p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 30 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The effect of time from injury to fasciotomy in patients with acute upper extremity compartment syndrome [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 203-209 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.95519

The effect of time from injury to fasciotomy in patients with acute upper extremity compartment syndrome

Gökhan Sert1, Fethiye Damla Menku Ozdemir2, Oznur Uzun3, Galip Gencay Üstün1
1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Hacettepe University, Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
2Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Guven Hospital, Ankara-Türkiye
3Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Acute compartment syndrome of the upper extremity is a surgical emergency, and timely diagnosis with immediate fasciotomies is essential for the preservation of function. This retrospective study aimed to compare the complication rates of patients who underwent fasciotomy before and after 6 hours following the initial trauma.
METHODS: The medical records of the patients who underwent fasciotomy for surgical treatment of ACS of the upper extremity between 2016 and 2022 were retrospectively analyzed for age, gender, dominant hand, mechanism of injury, injury level, affected compartments, associated injuries, time elapsed till fasciotomy, and complications. The patients were divided into two groups according to the timing of fasciotomy.
RESULTS: A total of 32 patients underwent fasciotomies for upper extremity ACS. The mean age of patients who underwent fasciotomy ≤ 6 hours (group 1; 10 males, 7 females) and patients who underwent fasciotomy > 6 hours (group 2; 13 males, 2 females) was 31.1 and 34.8, respectively. The most common etiology was crushing injury. There was a significant difference in complication rates between group 1 (1/17) and group 2 (10/15) (p<0.001). The length of hospitalization stay in group 2 was statistically higher than in group 1 (p=0.005).
CONCLUSION: Fasciotomies for ACS of the upper extremity should be performed in less than 6 hours following the initial trauma to prevent complications.

Keywords: Acute compartment syndrome, cement injection injury; fasciotomy; fin injury; mercury injection injury; upper extremity; wasp sting injury.

Akut üst ekstremite kompartman sendromunda yaralanma ile fasiyotomi arasındaki sürenin etkisi

Gökhan Sert1, Fethiye Damla Menku Ozdemir2, Oznur Uzun3, Galip Gencay Üstün1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Güven Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Üst ekstremite akut kompartman sendromu, cerrahi acil bir durumdur ve ekstremite fonksiyonlarının korunması için hızlı tanı konulması ve fasiyotomilein derhal gerçekleştirilmesi hayati öneme sahiptir. Bu retrospektif çalışmanın amacı, travmayı takiben 6 saat içinde fasiyotomi yapılan ve daha geç zamanda yapılan hastaların komplikasyon oranlarını karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2016-2022 yılları arasında üst ekstremite AKS'nin cerrahi tedavisi için fasiyotomi yapılan hastaların tıbbi kayıtları, yaş, cinsiyet, dominant el, yaralanma mekanizması, yaralanma seviyesi, etkilenen kompartmanlar, ilişkili yaralanmalar, fasiyotomiye kadar geçen süre ve komplikasyonlar açısından retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar, fasiyotomi zamanlamasına göre iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Üst ekstremite AKS için toplam 32 hastaya fasiyotomi yapıldı. Fasiyotomi yapılan hastaların yaş ortalaması 6 saatten daha kısa sürede fasyotomi yapılan grupta (grup 1; 10 erkek, 7 kadın) 31.1 ve 6 saatten daha fazla süre sonra fasiyotomi yapılan hastalarda (grup 2; 13 erkek, 2 kadın) 34.8 idi. En yaygın etiyoloji ezilme yaralanmasıydı. Grup 1 (1/17) ve grup 2 (10/15) arasında komplikasyon oranları açısından anlamlı fark vardı (p<0.001). Grup 2'de hastanede kalış süresi, grup 1'e göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulundu (p=0.005).
SONUÇ: Üst ekstremite AKS için fasiyotomilerin, ilk travmadan sonraki 6 saat içinde yapılması gerekmektedir. Bu şekilde komplikasyon oranları azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut kompartman sendromu, üst ekstremite; fasyotomi; ezilme; yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmaları.

Gökhan Sert, Fethiye Damla Menku Ozdemir, Oznur Uzun, Galip Gencay Üstün. The effect of time from injury to fasciotomy in patients with acute upper extremity compartment syndrome. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 203-209

Corresponding Author: Gökhan Sert, Türkiye
Manuscript Language: English