p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The practice of plastic surgery in emergency trauma surgery: a retrospective glance at 10,732 patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 33-40 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.99083

The practice of plastic surgery in emergency trauma surgery: a retrospective glance at 10,732 patients

Semra Hacıkerim Karşıdağ1, Özay Özkaya2, Kemal Uğurlu1, Lütfü Baş1
1Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Yalova Devlet Hastanesi, 1. Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, Yalova

BACKGROUND
The number of patients applying to the emergency Plastic and Reconstructive Surgery outpatient clinic varies considerably depending on the sociocultural profiles of societies. Due to the abundance of anatomic regions comprising the targets of this field of specialization, plastic surgery is continuously gaining in importance in emergency traumatology.
METHODS
In this study, 10,732 patients admitted to the outpatient clinic of Emergency Plastic Surgery in Şişli Etfal Training and Research Hospital were evaluated retrospectively regarding etiology, sex, age distribution, injury characteristics, and treatment.
RESULTS
While 64% of all patients had forearm and hand injuries, 28% had maxillofacial injuries, and 8% had tissue defects. There was a male: female ratio of 4: 1, and the mean age of all patients was 22.9 years. The mean age of patients (males 81%) admitted with upper extremity injuries was 22.3 years. Most of the upper extremity injuries were due to glassware cuts (33%). The mean age of patients admitted with maxillofacial trauma was 23.2 years. Among the patients with head-and-neck injuries, the most frequent cause of trauma was traffic accidents (38%).
CONCLUSION
Regarding the frequency and characteristics of the patients treated, we suggest that plastic surgery shows a progressively increasing significance and widening field of practice in emergency traumatology and, as no similar study currently exists, ours will contribute significantly to the literature.

Keywords: Emergency, plastic surgery; trauma surgery.

Plastik cerrahinin acil travma cerrahisindeki yeri: 10,732 hastaya retrospektif bir bakış

Semra Hacıkerim Karşıdağ1, Özay Özkaya2, Kemal Uğurlu1, Lütfü Baş1
1Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Yalova Devlet Hastanesi, 1. Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, Yalova

AMAÇ
Acil plastik cerrahi polikliniğine başvuran hasta sayısı toplumların sosyokültürel özelliklerine bağlı olarak ciddi farklılıklar göstermektedir. Çalışma bölgesinin yaygınlığı nedeni ile de plastik cerrahinin acil travmatolojideki önemi giderek artmaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada, 2000-2004 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Plastik Cerrahi polikliniğine başvuran 10,732 hastanın etyoloji, cinsiyet, yaş dağılımı, yaralanma özellikleri ve tedavileri retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR
Başvuran hastaların %64’ünde ön kol ve el yaralanmaları, %28’inde maksillofasyal yaralanma ve %8’inde doku defektleri vardı. Hastalarda 4/1 oranında erkek baskınlığı vardı, yaş ortalaması 22,9 idi. Üst ekstremite yaralanması ile başvuran hastaların %81’i erkek ve yaş ortalamaları 22,3 olarak bulundu. Üst ekstremite yaralanması olan hastalarda en sık etyolojik neden, %33 ile cam kesisi idi. Maksillofasyal travma nedeniyle başvuran hastaların yaş ortalaması 23,2 olarak saptandı. Baş-boyun yaralanması olan hastaların %38’inde travma sebebi trafik kazası idi.
SONUÇ
Tedavi edilen hasta sıklığı ve özelliği göz önüne alındığında plastik cerrahinin acil travmatolojideki yeri ve öneminin her geçen gün artmakta olduğunu ve benzer bir çalışma olmadığı için bu çalışmanın literatüre katkısı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Acil, plastik cerrahi; travma cerrahisi.

Semra Hacıkerim Karşıdağ, Özay Özkaya, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş. The practice of plastic surgery in emergency trauma surgery: a retrospective glance at 10,732 patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 33-40

Corresponding Author: Özay Özkaya, Türkiye
Manuscript Language: English