p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Supp : Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Epidemiologic data of the patients with spinal cord injury: Seven years’ experience of a single center [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 533-538 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.95676

Epidemiologic data of the patients with spinal cord injury: Seven years’ experience of a single center

İlknur Tuğcu1, Fatih Tok2, Bilge Yılmaz1, Ahmet S Göktepe1, Rıdvan Alaca1, Kamil Yazıcıoğlu1, Haydar Möhür3
1Gulhane Military Medical Academy, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
2Iskenderun Military Hospital, Physical Medicine And Rehabilitation Service, İskenderun, Turkey
3Gazi University Medical School, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Ankara, Turkey

BACKGROUND
We aimed to present the demographic and epidemiologic data on spinal cord injury (SCI) patients who were rehabilitated at our hospital, to identify high-risk groups and etiological factors, and to evaluate the factors that affect the duration of hospitalization (DOH).
METHODS
Data on 905 SCI patients treated on an inpatient basis between December 2000 and June 2007 at our hospital were retrospectively evaluated. Patient age, sex, etiology of injury, DOH, neurologic level, and functional grouping were analyzed. Additionally, the effects of age and sex on DOH were evaluated.
RESULTS
In total, 661 (73%) of the patients were male and 244 (27%) were female. The mean age of the patients was 33.4±15.0 years; 51.27% of the patients were 20-33 years of age. The mean DOH was 73.6±49.8 days. In all, 304 (33.5%) of the patients were tetraplegic and 601 (66.5%) were paraplegic. Motor vehicle collisions were the most common cause of injury (n=318, 35.1%), followed by falls from an elevated height (n=170, 18.8%). DOH was significantly higher among the tetraplegia American Spinal Injury Association (ASIA) A-B patients than among the other patients (p<0.01).
CONCLUSION
It is clear that most of the SCIs we observed were preventable. Comprehensive identification of the epidemiologic, demographic and pathologic features of SCIs contributes to identifying high-risk groups, thereby making it possible to pay personal and communal attention to precautions for SCIs.

Keywords: Spinal cord injury/etiology/epidemiology.

Omurilik yaralanması olan hastaların epidemiyolojik verileri: Tek merkezin yedi yıllık deneyimi

İlknur Tuğcu1, Fatih Tok2, Bilge Yılmaz1, Ahmet S Göktepe1, Rıdvan Alaca1, Kamil Yazıcıoğlu1, Haydar Möhür3
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
2İskenderun Asker Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, İskenderun
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Bu çalışmada, hastanemizde rehabilite edilmiş omurilik yaralanması olan hastaların demografik ve epidemiyolojik verilerinin sunulması, yüksek risk gruplarının ve etyolojik faktörlerinin belirlenmesi ve hastanede yatış süresine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Aralık 2000 ile Haziran 2007 yılları arasında hastanemizde yatarak tedavi görmüş 905 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, yaralanma etyolojisi, hastanede yatış süresi, nörolojik seviye ve fonksiyonel grupları analiz edildi. Hastanede yatış süresini etkileyen faktörler değerlendirildi.
BULGULAR
Hastaların 661’i (%73) erkek, 244’ü (%27) kadındı. Ortalama yaşları 33,4±15,0 ve hastaların %51,27’si 20-33 yaş arasındaydı. Hastanede yatış süresi ortalama 73.6±49.8 gündü. Hastaların 304’ü (%33,5) tetraplejik, 601’i (%66,5) paraplejikti. Motorlu araç çarpışmaları kazaların en sık nedeniydi (n=318, %35,1), bunu yüksekten düşme (n=170, %18.8) takip etti. Tetrapleji ASIA (American Spinal Injury Association) A-B hastaların yatış süresi diğer hastalardan anlamlı derecede daha fazlaydı (p<0,01).
SONUÇ
Omurilik yaralanmalarının çoğu önlenebilir nedenlerden kaynaklanmıştı. Omurilik yaralanmalarının epidemiyolojik, demografik ve patolojik özelliklerinin anlaşılması yüksek risk gruplarının berirlenmesi, yaralanmayı öneleycek bireysel ve toplumsal önlemlerin alınmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Omurilik yaralanması/etyoloji/epidemiyoloji.

İlknur Tuğcu, Fatih Tok, Bilge Yılmaz, Ahmet S Göktepe, Rıdvan Alaca, Kamil Yazıcıoğlu, Haydar Möhür. Epidemiologic data of the patients with spinal cord injury: Seven years’ experience of a single center. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 533-538

Corresponding Author: Fatih Tok, Türkiye
Manuscript Language: English