p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The role of repeated extended FAST in patients with stable blunt thoracoabdominal trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 553-559 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.93529

The role of repeated extended FAST in patients with stable blunt thoracoabdominal trauma

Mümin Murat Yazıcı1, Özcan Yavaşi2, Ali Çelik2, Gürkan Altuntaş2, Mehmet Altuntaş2, Özlem Bilir2, Gökhan Ersunan2
1Department of Emergency Medicine, Kaçkar State Hospital, Rize-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University Training and Research Hospital, Rize-Türkiye

BACKGROUND: Thoracic and abdominal computed tomography scans are widely used modalities for trauma patients in emergency department (ED). However, alternative diagnostic and follow-up tools are also needed, due to limitations such as high cost and exces-sive radiation exposure. This study aimed to investigate the utility of repeated extended focused abdominal sonography for trauma (rE-FAST) performed by the emergency physician in patients with stable blunt thoracoabdominal trauma.
METHODS: This was a prospective, single-center diagnostic accuracy study. Patients with blunt thoracoabdominal trauma admitted to the ED were included in the study. The E-FAST was performed on the patients included in the study at the 0th h, the 3rd h, and the 6th h during their follow-up. Then, the diagnostic accuracy metrics of E-FAST and rE-FAST were calculated.
RESULTS: The sensitivity and specificity of E-FAST in determining thoracoabdominal pathologies were found to be 75% and 98.7%, respectively. The sensitivity and specificity for specific pathologies were 66.7% and 100% for pneumothorax, 66.7% and 98.8% for hemothorax, and 66.7% and 100% for hemoperitoneum, respectively. The sensitivity and specificity of rE-FAST in determining thoracal and/or abdominal hemorrhage in stable patients were found to be 100% and 98.7%, respectively.
CONCLUSION: E-FAST successfully rules in thoracoabdominal pathologies in patients with blunt trauma, with its high specificity. However, only a rE-FAST might be sensitive enough to exclude traumatic pathologies in these stable patients.

Keywords: Emergency ultrasound, point-of-care ultrasound, repeated extended focused abdominal sonography for trauma; trauma; ultrasonography.

Stabil künt torakoabdominal travmalı hastalarda tekrarlanan E-FAST’ın rolü

Mümin Murat Yazıcı1, Özcan Yavaşi2, Ali Çelik2, Gürkan Altuntaş2, Mehmet Altuntaş2, Özlem Bilir2, Gökhan Ersunan2
1Kaçkar Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Rize

AMAÇ: Torakal ve abdominal bilgisayarlı tomografi taramaları acil serviste travma hastaları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yüksek maliyet, aşırı radyasyon maruziyeti gibi sınırlamalar nedeniyle alternatif tanı ve takip araçlarına da ihtiyaç vardır. Bu çalışma, stabil künt torakoabdominal travması olan hastalarda acil hekimi tarafından yapılan travma için tekrarlanan genişletilmiş odaklanmış abdominal sonografinin (rE-FAST) yararlarını araştırmayı amaçlamıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu prospektif, tek merkezli tanısal doğruluk çalışmasıydı. Künt torakoabdominal travma sonrası acil servise başvuran hastalar çalışmamıza dahil edildi. Çalışmaya alınan hastalara gelişinde (0’ıncı saatte) ve takipleri sırasında 3’üncü ve 6’ncı saatte E-FAST yapıldı. E-FAST ve rE-FAST tanısal doğruluk ölçümleri hesaplandı.
BULGULAR: Torakoabdominal patolojilerin belirlenmesinde E-FAST’in duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %75 ve %98,7 olarak bulunmuştur. Spesifik patolojiler için duyarlılık ve özgüllük pnömotoraks için sırasıyla %66.7 ve %100, hemotoraks için %66.7 ve %98.8, hemoperitoneum için %66.7 ve %100’idi. Stabil hastalarda torakal ve/veya abdominal kanamanın belirlenmesinde rE-FAST’ın duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %100 ve %98.7 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA: E-FAST, yüksek özgüllüğü ile künt travmalı hastalarda torakoabdominal patolojilere başarıyla tanı koyabilir. Bununla birlikte, stabil has-talarda ancak rE-FAST travmatik patolojileri dışlamak için yeterli duyarlılığa sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Acil ultrasound, hedef odaklı ultrason, tekrarlanan E-FAST; travma; ultrasonografi.

Mümin Murat Yazıcı, Özcan Yavaşi, Ali Çelik, Gürkan Altuntaş, Mehmet Altuntaş, Özlem Bilir, Gökhan Ersunan. The role of repeated extended FAST in patients with stable blunt thoracoabdominal trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 553-559

Corresponding Author: Mümin Murat Yazıcı, Türkiye
Manuscript Language: English