p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 1 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Efficacy of bilirubin values in diagnosing acute appendicitis in patients with normal white blood cell count and predicting complicated appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 50-54 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.91441

Efficacy of bilirubin values in diagnosing acute appendicitis in patients with normal white blood cell count and predicting complicated appendicitis

Birkan Birben, Gökhan Akkurt, Tezcan Akın, Aziz Ahmet Surel, Mesut Tez
Department of General Surgery, Ankara City Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Laboratory parameters have important diagnostic value in the evaluation of acute appendicitis. This study aimed to evaluate the efficacy of bilirubin values in predicting acute and complicated appendicitis in patients with leukocyte values in the normal reference range.
METHODS: This study included 200 patients aged 18 and over who underwent appendectomy with leukocyte values within the normal reference range. The demographic characteristics, total and direct bilirubin and C-reactive protein values of the patients were examined. According to the pathology results, the patients were divided into two groups as a normal appendix and acute appendicitis. Acute appendicitis was further classified as simple and complicated.
RESULTS: Of the 200 patients included in this study, 110 (55%) were female and 90 (45%) were male, and the mean age was 37±16 years. The pathology results were reported as normal in 45 (22.5%) and acute appendicitis in the remainder of the sample. Of those diagnosed with acute appendicitis, 141 (91%) had simple appendicitis and 14 (9%) had complicated appendicitis. When the normal appendix and acute appendicitis groups were compared, the total and direct bilirubin levels were higher in the patients diagnosed with acute appendicitis. According to the receiver operator characteristic curve analysis, the area under the curve values of total bilirubin and direct bilirubin for the prediction of acute appendicitis were 0.597 and 0.625, respectively.
CONCLUSION: In patients with normal leukocyte values, high bilirubin levels may be useful in predicting the diagnosis of acute appendicitis.

Keywords: Acute appendicitis, complicated appendicitis; direct bilirubin; total bilirubin.

Beyaz küresi normal hastalarda akut apandisit tanısı koymada ve komplike apandisiti ön görmede bilirubin değerlerinin etkinliği

Birkan Birben, Gökhan Akkurt, Tezcan Akın, Aziz Ahmet Surel, Mesut Tez
Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Akut apandisitin değerlendirilmesinde laboratuvar parametreleri önemli tanısal değere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, lökosit değerleri normal referans aralığında olan hastalarda bilirubin değerlerinin akut ve komplike apandisiti ön görmedeki etkinliğini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Lökosit değeri normal referans aralığında olan ve apendektomi yapılan 18 yaş ve üzeri 200 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri total ve direkt bilirubin ve C-reaktif protein değerleri incelendi. Hastalar patoloji sonucuna göre normal apendiks ve akut apandisit olarak ikiye ayrıldı. Akut apandisitlerde, basit apandisit ve komplike apandisit olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 200 hastanın 110’u (%55) kadın, 90’ı (%45) erkekti ve yaş ortanca değeri 37±16 yıl idi. Patoloji sonuçları 45’inde (%22.5) normal apendiks, geri kalanında ise akut apandisit olarak raporlandı. Akut apandisit tanısı alanların 141’inde (%91) basit apandisit ve 14’ünde (%9) komplike apandisit saptandı. Normal apendiks ve akut apandisit karşılaştırıldığında total ve direkt bilirubin seviyeleri akut apandisit tanısı alanlarda daha yüksek bulundu. Akut apandisiti ön görmede işlem karakteristik eğrisi analizinde total bilirubin ve direkt bilirubin’in eğri altında kalan alanı sırasıyla 0.597 ve 0.625 idi.
TARTIŞMA: Lökosit değerinin normal olduğu hastalarda yüksek bilirubin değerleri akut apandisit tanısını ön görmede faydalı olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, direkt bilirubin; komplike apandisit; total bilirubin.

Birkan Birben, Gökhan Akkurt, Tezcan Akın, Aziz Ahmet Surel, Mesut Tez. Efficacy of bilirubin values in diagnosing acute appendicitis in patients with normal white blood cell count and predicting complicated appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 50-54

Corresponding Author: Birkan Birben, Türkiye