p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 30 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Anesthetic approach to trauma patients in the city hospital after the 2023 Maraş earthquake [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 167-173 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.92346

Anesthetic approach to trauma patients in the city hospital after the 2023 Maraş earthquake

Aylin Kılınçarslan, Ceyda Özhan Caparlar, Müge Çakırca, Fatma Özkan Sipahioğlu, Funda Atar, Selma Ölmez, Nur Yılmaz, Merve Karaşahin, Derya Özkan
Department of Anesthesiology and Reanimation, Etlik City Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: The February 6, 2023, Kahramanmaraş earthquake caused significant destruction across our country. More than 50,000 people lost their lives, thousands were injured, and health facilities were damaged. Victims were transferred to hospitals in other provinces for treatment. This study evaluates the anesthesia approach applied to the injured who were transferred to our tertiary hospital.
METHODS: We retrospectively reviewed the data of patients who underwent surgery between February 6 and February 20, 2023. The study included earthquake victims who underwent emergency trauma surgery, aged 10 years and above. We recorded the date of admission to the hospital, demographic information, type of surgery, surgical site, anesthesia technique, preference for peripheral block, laboratory values, dialysis and intensive care needs, and survival rates. Data analysis was performed using the IBM® Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) Version 26.0.
RESULTS: A total of 375 cases were included in the study. Of these, 323 patients underwent surgery for extremity injuries, and 35 for vertebral injuries. Among the extremity injuries, 61.6% were to the lower extremities, and 17.1% to the upper extremities. Debridement was performed on 147 patients, fasciotomy on 49 patients, and amputation on 33 patients. General anesthesia was applied to 352 patients, spinal anesthesia to 19 patients, and sedoanalgesia to four patients. Peripheral nerve block was performed on 33 patients. Dialysis treatment was administered to 105 patients. Twenty-six patients were lost during the treatment process. There were no intraoperative patient deaths.
CONCLUSION: The predominance of extremity injuries among earthquake victims increases the inclination towards regional anesthesia. Incorporating Plan A blocks into basic anesthesia skills could enhance the preference for regional anesthesia in disaster situations. Furthermore, transferring the injured to advanced centers may reduce morbidity.

Keywords: Anesthesia, crush syndrome, earthquake, regional anesthesia, trauma.

2023 Maraş depreminde şehir hastanesindeki travma hastalarına anestezik yaklaşım

Aylin Kılınçarslan, Ceyda Özhan Caparlar, Müge Çakırca, Fatma Özkan Sipahioğlu, Funda Atar, Selma Ölmez, Nur Yılmaz, Merve Karaşahin, Derya Özkan
Etlik Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi ülkemizde ciddi bir yıkım yaratmıştır. 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlere kişi yaralanmış ve sağlık kuruluşları hasar almıştır. Depremzedeler tedavi için başka illerdeki hastanelere transfer edilmiştir. Bu çalışma ile 3. basamak hastanemize nakledilen yaralılarda uygulanan anestezi yaklaşımını değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 6-20 Şubat 2023 tarihleri arasında opere edilen hastaların verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya acil travma cerrahisi geçiren, 10 yaş ve üzerindeki depremzede hastalar dahil edilmiştir. Hastaların hastaneye kabul tarihi, demografik bilgileri, ameliyat türü, ameliyat bölgesi, anestezi tekniği, periferik blok tercihi, laboratuvar değerleri, diyaliz ve yoğun bakım ihtiyaçları, sağkalımları kaydedilmiştir. Verilerin analizi için IBM® SPSS® 26.0 programı kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya 375 vaka dahil edilmiştir. 323 hasta ekstremite, 35 hasta vertebra yaralanması nedeniyle opere edilmiştir. Ekstremite yaralanmalarının %61.6’sı alt ekstremite, %17.1’i üst ekstremitedir. 147 hastaya debridman, 49 hastaya fasiyotomi ve 33 hastaya ampütasyon uygulanmıştır. Hastaların 352’sine genel anestezi, 19’una spinal anestezi ve 4’üne sedoanaljezi uygulanmıştır. 33 hastaya periferik sinir bloğu yapılmıştır. 105 hastaya diyaliz tedavisi uygulanmıştır. 26 hasta tedavi sürecinde kaybedilmiştir. İntraoperatif hasta kaybı olmamıştır.
SONUÇ: Depremzedelerde en sık ekstremite yaralanmalarının görülmesi rejyonal anesteziye eğilimi arttırmaktadır. Temel anestezi becerilerine Plan A bloklarının eklenmesi ile afet durumlarında rejyonal anestezi tercihi artabilir. Ayrıca yaralıların ileri merkezlere transferi ile morbiditenin azalacağı düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, crush sendromu, deprem, rejyonal anestezi, travma.

Aylin Kılınçarslan, Ceyda Özhan Caparlar, Müge Çakırca, Fatma Özkan Sipahioğlu, Funda Atar, Selma Ölmez, Nur Yılmaz, Merve Karaşahin, Derya Özkan. Anesthetic approach to trauma patients in the city hospital after the 2023 Maraş earthquake. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 167-173

Corresponding Author: Aylin Kılınçarslan, Türkiye
Manuscript Language: English