p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 11 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Relationship between admission neutrophil/lymphocyte, thrombocyte/lymphocyte, and monocyte/lymphocyte ratios and 1-year mortality in geriatric hip fractures: Triple comparison [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1634-1640 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.94799

Relationship between admission neutrophil/lymphocyte, thrombocyte/lymphocyte, and monocyte/lymphocyte ratios and 1-year mortality in geriatric hip fractures: Triple comparison

Sezgin Bahadır Tekin1, Bahri Bozgeyik2, Ahmet Mert3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep-Türkiye
2Department of Orthopedics and Traumatology, Kadirli State Hospital, Osmaniye-Türkiye
3Department of Orthopedics and Traumatology, Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Medicine, Niğde-Türkiye

BACKGROUND: Elderly patients with hip fractures have a high post-operative 1-year mortality rate. The aim of this study was to investigate the relationship of the neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), thrombocyte/lymphocyte ratio (TLR), and monocyte/lymphocyte ratio (MLR) with mortality.
METHODS: The data of 350 patients who suffered femoral intertrochanteric fractures between January 2015 and January 2020 were examined, and the demographic data of 124 patients who met the study criteria were evaluated. During the 1-year follow-up, 92 patients (74%) who continued their lives and 32 patients (25%) who died were divided into two groups: Group 1 (survivors) and Group 2 (non-survivors). NLR, TLO, MLO, presence of comorbidities, age, sex, American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification, length of hospital stay, fracture type, and fracture pattern values were statistically compared between the two groups.
RESULTS: NLR, TLR, and MLR are the laboratory parameters assessed within the scope of the study. Preoperatively, the mean NLR was 6.59 (1.61–26.29), mean TLR was 197.94 (86–516), and mean MLR was 0.73 (0.19–15.68). In this study, a significant relationship was found between NLR, TLR, and MLR values and the occurrence of post-operative 1-year mortality (p=0.01). In addition, the result was significant in the correlation between these parameters. Cutoff values were found to be 7.53 for NLR, 192 for TLR, and 0.54 for MLR in receiver operator characteristic curve analysis (p<0.01).
CONCLUSION: NLR, TLR, and PLR are significant predictors of 1-year mortality in patients aged over 60 years with hip fractures.

Keywords: Fracture, hip, lymphocyte; mortality; neutrophil; platelet.

Geriatrik kalça kırıklarında giriş nötrofil-lenfosit, trombosit-lenfosit, monosit-lenfosit oranları ile bir yıllık mortalite arasındaki ilişki: Üçlü karşılaştırma

Sezgin Bahadır Tekin1, Bahri Bozgeyik2, Ahmet Mert3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Kadirli Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Osmaniye
3Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Niğde

AMAÇ: Kalça kırığı olan yaşlı hastalarda ameliyat sonrası bir yıllık mortalite oranı yüksektir. Bu çalışmanın amacı nötrofil lenfosit oranı (NLR), trombosit lenfosit oranı (TLR) ve monosit lenfosit oranı (MLR) ile mortalite arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2015–Ocak 2020 tarihleri arasında femoral intertrokanterik kırık nedeniyle başvuran 350 hastanın verileri incelendi ve çalışma kriterlerini karşılayan 124 hastanın demografik verileri değerlendirildi. Bir yıllık takipte hayatına devam eden 92 hasta (%74) ile ölen 32 (%26) hasta, grup 1 ve grup 2 (%25) olarak ayrıldı. NLR, TLR, MLR ve yandaş hastalıklar, yaş, cinsiyet, ASA, hastanede kalış süresi, kırık tipi ve kırık paterni değerleri bu iki grup arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışma kapsamında değerlendirilen laboratuvar parametreleri olan biyokimyasal parametrelerin ortalaması şöyle idi: NLR 6.59 (1.61–26.29), TLR 197.94 (86–516) ve MLR 0.73 (0.19–15.68). Bu çalışmada NLR, TLR, MLR değerleri ile ameliyat sonrası bir yıllık mortalite oluşumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p=0.01) Ayrıca bu parametreler arasındaki korelasyon ilişkisinde sonuç anlamlıydı. ROC (Alıcı operatör karakteristik eğrisi) analizinde kestirim değerleri NLR için 7.53, TLR için 192 ve MLR için 0.54 olarak bulundu (p<0.01).
TARTIŞMA: NLR, TLR, PLR değerleri 60 yaş üstü kalça kırığı olan hastalarda bir yıllık mortalite göstermede anlamlıdır.

Anahtar Kelimeler: Kalça, kırık, lenfosit; mortalite; notrofil; platelet.

Sezgin Bahadır Tekin, Bahri Bozgeyik, Ahmet Mert. Relationship between admission neutrophil/lymphocyte, thrombocyte/lymphocyte, and monocyte/lymphocyte ratios and 1-year mortality in geriatric hip fractures: Triple comparison. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1634-1640

Corresponding Author: Sezgin Bahadır Tekin, Türkiye
Manuscript Language: English