey

Bulent Erdur1, Ahmet Ergın2, Aykut Yuksel5, İbrahim Türkçüer1, Cuneyt Ayrik4, Bora Boz3
1Department Of Emergency Medicine, Pamukkale University, Medical Faculty, Denizli, Turkey
2Department Of Public Health, Pamukkale University, Medical Faculty, Denizli, Turkey
3Department Of Forensic Medicine, Pamukkale University, Medical Faculty, Denizli, Turkey
4Department Of Emergency Medicine, Mersin University, Medical Faculty, Denizli, Turkey
5Emergency Service, Goztepe Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: Violence and burnout are frequently seen among medical doctors; however, the relation is not clear. This study aimed to assess the violence and its possible effects on burnout in physicians working in emergency units.
METHODS: This cross-sectional study targeted all physicians working in the emergency units of Pamukkale University Hospital, County and City Hospitals, 112 Emergency Services, and Private Hospitals in Denizli. Data were obtained by means of a self-administered questionnaire that consisted of questions on the demographics of the participants, Turkish version of the Maslach Burnout Inventory, and of the perpetrators of violence. What was also documented on the questionnaire was whether participants had been subjected to or had witnessed any verbal or physical violence during the previous one month of emergency physicians’ certification program.
RESULTS: A total of one hundred and seventy-four physicians were included into the study (85% of the targeted group). Many of the participants were between 24 and 59 years of age, with a mean age of 36.8±5.8 years. Married male doctors working in the City Hospital made up the majority. There were significant associations between emotional exhaustion and total violence (p=0.012) and verbal violence (p=0.016); depersonalization and total violence (p=0.021) and verbal violence (p=0.012).
CONCLUSION: The results presented here indicated that there was a strong relation between burnout and violence experienced by physicians working in emergency units. Violence in the emergency department has a substantial effect on the physicians’ well-being.

Keywords: Burnout, emergency department, emergency physician, emergency physician wellness; violence.

Türkiye’de acil servislerde çalışan hekimler arasında şiddet ve tükenmişlik ilişkisinin değerlendirilmesi

Bulent Erdur1, Ahmet Ergın2, Aykut Yuksel5, İbrahim Türkçüer1, Cuneyt Ayrik4, Bora Boz3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Denizli
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Mersin
5Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Servisi, İstanbul

AMAÇ: Şiddet ve tükenmişlik hekimler arasında sık görülmektedir ancak ilişkileri açık değildir. Acil ünitelerinde çalışan hekimlerde şiddeti ve tükenmişlik üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmaya Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, il, ilçe hastaneleri, 112 Acil Servis ve özel hastanelerin acil birimlerde çalışan tüm hekimler alındı. Veriler, katılımcıların kendi kendilerine uyguladıkları Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe versiyonu, şiddetin failleri ve demografik bilgiler hakkındaki sorulardan oluşan bir anket vasıtasıyla elde edildi. Ayrıca katılımcıların acil hekimi sertifika programından önceki bir ay boyunca maruz kaldığı veya tanıklık ettiği herhangi bir sözlü ya da fiziksel şiddet ankette soruldu.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 174 hekim (hedef grubun %85) alındı. Katılımcıların çoğu 24 ve 59 yaş aralığında, ortalama yaş 36.8±5.8 yıl idi. Şehir merkezindeki hastanede çalışanların çoğunluğunu evli erkek hekimler oluşturmaktaydı. Duygusal tükenme, toplam şiddet (p=0.012) ve sözel şiddet (p=0.016) arasında; duyarsızlaşma, toplam şiddet (p=0.021) ve sözel şiddet (p=0.012) arasında anlamlı bir ilişki vardı.
TARTIŞMA: Elde ettiğimiz sonuçlar, acil birimlerinde çalışan hekimlerin yaşadığı tükenmişlik ve şiddet arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Acil servisteki şiddet, hekimlerin refahı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Acil hekimi, acil hekimi sağlıklı yaşam, acil tıp; şiddet; tükenmişlik.

Bulent Erdur, Ahmet Ergın, Aykut Yuksel, İbrahim Türkçüer, Cuneyt Ayrik, Bora Boz. Assessment of the relation of violence and burnout among physicians working in the emergency departments in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 175-181

Corresponding Author: İbrahim Türkçüer, Türkiye
Manuscript Language: English