p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 11 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Erectile dysfunction in patients with major burn injury: The significance of follow-up [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1597-1603 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.98504

Erectile dysfunction in patients with major burn injury: The significance of follow-up

Fırat Akdeniz1, Cağrı Akın Şekerci2, Yılören Tanıdır2, Yüksel Yılmaz3, Kamil Çam2
1Department of Urology, Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon-Türkiye
2Department of Urology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
3Department of Urology, Katip Çelebi University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye

BACKGROUND: There were few prospective studies investigating the relationship between the burn injury and erectile dysfunction (ED). The aim of this study was to prospectively explore the alteration in erectile functions regarding major burn.
METHODS: This study was conducted as a prospective survey in patients with major burn injury. The study group consisted of burn cases with at least 20% of body surface area affected according to the Wallace Rule of Nines. Initially International Index of ED-5 (IIEF-5) was administered to the patients in the burn unit, and it was repeated in the 2rd and 6th months. Burn types, the severity of burns, age of patients, and alteration in IIEF-5 scores were compared.
RESULTS: The study included 63 male patients. The median age of the patients was 35 (20–73) years, and the median burn percent-age was 22 (20–60). The rate of ED was markedly increased during follow-up as 8%, 39.7%, and 25.4% at baseline, 3rd, and 6th month evaluation, respectively. The median initial IIEF-5 score of the patients was 23 (5–25). Subgroup analysis revealed that IIEF-5 score of patients with electrical and flame burn significantly decreased at 3rd month compared with the baseline values. The median IIEF-5 score of patients with electrical burn increased at 6th month compared with 3rd month (p=0.042). Binary logistic regression analysis showed that age and service period, and IIEF-5 Score at 3rd month and burn grade were all statistically significantly associated with the normal erectile function (IIEF-5>=18), at 3rd month and 6th month, respectively.
CONCLUSION: The current trial demonstrated that IIEF-5 scores of patients with major burn can show significant impairment in long term, and it seems a time-dependent process. This is the first prospective trial showing that IIEF can be utilized to monitor erectile function of burn patients in a longer follow-up program.

Keywords: Burn injury, erectile dysfunction, International Index of Erectile Dysfunction-5 Questionnaire.

Majör yanıklı hastalarda erektil disfonksiyon: Takibin önemi

Fırat Akdeniz1, Cağrı Akın Şekerci2, Yılören Tanıdır2, Yüksel Yılmaz3, Kamil Çam2
1Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Trabzon
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Yanık hasarı ve erektil disfonksiyon (ED) arasındaki ilişkiyi araştıran ileriye yönelik çalışma sayısı azdır. Bu çalışmanın amacı, majör yanık ile ilgili olarak erektil fonksiyonlardaki değişikliği ileriye yönelik olarak araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, majör yanık hasarı olan hastalarda ileriye yönelik bir araştırma olarak yürütüldü. Çalışma grubu, Wallace Dokuz Kuralı’na göre vücut yüzey alanının en az %20’sinin etkilendiği yanık olgularından oluşuyordu. Yanık ünitesindeki hastalara başlangıçta Uluslararası Erektil Disfonksiyon-5 İndeksi (IIEF-5) uygulandı ve üçüncü ve altıncı aylarda tekrarlandı. Yanık tipleri, yanıkların şiddeti, hastaların yaşı ve IIEF-5 skorlarındaki değişiklikler karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 63 erkek hasta alındı. Hastaların ortanca yaşı 35 (20–73), ortanca yanma yüzdesi 22 (20–60) idi. ED oranı, başlangıçta 3. ve 6. ay değerlendirmelerinde sırasıyla %8, %39.7 ve %25.4 olarak belirgin şekilde arttı. Hastaların ortanca başlangıç IIEF-5 skoru 23 (5–25) idi. Alt grup analizi, elektrik ve alev yanığı olan hastaların IIEF-5 skorunun, başlangıç değerlerine kıyasla üçüncü ve altıncı aylarda anlamlı derecede azaldığını ortaya koymuştur.
TARTIŞMA: Mevcut çalışma, majör yanık hastalarının IIEF-5 skorlarının uzun vadede önemli bir bozulma gösterebileceğini göstermiştir. Bu, daha uzun bir takip programında yanık hastalarının erektil fonksiyonunu izlemek için IIEF’in kullanılabileceğini gösteren ilk ileriye yönelik çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, Uluslararası Erektil Disfonksiyon Sorgu İndeksi-5, yanık hasarı.

Fırat Akdeniz, Cağrı Akın Şekerci, Yılören Tanıdır, Yüksel Yılmaz, Kamil Çam. Erectile dysfunction in patients with major burn injury: The significance of follow-up. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1597-1603

Corresponding Author: Fırat Akdeniz, Türkiye
Manuscript Language: English