p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 16 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Management of late cervical esophageal perforation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 511-515

Management of late cervical esophageal perforation

Ming Chen, Yi Lin, Beibei Yang
Department Of Otolaryngology, Second Affiliated Hospital Of Medical School, Zhejiang University, China

BACKGROUND
We aimed to identify different methods of treating late perforation of the cervical esophagus.
METHODS
Ten late cervical esophageal perforations were caused by foreign bodies. The subjects were divided into three groups according to their diagnosis and treatment as follows: Group I: Cases with cervical abscess were drained by lateral cervical incision and primarily repaired, Group II: Cases with cervical abscess were drained by lateral cervical incision, and any foreign body granulomas found were removed, and Group III: Foreign bodies were removed. All cases were given broad-spectrum antibiotics and were prohibited from any oral food, except Case 5.
RESULTS
All patients recovered without mortality and retained normal swallow function. The time for treatment in each group was different.
CONCLUSION
The conservative management of removal of foreign body, prohibition of oral food and administration of broad-spectrum antibiotics is supported. Perforations with the presence of abscess can be surgically treated by debridement closure combined with strip muscle flap repair and irrigation drainage. Granuloma can be removed by lateral cervical incision and vacuum sealing drainage.

Keywords: Esophageal perforation, late cervical management; primary repair.

Geç servikal özofajiyal perforasyonun tedavisi

Ming Chen, Yi Lin, Beibei Yang
Zhejiang Tıp Fakültesi, İkinci Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Zhejiang, Çin Halk Cumhuriyeti.

AMAÇ
Servikal özofagusun geç perforasyonu tedavisine yönelik farklı yöntemler belirlemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Yabancı cisim nedenli 10 adet geç servikal özofajiyal perforasyon olgusu incelendi. Olgular, tanılarına ve tedavilerine göre üç gruba bölündü. Grup I: Servikal apseli olgular; bu hastalar daha sonra servikal insizyonla drene edildi ve primer olarak tamir edildi, Grup II: Servikal apseli olgular; bu hastalar daha sonra servikal insizyonla drene edildi ve yabancı cisim granülomu olan apseler çıkartıldı ve Grup III. Yabancı cisimler çıkartıldı. Bütün olgulara geniş spektrumlu antibiyotikler verildi ve oral yolla herhangi bir gıda almaları bir hasta dışında kısıtlandı.
BULGULAR
Bütün hastalar mortalite gerçekleşmeksizin düzeldi ve normal yutma fonksiyonu korundu. Her gruptaki tedavi zamanı farklı idi.
SONUÇ
Yabancı cismin çıkartılmasında, oral yolla gıda alımının yasaklanması ve geniş spektrumlu antibiyotikler verilmesini içeren konservatif tedavi uygundur. Apse ile birlikte olan perforasyonlar, strip kas flep tamiri ve irrigasyon drenajı ile bir arada uygulanan debridman yoluyla cerrahi olarak tedavi edilebilir. Granüloma daha sonra servikal insizyon ve vakum drenaj ile çıkartılabilir.

Anahtar Kelimeler: Özofajiyal perforasyon, geç servikal tedavi; primer tamir.

Ming Chen, Yi Lin, Beibei Yang. Management of late cervical esophageal perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 511-515

Corresponding Author: Ming Chen, China
Manuscript Language: English