p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 24 Issue : 4 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Strangulated Morgagni hernia in an adult: Synchronous prolapse of the liver and transverse colon [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 376-378 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.99045

Strangulated Morgagni hernia in an adult: Synchronous prolapse of the liver and transverse colon

Seok Youn Lee1, Jung Nam Kwon1, Yong Sung Kim2, Keun Young Kim3
1Department of Surgery, Wonkwang University Sanbon Hospital, Wonkwang University School of Medicine, Gunpo, Korea
2Department of Internal Medicine, Wonkwang University Sanbon Hospital, Wonkwang University School of Medicine, Gunpo, Korea
3Department of Surgery, Wonkwang University Hospital, Wonkwang University School of Medicine, Iksan, Korea

Morgagni hernia (MH) is a very rare congenital defect found in the anterior aspect of the diaphragm between the costal and sternal portions of the muscle. The most common defect is congenital diaphragmatic hernia, 90% of which are Bochdalek type. MHs account for approximately 3% of all diaphragmatic hernias. Most MHs are found and repaired in children, but 5% are found in adults. Here, we present the case of an incarcerated and strangulated MH with synchronous prolapse of the liver and transverse colon in a 77-year-old man who was admitted to our hospital for abdominal pain and symptoms of intestinal obstruction.

Keywords: Adult, Morgagni hernia; synchronous.

Bir yetişkinde strangüle Morgagni hernisi: Karaciğer ve enine kolonun eş zamanlı prolapsusu

Seok Youn Lee1, Jung Nam Kwon1, Yong Sung Kim2, Keun Young Kim3
1Wonkwang Üniversitesi Sanbon Hastanesi, Wonkwang Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Bölümü, Gunpo, Kore
2Tongkwang Üniversitesi Sanbon Hastanesi, Wonkwang Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gunpo, Kore
3Wonkwang Üniversitesi Hastanesi, Wonkwang Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Bölümü, Iksan, Kore

Morgagni hernisi (MH) kasın kostal ve sternal bölümleri arasında diyafragmanın ön yüzünde çok seyrek saptanan doğuştan bir defekttir. En sık görülen defekt doğuştan diyafragma hernisi %90 oranında Bochdalek tipidir. MH’leri tüm diyafragmatik hernilerin aşağı yukarı %90’ını oluşturur. MH’lerin çoğu çocuklarda bulunur ve onarılır, ancak %5’i erişkinlerdedir. Burada, enkansere ve strangüle MH ile eş zamanlı karaciğer ve enine kolon düşüklüğü olan ve karın ağrısı ve intestinal obstrüksiyon semptomlarıyla hastanemize kabul edilmiş 77 yaşındaki bir erkek hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Eş zamanlı, Morgagni hernisi; yetişkin.

Seok Youn Lee, Jung Nam Kwon, Yong Sung Kim, Keun Young Kim. Strangulated Morgagni hernia in an adult: Synchronous prolapse of the liver and transverse colon. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 376-378

Corresponding Author: Seok Youn Lee, South Korea
Manuscript Language: English