p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Does plate-screw density affect the functional outcomes in the treatment of proximal humerus fractures? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 824-831 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.99078

Does plate-screw density affect the functional outcomes in the treatment of proximal humerus fractures?

Alkan Bayrak1, Altuğ Duramaz1, Alican Koluman1, Cemal Kural1, Nezih Ziroğlu2, Kadir Gözügül3, Gökhan Peker4
1Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Beylikdüzü State Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Iğdır State Hospital, Orthopedics and Traumatology, Iğdır-Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon-Turkey

BACKGROUND: The aim of the study is to evaluate the relationship between plate-screw density (PSD), functional results, and complication rates in the treatment of proximal humerus fractures (PHFs) with proximal humerus locking anatomical plate (PHLAP).
METHODS: Consecutive 43 patients (22 females and 21 males) who underwent PHLAP for the treatment of PHF between 2010 and 2016 were evaluated. AO classifications were used for the classification of fractures. Based on the biomechanical stability the-ory of Erhardt et al., the patients were divided into two groups as <60% and >60% according to the number of screws fixed to the humeral head for the determination of PSD. The patients were divided into two groups as PSD <60% (n=21) and PSD>60% (n=22) according to the number of screws fixed to the humeral head for the determination of PSD. Functional results were evaluated using the Constant-Murley shoulder score (CMS). Radiological evaluation was performed with collodiaphyseal angle (CDA), varus-valgus angulation, avascular necrosis (AVN), and arthrosis. The groups were compared in terms of demographic characteristics, functional results, radiological scores, and complications.
RESULTS: The mean age was 54.47±17.43 years and the mean follow-up time was 19.51±5.27 months. Although the CMS scores of patients with a PSD of over 60% were higher than those below 60%, the CMS score did not differ statistically. In groups, the mean CDA of the operated shoulder was significantly lower than that of the non-injured side (p=0.002). Eight patients had varus angulation, whereas two patients had humerus head AVN. No significant relationship was observed between PDS and functional scores, radiolog-ical results, and complications.
CONCLUSION: Functional results of PSD >60% are higher than PSD <60% group but there is no statistical difference between groups according to functional, radiological results, and complications.

Keywords: Functional score, plate-screw density, proximal humeral fractures; proximal humerus locking anatomical plate.

Proksimal humerus kırıklarının tedavisinde plak-vida yoğunluğu fonksiyonel sonuçları etkiler mi?

Alkan Bayrak1, Altuğ Duramaz1, Alican Koluman1, Cemal Kural1, Nezih Ziroğlu2, Kadir Gözügül3, Gökhan Peker4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Iğdır Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Iğdır
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Trabzon

AMAÇ: Çalışmanın amacı, proksimal humerus kırıklarının (PHK) proksimal humerus kilitli anatomik plak (PHKAP) ile tedavisinde plak-vida yoğun-luğu (PVY), fonksiyonel sonuçlar ve komplikasyon oranları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Şubat 2010–Aralık 2016 tarihleri arasında PHK tedavisi için PHKAP uygulanan ardışık 43 hasta (K: 22, E: 21) değerlendirildi. Kırıkların sınıflandırılmasında AO sınıflandırması kullanıldı. Hastalar humerus başına uygulanan vida sayısına göre PVY <%60 ve PVY >%60 olarak iki gruba ayrıldı. Fonksiyonel sonuçlar Constant-Murley omuz skoru (CMS) kullanılarak değerlendirildi. Radyolojik değerlendirme kollodiafizer açı (KDA), varus-valgus açılanması, avasküler nekroz ve artroz ile yapıldı. Gruplar demografik özellikler, fonksiyonel sonuçlar, radyolojik skorlar ve komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Plak-vida yoğunluğu %60’ın üzerinde olan hastaların CMS skorları PVY’u %60’ın altındakilerden daha yüksek olmasına rağmen, CMS skorları arasında istatistiksel olarak farklılık görülmemiştir. Gruplarda, ameliyat edilen omzun ortalama KDA’sı yaralanmamış tarafa göre anlamlı ola-rak daha düşüktü (p=0.002). Sekiz hastada varus açılanması, iki hastada humerus başı avasküler nekrozu vardı. PVY ile fonksiyonel skorlar, radyolojik sonuçlar ve komplikasyonlar arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi.
TARTIŞMA: Proksimal humerus kırıklarının cerrahi tedavisinde PVY, PHKAP uygulamasındaki fonksiyonel, radyolojik sonuçları ve komplikasyonları anlamlı olarak etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel skor, plak-vida yoğunluğu, proksimal humerus kırıkları, proksimal humerus kilitli anatomik plak.

Alkan Bayrak, Altuğ Duramaz, Alican Koluman, Cemal Kural, Nezih Ziroğlu, Kadir Gözügül, Gökhan Peker. Does plate-screw density affect the functional outcomes in the treatment of proximal humerus fractures?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 824-831

Corresponding Author: Alkan Bayrak, Türkiye
Manuscript Language: English