p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evaluation of the effects of losartan on a random pattern skin flap model in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(2): 97-102 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.98958

Evaluation of the effects of losartan on a random pattern skin flap model in rats

Cemile Nurdan Öztürk1, Erdem Tezel1, Özben Yalçın2
1Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Marmara University, Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department Of Pathology, Marmara University, Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey

BACKGROUND: Losartan, a drug with antiinflammatory properties, has been shown to prevent ischemic injury in various organs. The purpose of the present study was to investigate the effects of losartan on ischemic skin flaps and on flap survival.
METHODS: A 3x9 cm dorsal flap was elevated in 24 Sprague-Dawley rats. Rats received the following treatment for seven days: Group I (n=8): 10 mg/kg losartan; Group II (n=8): 40 mg/kg losartan; and Group III (n=8): nonionized water. At the end of the seventh day, the viable flap areas were calculated, and histological analysis was conducted to count cells and capillaries in microscopic fields.
RESULTS: Mean flap survival was 61%, 56% and 60% in Groups I, II and III, respectively. Comparison of flap survival between groups did not yield any significant difference (p>0.05). Ischemic zones of the flaps in all groups demonstrated an increase in number of neutrophils, fibroblasts and capillaries (p<0.05), whereas no difference was seen in mast cells. The cell counts in the viable areas of the flaps showed a significant
decrease in fibroblasts in the group treated with 40 mg/kg losartan (p<0.05). The number of neutrophils, mast cells and capillaries was not influenced by treatment.
CONCLUSION: Losartan does not improve skin flap survival but it has a significant
antiproliferative effect on fibroblasts.

Keywords: Angiotensin, AT1; fibroblast; flap survival; ischemic flap; ischemia- reperfusion; losartan; reperfusion injury

Sıçan sırt deri flebinde losartanın etkisinin değerlendirilmesi

Cemile Nurdan Öztürk1, Erdem Tezel1, Özben Yalçın2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Losartanın enflamasyonu baskılayarak çeşitli organlarda iskemi-reperfüzyon hasarını azalttığı ve enfarkt alanını küçülttüğü ortaya konmuştur. Bu çalışma, losartanın deri fleplerindeki iskemik bölgeye ve flep sürvisine etkisini ortaya koymak amacıyla planlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sprague-Dawley sıçanlarda (n=24) 3x9 cm boyutlarında kaudal
pediküllü sırt flebi kaldırıldı. Sıçanlar 3 gruba ayrılarak 1. gruba 10 mg/kg, 2. gruba 40 mg/kg losartan ve 3. gruba distile su verildi. Yedi günlük tedavinin sonunda fleplerdeki
canlı doku alanı hesaplanarak gruplar arasında karşılaştırıldı. Ek olarak fleplerin proksimal ve iskemik bölgelerinde nötrofiller, fibroblastlar, mast hücreleri ve kapillerler sayıldı.
BULGULAR: Fleplerdeki canlı doku alanları ortalaması 1., 2. ve 3. gruplarda sırasıyla %61, %56 ve %60 olarak hesaplandı. Gruplar flep sağkalımı açısından arşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Tüm gruplarda fleplerin iskemik bölgesinde nötrofil, fibroblast ve kapillerlerde anlamlı artış saptanırken (p<0,05), mast hücre sayısında fark bulunmadı. 40 mg/kg losartan ile tedavi alan grupta fleplerin yaşayan bölgesinde fibroblast sayısı anlamlı olarak azaldı (p<0,05). Nötrofil, mast hücreleri ve kapiller sayıları ise tedaviden etkilenmedi.
SONUÇ: Losartan sıçan sırt deri flebinin sürvisini arttırmamakta ancak fibroblastlar üzerine anlamlı antiproliferatif etkisi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anjiyotensin, AT1; flep sürvisi, fibroblast; iskemik flep; iskemi reperfüzyon; losartan; reperfüzyon hasarı

Cemile Nurdan Öztürk, Erdem Tezel, Özben Yalçın. Evaluation of the effects of losartan on a random pattern skin flap model in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(2): 97-102

Corresponding Author: Cemile Nurdan Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English