p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 8 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The effect of rutin on experimentally induced acute heart contusion in rats: Biochemical and histopathological evaluation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1073-1081 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.97760

The effect of rutin on experimentally induced acute heart contusion in rats: Biochemical and histopathological evaluation

Bekir Elma1, Renad Mammadov2, Halis Süleyman2, Betül Gündoğdu3, Şerif Yurt4, Yasin Bilgin5, Abdulkadir Çoban6
1Department of Thoracic Surgery, Erzincan Binali Yildirim University Faculty of Medicine, Erzincan-Türkiye
2Department of Pharmacology, Erzincan Binali Yildirim University Faculty of Medicine, Erzincan-Türkiye
3Department of Pathology, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum-Türkiye
4Department of Cardiovascular Surgery, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan-Türkiye
5Department of Emergency, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan-Türkiye
6Department of Biochemistry, Erzincan Binali Yildirim University Faculty of Medicine, Erzincan-Türkiye

BACKGROUND: Acute cardiac contusion induced by trauma is known with its high mortality and morbidity. The role of oxidative stress and inflammation in its pathophysiology has led to the investigation of antioxidant and anti-inflammatory substances in non-sur-gical treatment. In this study, the effects of rutin which has these two features on acute cardiac contusion were investigated.
METHODS: Thirty male albino Wistar rats were divided into three equal groups as healthy (HG), contusion (CG), and rutin + con-tusion (rutin + CG). A heart contusion was created dropping 200 g weight from 1-m height onto anterior thorax of CG (n=10) and Rutin + CG (n=10) group animals by anesthetizing with intraperitoneal administration of 60 mg/kg ketamine and xylazine inhalation at appropriate intervals. Thirty minutes after contusion was applied, rutin at the dose of 50 mg/kg was administered orally to the stomach by gavage to the rutin + CG group animals. The rutin was used once a day for 2 days. Rats were killed at the end of 48 h. Heart tissues were removed and examined biochemically and histopathologically. Troponin I (TP I) and creatine kinase-MB (CK-MB) were measured in blood samples taken from the tail veins just before the rats were killed.
RESULTS: TP I, CK-MB, malondialdehyde, total oxidant status, and nuclear factor-kappa B levels increased in the CG when compared to the HG, and Rutin application prevented this increase, total glutathione (eGSH) and total antioxidant status levels decreased, and rutin application prevented this decrease. Histopathological findings also supported these findings.
CONCLUSION: Rutin had a protective effect on heart tissue.

Keywords: Blunt thoracic trauma, heart contusion; rat; rutin.

Rutinin sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan akut kalp kontüzyonuna etkisi: Biyokimyasal ve histopatolojik değerlendirme

Bekir Elma1, Renad Mammadov2, Halis Süleyman2, Betül Gündoğdu3, Şerif Yurt4, Yasin Bilgin5, Abdulkadir Çoban6
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzincan
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzincan
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum
4Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği, Erzincan
5Mengücek Gazi Eğitim ve Araştirma Hastanesi, Acil Kliniği, Erzincan
6Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzincan

AMAÇ: Travmaya bağlı gelişen akut kalp kontüzyonu yüksek mortalite ve morbiditesi ile bilinir. Patofizyolojisinde oksidatif stres ve enflamasyonun rol oynaması, cerrahi dışı tedavide antioksidan ve antienflamatuvar özellikli maddelerin araştırılmasına yol açmıştır. Bu çalışmada, sözkonusu iki özelliğe sahip olan rutinin akut kalp kontüzyonu üzerine etkileri araştırılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Albino Wistar türü 30 adet erkek sıçan, sağlıklı (HG), kontüzyon (CG) ve rutin+kontüzyon (rutin+CG) olmak üzere üç eşit gruba ayrıldı. İntraperitoneal yolla 60 mg/kg ketamin verilerek ve uygun aralıklarla ksilazin koklatılarak sağlanan anestezi yoluyla CG (n=10) ve rutin+CG (n=10) grubu hayvanların toraks ön duvarı üzerine 1 metre yükseklikten 200 gram ağırlık düşürülerek kalp kontüzyonu oluşturuldu. Kon-tüzyon işlemi uygulandıktan 30 dakika sonra rutin+CG grubu hayvanlara oral yoldan 50 mg/kg dozunda rutin, gavajla mideye verildi. Rutin günde bir defa olmak üzere iki gün kullanıldı. Sıçanlar 48 saatin sonunda öldürüldü. Kalp dokuları çıkarılarak biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelendi. Sıçanlar öldürülmeden hemen önce kuyruk venlerinden alınan kan örneklerinde troponin I (TP I) ve kreatin kinaz MB (CK-MB) ölçümü yapıldı. BULGULAR: Kontüzyon grubunda sağlıklı gruba kıyasla TP I, CK-MB, malondialdehit (MDA), total oksidan status (TOS), nükleer faktör-kappa B (NF-κB) düzeyleri artmış ve rutin uygulaması bu artışı engellemiş; total glutatyon (tGSH) ve total antioksidan status (TAS) düzeyleri azalmış ve rutin uygulaması bu azalmayı engellenmiştir. Histopatolojik bulgular da bu bulguları desteklemektedir.
TARTIŞMA: Rutin, kalp dokusu üzerine koruyucu etki göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalp kontüzyonu, künt torasik travma; rutin; sıçan.

Bekir Elma, Renad Mammadov, Halis Süleyman, Betül Gündoğdu, Şerif Yurt, Yasin Bilgin, Abdulkadir Çoban. The effect of rutin on experimentally induced acute heart contusion in rats: Biochemical and histopathological evaluation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1073-1081

Corresponding Author: Bekir Elma, Türkiye
Manuscript Language: English