p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 24 Issue : 4 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effects of peritoneal lavage and dry cleaning on bacterial translocation in a model of peritonitis developed using cecal ligation and puncture [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 281-286 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.97838

Effects of peritoneal lavage and dry cleaning on bacterial translocation in a model of peritonitis developed using cecal ligation and puncture

Turgut Reis Koç, Ömer Rıdvan Tarhan, Bekir Sarıcık
Department Of General Surgery, Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Isparta, Turkey

BACKGROUND: Currently, all progress in diagnostic techniques, surgical techniques, antibiotherapy, and intensive care units is accompanied by a decrease in the mortality due to severe secondary peritonitis; however, the rate is still unacceptably high. To remove the source of peritonitis, a surgeon has several options, such as closure, exclusion, and resection, depending on the preference of the surgeon and the condition of the patient. The aim of this study is to determine the rates of bacterial translocation by comparing the dry cleaning method (gauze squeezed with saline) and peritoneal lavage method (cleaning with saline), which are among the peritoneal cleaning methods.
METHODS: A total of 64 rats were studied as sham, control, dry cleaning, and saline cleaning groups. Only laparotomy was performed in the sham group, and cecal ligation puncture was performed in the control group. After ligation puncture operations in the other two groups, one of them was subjected to dry cleaning and the other to isotonic cleaning. The samples obtained from the liver, spleen, and mesothelium were sacrificed and cultured under aerobic and anaerobic environments.
RESULTS: There was no significant difference in the anaerobic bacterial counts, although there was a significant difference in the results of the aerobic bacterial counts in liver, spleen, and mesothelium samples on comparing the dry cleaning and saline cleaning groups.
CONCLUSION: According to our study, the cleaning of intraabdominal infections with dry gauze is more effective than the cleaning with physiological saline for the elimination of aerobic bacteria. There is no difference observed with respect to the anaerobic bacterial counts.

Keywords: Intraabdominal infection, peritoneal lavage; peritonitis.

Çekal bağlama ve delmeyle oluşturulan peritonit modelinde periton lavajı ve kuru temizliğin bakteri translokasyonuna etkisi

Turgut Reis Koç, Ömer Rıdvan Tarhan, Bekir Sarıcık
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Isparta

AMAÇ: Günümüzde, tanı yöntemlerindeki, cerrahi tekniklerdeki, antibiyoterapi ve yoğun bakım ünitelerindeki ilerlemeler, şiddetli sekonder peritonitin mortalitesini azaltmasına rağmen, mortalite hala kabul edilemeyecek kadar yüksektir. Peritonit kaynağını ortadan kaldırmak için cerrahın kapatma, dışa alma ve rezeksiyon gibi çeşitli seçenekleri vardır. Bu yöntemlerin hangisinin uygulanacağı cerrahın tercihine ve hastanın durumuna bağlıdır. Bu çalışmanın amacı peritoneal temizleme yöntemleri arasında yer alan kuru temizleme (izotonikle ıslatılıp sıkılmış gazlı bezler=kuru temizlik) ile izotonikle peritoneal lavaj yöntemini karşılaştırılarak bakteriyel translokasyon oranlarını belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sham, kontrol, kuru temizlik ve izotonikle temizlik grubu olarak toplam 64 sıçan üzerinde çalışma yapıldı. Sham grubunda sadece laparotomi, kontrol grubuna çekal bağlama ve delme işlemi uygulandı. Diğer iki gruba bağlama ve delme işlemi sonrası birinde kuru temizlik diğerinde izotonikle temizleme işlemi yapıldı. Sakrifiksayon sonrası karaciğer, dalak ve mezodan elde edilen örnekler aerobik ve anaerobik ortamlarda kültüre alındı.
BULGULAR: Karaciğer, dalak ve mezo örneklerinin kültür sonuçlarında aerob bakteri ölçümlerinde kuru temizlikle izotonik grubu arasındaki değerlendirmede anlamlı fark bulunmasına rağmen anaerob bakterilerde ise anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA: Yaptığımız çalışmaya göre karıniçi enfeksiyonların tedavisinde, karın temizliği açısından ıslatılıp sıkılmış gazlı bezle yapılan temizlik serum fizyolojikle yapılan temizliğe göre aerobik bakteriler açısından daha efektif olduğu söylenebilir. Anaerob bakteriler açısından her iki yöntem arasında fark görülememektedir.

Anahtar Kelimeler: İntraabdominal enfeksiyon, peritoneal lavaj; peritonit.

Turgut Reis Koç, Ömer Rıdvan Tarhan, Bekir Sarıcık. Effects of peritoneal lavage and dry cleaning on bacterial translocation in a model of peritonitis developed using cecal ligation and puncture. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 281-286

Corresponding Author: Bekir Sarıcık, Türkiye
Manuscript Language: English