p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A rare cause of chronic rectal bleeding in children; solitary rectal ulcer: case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(2): 173-176 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.96658

A rare cause of chronic rectal bleeding in children; solitary rectal ulcer: case report

Abdulkerim Temiz1, Burak Tander2, Muhyittin Temiz3, Sancar Barış4, Ender Arıtürk2
1Department Of Pediatric Surgery, Mustafa Kemal University, Faculty Of Medicine, Hatay, Turkey
2Department Of Pediatric Surgery, Ondokuz Mayıs University, Faculty Of Medicine, Samsun, Turkey
3Department Of General Surgery, Mustafa Kemal University, Faculty Of Medicine, Hatay, Turkey
4Department Of Pathology, Ondokuz Mayıs University, Faculty Of Medicine, Samsun, Turkey

Solitary rectal ulcer causing lower gastrointestinal bleeding is extremely rare in children. Rare presentation, non-specific symptoms, insufficient experience, and characteristics mimicking other rectal diseases may cause misdiagnosis or delay of diagnosis in some pediatric patients. Here, we report a 10-year-old boy with solitary rectal ulcer diagnosed
two years after onset of the symptoms who responded well to the conservative therapy, including high-fiber diet, laxatives, defecation training, and sucralfate enema.

Keywords: Children, gastrointestinal bleeding; rectal; solitary; ulcer

Çocuklarda kronik rektal kanamanın nadir bir sebebi; Soliter rektal ülser: Olgu sunumu

Abdulkerim Temiz1, Burak Tander2, Muhyittin Temiz3, Sancar Barış4, Ender Arıtürk2
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun

Alt gastrointestinal kanamaya neden olan soliter rektal ülser, çocuklarda oldukça nadir görülür. Nadir görülmesi, özgün olmayan bulgularla ortaya çıkması, bu konuda yeterli deneyimin olmaması ve çeşitli rektal hastalıkları taklit etmesi, bazı çocuk hastalarda yanlış veya gecikmiş tanıya neden olabilmektedir. Burada, belirtilerin başlangıcından 2 yıl sonra tanısı konan, yüksek lifli diyet, laksatif, tuvalet eğitimi ve sükralfat lavman tedavisine iyi yanıt veren soliter rektal ülserli 10 yaşındaki bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, gastrointestinal kanama; soliter; rektal; ülser

Abdulkerim Temiz, Burak Tander, Muhyittin Temiz, Sancar Barış, Ender Arıtürk. A rare cause of chronic rectal bleeding in children; solitary rectal ulcer: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(2): 173-176

Corresponding Author: Abdulkerim Temiz, Türkiye
Manuscript Language: English