p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Analysis of trauma scoring system for patients with abdominal trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 68-72 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.94475

Analysis of trauma scoring system for patients with abdominal trauma

Youngjin Jang1, Heungman Jun2
1Department of Surgery, University of Ulsan College of Medicine, Asan Medical Center, Seoul-Republic of Korea
2Department of Surgery, Korea University Anam Hospital, Korea University College of Medicine, Seoul-Korea-South

BACKGROUND: This study investigated the correlations between several trauma scoring systems, including the injury severity score (ISS), clinical abdominal scoring system (CASS), new injury severity score (NISS), and clinical outcomes, including laparotomy, in-hospital mortality (IHM), and long hospital stay (LS) in patients with abdominal trauma.
METHODS: Data of 749 patients with abdominal trauma between January 2009 and December 2019 were reviewed retrospectively. Data from medical records included age, sex, initial vital signs, type and mechanism of trauma, hospital stay, laparotomy, and IHM. Injured organs and grades were collected using computed tomography. Correlations between the scoring system and clinical outcomes were analyzed using the area under Curves (AUC) of the receiver operating characteristic (ROC) curve.
RESULTS: The mean age of the patients was 40.14±19.47 years. Blunt trauma was the most common type of trauma in 704 patients (94.0%), and traffic accident was the most common mechanism in 475 (63.4%). Injured organs included liver (45.1%) and spleen (25.1%). A total of 179 patients (23.9%) underwent laparotomy and IHM was reported in 35 (4.6%). The AUC of ROC for ISS, NISS, and CASS was significantly associated with laparotomy (0.682; p=0.001, 0.713; p=0.001; 0.845; p=0.001). The AUCs showed significant for IHM (0.606; p=0.034, 0.626; p=0.012, 0.701; p=0.001). The AUCs for LS were 0.554 (p=0.041), 0.549 (p=0.062), and 0.581 (p=0.002).
CONCLUSION: The CASS is excellent for predicting laparotomy, IHM, and LS in patients with abdominal trauma. The NISS is more appropriate than the ISS for predicting laparotomy and IHM.

Keywords: Clinical abdominal scoring system, in-hospital mortality; injury severity score; new injury severity score; trauma scoring systems.

Abdominal travmalı hastalar için kullanılan travma skor sistemlerinin analizi

Youngjin Jang1, Heungman Jun2
1Ulsan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Asan Tıp Merkezi, Cerrahi Anabilim Dalı, Seul-Kore Cumhuriyeti
2Kore Üniversitesi Anam Hastanesi, Kore Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Seul-Güney Kore

AMAÇ: Bu çalışmada, abdominal travması olan hastalarda Yaralanma Şiddet Skoru (ISS), Klinik Abdominal Skorlama Sistemi (CASS), Yeni Yaralanma Şiddet Skoru (NISS) dahil olmak üzere çeşitli travma skor sistemleri ile laparotomi, hastane içi mortalite (IHM) ve uzun hastanede kalış süresi (LS) dahil klinik sonuçlar arasındaki korelasyonlar araştırılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2009 ile Aralık 2019 tarihleri arasında abdominal travma geçiren 749 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Tıbbi kayıtlardan elde edilen veriler arasında yaş, cinsiyet, başlangıç yaşamsal bulgular, travma tipi ve mekanizması, hastanede kalış süresi, laparotomi ve hastane içi mortalite (IHM) yer almaktadır. Yaralanmış organlar ve derecelerine ait bilgiler bilgisayarlı tomografi kullanılarak toplandı. Skor sistemi ile klinik sonuçlar arasındaki korelasyonlar, Alıcı Çalışma Karakteristikleri (ROC) eğrisinin Eğri Altındaki Alanı (AUC) kullanılarak analiz edildi. BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 40.14±19.47 yıldı. Yedi yüz dört hastada (%94.0) en sık travma tipi künt travma, 475 hastada (%63.4) ise trafik kazası en sık görülen nedendi. Yaralanmış organlar arasında karaciğer (%45.1) ve dalak (%25.1) mevcuttu. Toplam 179 hastaya (%23.9) laparotomi uygulanmış ve 35 hastada (%4.6) IHM bildirilmişti. ISS, NISS ve CASS için ROC’nin AUC’si laparotomi ile anlamlı şekilde ilişkiliydi (0.682; p=0.001, 0.713; p=0.001; 0.845; p=0.001). AUC’ler, IHM için istatistiksel olarak anlamlılık gösterdi (0.606; p=0.034, 0.626; p=0.012, 0.701; p=0.001). Uzun hastanede kalış süresi (LS) için AUC’ler 0.554 (p=0.041), 0.549 (p=0.062) ve 0.581 (p=0.002) idi.
TARTIŞMA: Klinik Abdominal Skorlama Sistemi (CASS), abdominal travmalı hastalarda laparotomi, IHM ve LS’yi öngörmek için mükemmeldir. Yeni Yaralanma Şiddet Skoru (NISS), laparotomi ve IHM’yi öngörmek için ISS’den daha uygundur.

Anahtar Kelimeler: Hastane içi mortalite, klinik abdominal skorlama sistemi; travma skor sistemleri; yaralanma şiddet skoru; yeni yaralanma şiddet skoru.

Youngjin Jang, Heungman Jun. Analysis of trauma scoring system for patients with abdominal trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 68-72

Corresponding Author: Heungman Jun, Korea-South
Manuscript Language: English