p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Acute kidney injury in burns in the intensive care unit: A retrospective research [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 321-326 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.95048

Acute kidney injury in burns in the intensive care unit: A retrospective research

Tuba Kuvvet Yoldaş, Alev Atalay, Cansu Balcı, Kubilay Demirağ, Mehmet Uyar, İlkin Çankayalı
Departmant of Anesthesiology and Reanimation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye

BACKGROUND: Acute kidney injury (AKI) is one of the common complications, associated with high mortality and morbidity in patients with burn injuries. This study aimed to determine the frequency of AKI development, its affective factors, and mortality rates according to kidney disease improving global outcomes (KDIGO) criteria in the burn patients.
METHODS: The study included patients who are hospitalized for at least 48 h and aged >18 years, whereas patients with a renal transplant, chronic renal failure, undergoing hemodialysis, <18 years of age, with a glomerular filtration rate of <15 on admission, and toxic epidermal necrolysis was excluded from the study. KDIGO criteria were used to evaluate the occurrence of AKI. Burn mech-anism, total body surface area, inhalation injury respiratory tract burn, fluid replacement at 72 h with Parkland Formula, mechanical ventilator support, inotrope/vasopressor support, intensive care unit, lenght of stay, mortality, abbreviated burn severity index (ABSI), acute physiology, and chronic health evaluation II (APACHE II) ve Sequential organ failure assessment (SOFA) were recorded.
RESULTS: A total of 48 patients were included in our study, of which 26 (54.2%) developed AKI (+), whereas 22 (45.8%) did not (−). The mean total burn surface area was 47.30% in the AKI (+) group and 19.88% in the AKI (−) group. Mean scores of ABSI, II (APACHE II), and SOFA, the mechanical ventilation and inotrope/vasopressor support and the presence of sepsis were significantly higher in the AKI (+). No mortality was determined in the AKI (−) group, whereas 34.6% in the AKI (+) group which was significantly high.
CONCLUSION: AKI was related to high morbidity and mortality in patients with burns. Using KDIGOs, classification in daily fol-low-up is useful in early diagnosis.

Keywords: Acute kidney injury, burns; kidney disease improving global outcomes; mortality.

Yanık yoğun bakım hastalarında akut böbrek hasarı: Retrospektif araştırma

Tuba Kuvvet Yoldaş, Alev Atalay, Cansu Balcı, Kubilay Demirağ, Mehmet Uyar, İlkin Çankayalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Akut böbrek hasarı, yanık travmalı hastalarda yüksek mortalite ve morbidite ile ilişkili yaygın komplikasyonlardan biridir. Bu çalışmada, yanık hastalarında KDIGO kriterlerine göre akut böbrek hasarı gelişme sıklığı, etkileyen faktörleri ve mortalite oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya en az 48 saat hastanede yatan ve 18 yaşından büyük hastalar dahil edilirken, böbrek transplantasyonu olan, kronik böbrek yetersizliği olan, hemodiyaliz uygulanan, 18 yaşından küçük, başvuru sırasında glomerüler filtrasyon hızı <15 olan hastalar ve toksik epidermal nekroliz tanılı hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Akut böbrek hasarı, KDIGO sınıflamasına göre saptandı. Hastaların yaş, cinsiyet, yanık etiyolojileri, ya-nık yüzdeleri, inhalasyon hasarının varlığı, ilk 72 saatte Parkland formülü ile verilen total sıvı miktarı, mekanik ventilatör desteği, inotrop/vazopresör ihtiyacı, yoğun bakım kalış süresi, mortalite, Abbreviated Burn Severity Index (ABSI), Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) ve Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmamıza akut böbrek hasarı gelişen (+) grupta 26 (%54.2), akut böbrek hasarı gelişmeyen (-) grupta 22 (%45.8) olmak üzere toplam 48 hasta dahil edildi. Akut böbrek hasarı (+) grubunda ortalama toplam yanık yüzey alanı %47.30, akut böbrek hasarı (-) grubunda ise%19.88 idi. Abbreviated Burn Severity Index (ABSI), Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) ve Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), mekanik ventilasyon ve inotrop/vazopresör desteği ve sepsis varlığının akut böbrek hasarı (+) olan grupta anlamlı olarak daha yüksekti. Akut böbrek hasarı (-) grubunda mortalite saptanmazken, akut böbrek hasarı (+) grubunun mortalite oranı %34.6 olduğu görüldü ve anlamlı derecede yüksekti.
TARTIŞMA: Akut böbrek hasarının, yanıklı hastalarda yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkili olduğu görüldü. Kidney Disease Improving Global Outcomes sınıflandırmasının günlük takipte kullanılması erken tanıda faydalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Kidney Disease Improving Global Outcomes; mortalite; yanık.

Tuba Kuvvet Yoldaş, Alev Atalay, Cansu Balcı, Kubilay Demirağ, Mehmet Uyar, İlkin Çankayalı. Acute kidney injury in burns in the intensive care unit: A retrospective research. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 321-326

Corresponding Author: Tuba Kuvvet Yoldaş, Türkiye
Manuscript Language: English