p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Histological examination of the effects of epidermal growth factor on regeneration of acute peripheral nerve injuries on rabbit model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 30-39 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.99201

Histological examination of the effects of epidermal growth factor on regeneration of acute peripheral nerve injuries on rabbit model

Gökhan Ayık1, Gazi Huri2, Ramin Hashemihesar3, Sinan Yürüker4, Mahmut Nedim Doral5
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Liv Hospital Ankara, Ankara-Türkiye
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
3Department of Histology & Embryology, Altınbaş University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
4Department of Histology & Embryology, Uşak University Faculty of Medicine, Uşak-Türkiye
5Department of Orthopaedics and Traumatology, Ada Medical Center, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Peripheral nerve injuries are one of the most common and costly injuries especially in the young population. In this study, it is aimed to determine the histological role of epidermal growth factor (EGF) in nerve regeneration with an acute damage made on sciatic nerve in the rabbit model.
METHODS: We used 18 New Zealand rabbits (nine in control group and nine in experimental group). Each group was divided into two groups consisting of five rabbits planned for diameter measurement and four rabbits planned for spatial measurement. The sciatic nerve exploration in the right flank of each animal, full-thickness nerve damage, and then epineural repair was made by a single researcher. 10 µg/kg EGF was given to the repair area of the experimental group and five more EGF injections were given to the experimental group every other day postoperatively. In the control group, we used saline solution. Rabbits were observed for 8 weeks. During follow-up, two rabbits died. At the end of 8 weeks, the nerve tissue of each animal was evaluated histologically and morphologically.
RESULTS: In the experimental group consisting of five rabbits, the mean thickness of connective tissue (epineurium+ mesoneurium) was 156,867 µm; while, in the control group, the thickness was 25,170 µm. In the other groups, the numerical increase in epineurium and mesoneurium areas was detected in the EGF (+) group as a result of the comparative spatial measurements. Epineurium and mesoneurium enlargement was observed in the EGF-given group. Adipocyte and capillary increase was observed in connective tissue.
CONCLUSION: EGF increases epineurium and mesoneurium diameters in peripheral connective tissue in acute peripheral nerve injury regeneration. However, further studies are needed to understand this effect clinically and physiologically.

Keywords: Epidermal growth factor, nerve regeneration, peripheral nerves; sciatic nerve.

Akut periferik sinir yaralanmalarının rejenerasyonunda epidermal büyüme faktörünün etkilerinin tavşan modeli üzerinde histolojik incelenmesi

Gökhan Ayık1, Gazi Huri2, Ramin Hashemihesar3, Sinan Yürüker4, Mahmut Nedim Doral5
1Liv Hospital Ankara, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Uşak
5Ada Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Periferik sinir yaralanmaları, özellikle genç nüfusu etkilemekte, yüksek maliyetlere sebep olmakta ve sık görülmektedir. Bu çalışmada, tavşan modelinde siyatik sinir üzerinde oluşturulan akut bir hasar ile sinir rejenerasyonunda EGF’nin histolojik rolünün belirlenmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: On sekiz adet Yeni Zelanda türü tavşan; dokuz adet kontrol grubu, dokuz adet deney grubu olacak şekilde kullanıldı. Kontrol ve deney grupları kendi içlerinde dört ve beş tavşan içeren iki gruba ayrıldı. Dört tavşan içeren gruplarda alan ölçümleri yapılırken, beş tavşan içeren gruplarda çap ölçümleri yapıldı. Her bir tavşana sağ kalçasından siyatik sinir eksplorasyonu, tam kat sinir hasarı ve ardından epinöral tamir tek bir araştırmacı tarafından uygulandı. Deney grubuna 10 µg/kg EGF bölgeye enjekte edildi. Deney grubuna ameliyat sonrası günaşırı olacak şekilde beş enjeksiyon daha yapıldı. Kontrol grubunda aynı miktarlarda serum fizyolojik kullanıldı. Tavşanlar sekiz hafta boyunca gözlendi. Takipler sırasında iki tavşan öldü. Sekiz hafta sonunda hayvanlardan alınan siyatik sinir dokuları histolojik ve morfolojik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Beş tavşan içeren EGF (+) grupta ortalama bağ doku (epinöryum + mezonöryum) çapı 156.867 µm; beş tavşan içeren kontrol grubunda ise 25.170 µm idi. Diğer gruplarda yapılan karşılaştırmalı alansal ölçümlerde ise EGF (+) grubunda bağ doku (epinöryum+ mezonöryum) alanlarında kontrol grubuna göre artış gözlendi. EGF verilen grupta epinöryum ve mezonöryumda genişleme izlendi. Bağ dokusunda adiposit ve kapiller artışı görüldü.
TARTIŞMA: EGF, akut periferik sinir yaralanma rejenerasyonunda çevre bağ dokuda epinöryum ve mezonöryum çaplarını arttırmaktadır. Fakat bu etkinin klinik ve fizyolojik açıdan anlamlandırılabilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Epidermal büyüme faktörü, periferal sinirler, sinir rejenerasyonu; siyatik sinir.

Gökhan Ayık, Gazi Huri, Ramin Hashemihesar, Sinan Yürüker, Mahmut Nedim Doral. Histological examination of the effects of epidermal growth factor on regeneration of acute peripheral nerve injuries on rabbit model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 30-39

Corresponding Author: Gökhan Ayık, Türkiye
Manuscript Language: English