p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Non-traumatic spontaneous ruptured hepatocellular adenoma after selective transcatheter arterial chemo-embolization for reduction of tumor mass: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 225-228 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.94838

Non-traumatic spontaneous ruptured hepatocellular adenoma after selective transcatheter arterial chemo-embolization for reduction of tumor mass: A case report

Çağlayan Çakır
Department of Radiology, Healts Sciences University, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Resarch Hospital, İstanbul-Turkey

It is important to detect hepatic adenomas, which are generally well-confined lesions, as urgent treatment is required due to the risk of bleeding and conversion to malignancy. Dimensions can vary between 1 and 15 cm, and the risk of hemorrhage is higher in large and multiple-focus adenomas. The case is here presented of a patient with spontaneous ruptured liver adenoma after selective transcatheter arterial chemo-embolization for reduction of tumor mass, with discussion of the clinical, computed tomography, angiographic findings, and treatment strategies.

Keywords: Chemotherapeutic embolization, bleeding, hepatic adenoma; liver neoplasms.

Hepatik adenomda tümör boyutu küçültme amaçlı transarteriyel kemoembolizasyon sonrasında gelişen non travmatik spontan rüptür: Olgu sunumu

Çağlayan Çakır
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Kanama riskleri ve maligniteye dönüşüm potansiyellerinden dolayı Hepatik adenomların önceden tespit etmek önemlidir. Tümör boyutları 1 ile 15 cm arasında değişmekte olup multipl sayıda olanlar ile özellikle büyük boyutlardaki hepatik adenomlarda kanama riski belirgin artmaktadır. Sunduğumuz bu olguda büyük boyutlarda hepatik adenomlu hastada selektif transarteriyel kemoembolizasyon ile tümör boyutunda azalma ile cerrahi rezeksiyon planlanmış ve gelişen nontravmatik spontan tümör rüptür sonrasında klinik, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi bulguları yanısıra tedavi stratejileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hepatik adenom, kanama, karaciğer neoplazm; kemoteropatik embolizasyon.

Çağlayan Çakır. Non-traumatic spontaneous ruptured hepatocellular adenoma after selective transcatheter arterial chemo-embolization for reduction of tumor mass: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 225-228

Corresponding Author: Çağlayan Çakır, Türkiye
Manuscript Language: English