p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 2 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Baskıdaki Makaleler - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Akut karın ağrısının nadir görülen bir nedeni: Rahim içi araç kullanımına bağlı malign tümörü taklit eden kolonun aktinomiçes enfeksiyonu
A rare cause of acute abdominal pain: Actinomyces infection of colon mimicking a malignant neoplasm due to intrauterine device
Bahar Canbay Torun, ALI FUATKAAN GOK, Mehmet İlhan, Gulcin Yegen, seniha basaran, Cemalettin Ertekin, MUSTAFA KAYIHAN GÜNAY, Hakan Yanar
doi: 10.14744/tjtes.2020.45672  Sayfa 0

2.
Posttravmatik Orta Hat Epidural Hematom Serisi ve Literatür Derlemesi
A Series of Posttraumatic Midline Epidural Hematoma and Review of the Literature
Doğan Güçlühan Güçlü, Onur Özturk, Musa Çırak, Halil Can, Tuğrul Cem Ünal, İlyas Dolaş, Utku Özgen, Aydın Aydoseli, Altay Sencer
doi: 10.14744/tjtes.2020.28182  Sayfa 0

3.
Hayvan Saldırısına Bağlı Travmatik Ölümlerin Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Otopsi Çalışması
An Evaluation of Traumatic Deaths associated with Animal Attacks. A 10-year autopsy study
Hüseyin Çetin Ketenci, Halil Boz, Güven Seçkin Kırcı, Erdal Özer, Nazim Ercument Beyhun, YALCIN BUYUK
doi: 10.14744/tjtes.2020.59233  Sayfa 0

4.
Nadir Gözlenen Bir Skrotal Köpek Isırığı Hasarı Olgusu ve Literatür Taraması
An Unusual Case of a Scrotal Dog Bite Injury and Review of the Literature
Burak Karataş, Emin Kapı
doi: 10.14744/tjtes.2020.66642  Sayfa 0

5.
112 Ambulans servisi çalışanlarının çocuk yanıklarına yaklaşımları: Bir anket değerlendirmesi
Approaches of 112 ambulance service staffers to children with burns: A survey assessment
Sabri Demir, Süleyman Arif Bostancı, Ahmet erturk, Can Ihsan Öztorun, Doğuş Güney, Mujdem nur azili, Emrah Şenel
doi: 10.14744/tjtes.2020.91045  Sayfa 0

6.
Akut apandisitli hastalarda perforasyonu belirlemek için periton kalınlaşması ve kontrastlanması kullanılabilir mi?
Can peritoneal thickening and enhancement be used to determine perforation in patients with acute appendicitis?
Mehmet Tahtabaşı, Sadettin Er, Şükrü Mehmet Ertürk
doi: 10.14744/tjtes.2020.58991  Sayfa 0

7.
Seçici serotonin geri alım inhibitörü kullanan ve kullanmayan hastalarda preoperatif trombosit fonksiyonlarının tromboelastogram ile karşılaştırılması
Comparison of preoperative platelet functions by thromboelastogram in patients selective serotonin re-uptake inhibitors user and non-user
Resul Yılmaz, Merve Yusifov, Gulcin HACIBEYOGLU, sule arican, AHMET TOPAL
doi: 10.14744/tjtes.2020.96892  Sayfa 0

8.
Komple mezokolon içine gömülü safra kesesi yerleşim yeri anomalisi: Nadir bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Complete mesocolic malposition of the gallbladder: An unusual case report with literature's review
Zafer Teke, Atilgan Tolga Akcam
doi: 10.14744/tjtes.2020.09274  Sayfa 0

9.
Kalça artroplastisi ve kalça kırığı sonrası hemiartroplasti yapılan hastalardaki Harris, Modifiye Harris ve Oxford Kalça skorlarının korelasyonu
Correlation Between Harris, Modified Harris Hip, Oxford Hip Scores of Patients Who Underwent Hip Arthroplasty and Hemiarthroplasty Following Hip Fracture
Turan Bilge Kızkapan, Abdulhamit Misir, Gokay Eken, Sinan Oguzkaya, Mustafa Özçamdallı, Erdal Uzun
doi: 10.14744/tjtes.2020.74560  Sayfa 0

10.
Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Süperior Gluteal Arter Psödoanevrizmasına Bağlı Peroneal Sinir Lezyonunun Eşlik Ettiği Gecikmiş Gluteal Kompartman Sendromu
Delayed Presentation of Gluteal Compartment Syndrome Presenting with Peroneal Palsy Secondary to Superior Gluteal Artery Pseudoaneurysm Following Ballistic Injury
Ahmet Burak Bilekli, Nisa Selin Kılınç, Çağrı Neyişci, Yusuf Erdem, Doğan Bek
doi: 10.14744/tjtes.2020.72066  Sayfa 0

11.
Travmatik Hemotoraks ile İnsidental Schwannom’un Saptanması
Detection of Incidental Schwannoma by Traumatic Hemothorax
Ayşe Ertekin, Kubilay Öcalan
doi: 10.14744/tjtes.2020.62290  Sayfa 0

12.
BISAP ve Modifiye Glaskow Skoru'na Göre Akut Pankreatitde Hastalık Ciddiyetini ve Komplikasyonlarını Öngörmede Hematolojik Parametrelerin Rolü
Diagnostic Utility of Hematological Indices in Predicting Adverse Outcomes and Severity of Acute Pancreatitis based on BISAP and modified Glasgow score
GÖKHAN AKDUR, OKAN BARDAKCI, murat das, OKHAN AKDUR, Yavuz Beyazit
doi: 10.14744/tjtes.2020.26348  Sayfa 0

13.
Künt Toraks Travmalarında Kaburga Kırığı Varlığının Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi
Effect of Presence of Rib Fracture on Mortality and Morbidity in Blunt Thoracic Traumas
Fatoş Kozanlı, Özlem Güler
doi: 10.14744/tjtes.2020.55710  Sayfa 0

14.
Obstrüksiyon nedeni ile COVID-19 Tedavisi Alamayan Özofagus Kanserli Hastada Acil Cerrahi Gastrostomi Açılması ve Rehberler Gözetilerek Alınan Ameliyathane Önlemleri- Olgu Sunumu
Emergency Surgical Gastrostomy in an Esophageal Cancer Patient Unable to Receive COVID-19 Treatment due to Obstruction, and Operating Room Measures as per Pandemic Guidelines - Case Report
Ömer Yalkın, Nidal Iflazoğlu, Serra Topal, Mustafa Yener Uzunoglu
doi: 10.14744/tjtes.2020.57746  Sayfa 0

15.
Açık ve Laparoskopik apendektomi sonrası komplikasyonların “American College of Surgeon National Surgical Quality Improvment Program” risk hesaplayıcıya göre değerlendirilmesi
Evaluation of complications after laparoscopic and open appendectomy by the American College of Surgeon National Surgical Quality Improvement Program Surgical Risk Calculator
Mehmet Sah Benk, Engin Olcucuoglu, Ismail Oskay Kaya
doi: 10.14744/tjtes.2020.45808  Sayfa 0

16.
Yüzen Falanks; Interphalangeal Eklemin Eşzamanlı Çift Çıkığı: Olgu sunumu ve literatür taraması
Floating Phalanx; Simultaneous Double Dislocation of the Interphalangeal Joint in a Finger: Case report and literature review
Fevzi Sağlam, Özgür Baysal, Sönmez Sağlam, Evrim Sirin, Ömer Sofulu
doi: 10.14744/tjtes.2020.16623  Sayfa 0

17.
Fournier gangreni için mortalite tahmin modeli (FGMPM) ve mevcut modellerle karşılaştırması
Fournier’s gangrene mortality prediction model (FGMPM) and its comparison with existing models
Bülent Çomçalı, Cengiz Ceylan, Buket Altun Özdemir, İbrahim Ağaçkıran, Felat Akıncı
doi: 10.14744/tjtes.2020.68137  Sayfa 0

18.
Yaşlılarda İnstabil İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Kullanılan Dizaynları Farklı Üç Sefalomedüller Çivinin Fonksiyonel ve Radyolojik Açıdan Karşılaştırılması
Functional and Radiological Comparison of Three Cephalomedullary Nails with Different Designs Used In the Treatment of Unstable Intertrochanteric Femur Fractures of Elderly
Furkan Yapici, Hanifi Ucpunar, Volkan Gur, Osman Onac, Yakup Alpay, Reşit Karakose, Yalkin Camurcu
doi: 10.14744/tjtes.2020.80733  Sayfa 0

19.
Koronavirüs Hastalığının Akut Apandisit Vakaları Üzerindeki Etkisi
Impact of Coronavirus Disease on Acute Appendicitis Cases
Ümit Alakuş, Barış Türker, Talha Sarıgöz, Ulvi Mehmet Meral
doi: 10.14744/tjtes.2020.38632  Sayfa 0

20.
Rat siyatik sinirinin deneysel kompresyon hasarı sonrası galantaminin periferik sinir dejenerasyonu üzerindeki etkisi
Influence of galantamine on peripheral nerve degeneration after experimental compression injury of the rat sciatic nerve
Fatih Alagöz, Mert Sahinoglu, Deniz Billur, Sevim Aydın, Rifat Akdağ, Durmuş Oğuz Karakoyun, Ergun Daglioglu
doi: 10.14744/tjtes.2020.56573  Sayfa 0

21.
Intriguing gas shadow from penetrating handlebar injury of abdomen
Anies Mahomed, Junaid Ashraf
doi: 10.14744/tjtes.2020.77303  Sayfa 0

22.
Toraks travmalarına bağlı geç komplikasyonlar
Late complications due to thoracıc traumas
Duygu Mergan İliklerden, Ufuk Çobanoglu, Fuat Sayır, Ümit Haluk İliklerden
doi: 10.14744/tjtes.2020.07242  Sayfa 0

23.
Posterior dirsek bölgesi yumuşak doku defektinin lateral kol perforatör ada ilerletme flebi ile onarılması
Lateral arm perforator flap as an island advancement flap for posterior elbow soft tissue reconstruction
Omer Kokacya, İbrahim Tabakan
doi: 10.14744/tjtes.2020.84425  Sayfa 0

24.
Adölesan medial epikondil kırığı sonrası gelişen median sinir tuzaklanması: bir olgu sunumu
Median nerve entrapment in an adolescent medial epicondyle fracture of humerus: a case report
Ömer Cengiz
doi: 10.14744/tjtes.2020.45742  Sayfa 0

25.
Nazolakrimal Probing için Yapılan Infratrochlear Sinir Bloğu Sonrası Gelişen Retrobulbar Hematom Nedenli Orbital Kompartman Sendromu
Orbital Compartment Syndrome Secondary to Retrobulbar Hematoma after Infratrochlear Nerve Block for Nasolacrimal Probing
Ceyhun Arici, Busenur Gonen, Burak Mergen, Ahmet Murat Sarici
doi: 10.14744/tjtes.2020.67932  Sayfa 0

26.
Yeni Koronavirüs (2019-nCoV / COVID-19) Hastalığı Olan Yaşlı ve Yüksek Komobiditeli Hastalarda Akut Taşlı Kolesistit Tedavisinde Perkütan Kolesistostomi
Percutaneous Cholecystostomy in the Treatment of Acute Calculous Cholecystitis in Elderly Patients with COVID-19 and High Comorbidity
Çağlayan Çakır, hamit ahmet kabuli
doi: 10.14744/tjtes.2020.23255  Sayfa 0

27.
Şok indeksinin yoğun bakıma yatan acil cerrahi hastalarında hayatta kalımı öngörebilme becerisi: bir retrospektif kohort çalışması
Predictive ability of shock index in survival of ICU admitted emergency surgery patients: a retrospective cohort study.
Volkan İnal, Serdar Efe, Zeliha Ademoglu
doi: 10.14744/tjtes.2020.39898  Sayfa 0

28.
Altta yatan hiperlaksite varlığında çocuk güreşçide izole dirsek çıkığı: Müsabakalara dönüş için ideal süre nedir?
Pure elbow dislocation in a child wrestler with underlying hyperlaxity: what is the optimal time to return to competition?
Gokhan Karademir, Ata Can Atalar
doi: 10.14744/tjtes.2020.95623  Sayfa 0

29.
Distal tibia kırıklarının (plafondun proksimalinde 3 ila 12 cm) radyografik ve klinik sonuçları: İki intramedüller çivilemenin karşılaştırılması
Radiographic and clinical outcomes of distal tibia fractures (3 to 12 cm proximal to the plafond): Comparison of two intramedullary nailing
Hüseyin Koca, Sedat Duman, Necdet Sağlam
doi: 10.14744/tjtes.2020.24152  Sayfa 0

30.
Çocukta akut karın nedeni olarak nadir görülen çekum patolojileri
Rare cecum pathologies as a cause of acute abdomen in children
Ali İhsan Anadolulu, Gonca Gerçel, Osman Hakan Kocaman
doi: 10.14744/tjtes.2020.79357  Sayfa 0

31.
Çocukluk çağının nadir bir acili: Priapizm ve basamaklı tedavi yaklaşımı
Rare emergency in children: Priapism and step-wise treatment approach
Ahsen Karagözlü Akgül, Murat Uçar, Esra Özçakır, Emin Balkan, Nizamettin Kılıç
doi: 10.14744/tjtes.2020.74670  Sayfa 0

32.
Akut Mezenter İskeminin Erken tanısında Thiol-Disulphide Hemostazının Rolü: Deneysel Çalışma
Role of Thiol-Disulphide Haemostasis in Early Diagnosis of Acute Mesentery Ischemia: An Experimental Study
Mehmet Aykut Yıldırım, Rahim KOCABAS, Ibrahim KILINC, GÜRCAN ŞİMŞEK, MUSTAFA SENTÜRK, Murat Cakir, Metin Belviranlı
doi: 10.14744/tjtes.2020.44025  Sayfa 0

33.
Sharp cardiac trauma through the sternum caused by an automatic nail gun: A case report
Ryunosuke Fukushi, Yasunori Iida
doi: 10.14744/tjtes.2020.99458  Sayfa 0

34.
Kumadin kullanımına sekonder gelişen subürotelyal kanama ve intestinal mural hemoraji
Suburothelial hemorrhage and intestinal mural hemorrhage secondary to coumadin use
Sukru Sahin, Mehmet Ali Gedik
doi: 10.14744/tjtes.2020.65189  Sayfa 0

35.
Trendelenburg pozisyonda yapılan laparoskopik jinekolojik cerrahi esnasında göz içi basıncı üzerine anestezik ajanların etkisi: Randomize klinik çalışma
The effect of anesthetic agents on intraocular pressure during laparoscopic gynecological surgery performed in the Trendelenburg position: a randomized clinical trial
Bedih Balkan, Furkan Tontu, Döndü Genç Moralar, Bengi Demirayak, Nalan Saygı Emir, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.14744/tjtes.2020.56019  Sayfa 0

36.
Akut apandisiti lenfoid hiperplaziden ayırmada hematolojik parametrelerin rolü
The role of hematological parameters in distinguishing acute appendicitis from lymphoid hyperplasia
Ahmet Kaya, Kerem Karaman, Mehmet Aziret, Metin Ercan, Elif KÖSE, Yavuz Selim Kahraman, Cengiz Karacaer
doi: 10.14744/tjtes.2020.69027  Sayfa 0

37.
Diyabetik Ayak Ülser Acillerinde Otolog Epidermal Greftlerin Kullanımı: Klinik Çalışma
The Use of Autologous Epidermal Grafts For Diabetic Foot Ulcer Emergencies: A Clinical Study
Mehmet Saydam, Kerim Bora Yilmaz, Mustafa Taner Bostanci, Müjdat Turan, Melih Akıncı, İbrahim Yılmaz, Muharrem Oztas, Hikmet Erhan Guven
doi: 10.14744/tjtes.2020.68202  Sayfa 0

38.
Trauma induced capillary leak syndrome after penetrating chest injury: Manifestation of massive ascites and pulmonary secretions aggravated by transfusion
Seok Hwa Youn, Yong Chul Shin, Jiho Yoon, Sunyoung Baek, Younghwan Kim
doi: 10.14744/tjtes.2020.46026  Sayfa 0

39.
Fizyel Bar Oluşumuna Bağlı Ayak Bileği Varus Deformitesinin Tedavisi: Olgu Sunumu
Treatment Of Ankle Varus Deformity Due To Physeal Bar Formation: A Case Report
Mahmut Tunçez, Cemal Kazımoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.67179  Sayfa 0

40.
Dekompanse hipovolemik şok ile gelen bir çocukta Meckel divertikülünün nadir prezentasyonu
Uncommon presentation of Meckel’s diverticulum in a child with decompensated hypovolemic shock
Nihan Şık, Aslıhan Uzun, Ali Öztürk, Efil Aydın, Osman Zeki Karakuş, Murat Duman, Durgül Yılmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.39887  Sayfa 0

41.
Sengstaken-Blakemore tüpünün farklı bir endikasyonda kullanımı: Olgu sunumu
Use of Sengstaken-Blakemore tube in a different indication: A case report
Emin Tunç Demir, Mehmet Çuhadar
doi: 10.14744/tjtes.2020.36155  Sayfa 0

42.
Künt boyun travmasına bağlı vertebral arteriovenöz fistül: olgu sunumu
Vertebral arteriovenous fistule due to blunt neck trauma: case report
Durmuş Oğuz Karakoyun, Ali Yılmaz, Oğuzhan Uzlu, Ergun Daglioglu, Hasan Serdar Işık
doi: 10.14744/tjtes.2020.72506  Sayfa 0

43.
Covid 19 Pandemi Döneminde Appendektomi Yapılan Hastaların Pandemi Öncesi Dönemle Karşılaştırılması
A Comparıson Of Patıents Who Have Appendectomy Durıng The Covıd-19 Pandemıc Perıod Wıth The Perıod Before The Pandemıc
Mehmet Mahir Fersahoglu, Hüseyin Çiyiltepe, Ayşe Tuba Fersahoğlu, NURİYE ESEN BULUT, ANIL ERGİN, iksan tasdelen, Yasin Gunes, M.Timucin Aydin, yetkin özcabı, Zuhal Demirhan Yananlı, Birol Agca, İbrahim Aydın, kemal memisoglu
doi: 10.14744/tjtes.2021.57946  Sayfa 0

44.
Pediatrik subaksiyal servikal omurlarda yeni bir posterior stabilizasyon tekniği: Mikroplak/vida sistemi ile spinöz proçeslerin stabilizasyonu. Radyolojik anatomi çalışması.
A new posterior stabilization technique in pediatric subaxial cervical vertebrae: Stabilization of spinous processes with the microplate/screw system. A radiological anatomy study.
İlker Gulec, Feyza Karagoz Guzey, burak Eren, Gunay Vahabova
doi: 10.14744/tjtes.2021.24657  Sayfa 0

45.
Araç Lastiği Patlaması Sonrası Nadir Bir Pnömomediastinum Olgusu
A Rare Case of Pneumomediastinum After Blown Tire
Onur Tezel, Doğan Özen
doi: 10.14744/tjtes.2021.01901  Sayfa 0

46.
Akrilamidin Ratlarda Kırık İyileşmesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
An investigation of the effect of acrylamide on fracture healing in rats
Özhan Pazarcı, Erkan Gumus, Ayca Taş, Neşe Keklikcioğlu Çakmak, Seyran Kılınç, Şeyma Nur Yıldız, Okay Bulut
doi: 10.14744/tjtes.2021.94848  Sayfa 0

47.
2008-2018 Yıllarında Türkiye’de Meydana Gelen Hekime Karşı Fiziksel Şiddet Olaylarının Analizi
Analysis Of Physical Violence Incidents Against Physicians In Turkey Between 2008-2018
Damla Beyazadam, Feyza Kaya, İlknur Meryem Taşdemir, Orhan Alimoglu
doi: 10.14744/tjtes.2021.66745  Sayfa 0

48.
Nötrofil Lenfosit Oranı Akut Varis Dışı Üst Gastrointestinal Kanamada Mortaliteyi Öngörebilir mi?
Can Neutrophil Lymphocyte Ratio Predict Mortality in Acute Non Variceal Upper Gastrointestinal Bleeding?
Ramazan Dertli, Bilal Toka, Mehmet Asıl, Yusuf Kayar, Ahmet Karakarcayildiz, Mevlüt Hakan Göktepe, Murat Biyik, Sevki Konur, Huseyin Ataseven
doi: 10.14744/tjtes.2021.42900  Sayfa 0

49.
Çocukluk çağı göz yaralanmalarının klinik özellikleri ve tedavi sonuçları
Clinical characteristics and outcomes of ocular injuries in pediatric patients
Sezin Akça Bayar, Zeynep Kayaarası Öztürker, Gürsel Yılmaz
doi: 10.14744/tjtes.2021.54524  Sayfa 0

50.
Türkiye'de meskun mahalde terörle mücadele esnasında görülen oküler travma olguları ve görsel sonuçları
Combat-related ocular trauma and visual outcomes during counter-terrorism urban warfare operations in Turkey
Dorukcan Akıncıoğlu, Murat Kucukevcilioglu, Ali Hakan Durukan
doi: 10.14744/tjtes.2021.25822  Sayfa 0

51.
Dieulafoy Lezyonu: Bir hasta, iki farklı lokalizasyon
Dieulafoy lesions: One patient, two different localizations
Ali Şenkaya, Ferit ÇELİK, Ahmet Omer Ozutemiz
doi: 10.14744/tjtes.2021.95602  Sayfa 0

52.
Preoperatif Nötrofl-Lenfosit oranınınTip 3 Tibia Diafiz Açık Kırıklarında Enfeksiyon Açısından Prediktif Değeri Var Mıdır ?
Does the preoperative Neutrophyl-Lymphocyte Ratio have a predictive value in detecting infection in Type 3 Open Tibia Diaphysis Fractures?
Tahsin Sami Çolak, Ahmet Fevzi Kekeç
doi: 10.14744/tjtes.2021.31766  Sayfa 0

53.
Annona muricata'nın (graviola) deneysel spinal kord hasarı modelinde biyokimyasal ve histopatolojik analizi
Efficacy of Annona muricata (graviola) in experimental spinal cord injury: biochemical and histopathological analysis
Emrah Keskin, Özlem Elmas, Havva Hande Keser Şahin, Berrak Guven
doi: 10.14744/tjtes.2021.70728  Sayfa 0

54.
Pediatrik Travma Hastalarında Perfüzyon İndeksinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Perfusion Index in Pediatric Trauma Patients
Mehmet Alakaya, Ali Ertuğ Arslanköylü
doi: 10.14744/tjtes.2021.68145  Sayfa 0

55.
Covid-19 salgını sırasındaki kısıtlamalar üçüncü basamak travma hastanesinde ortopedik travma ameliyatlarını nasıl etkiledi?
How did the restrictions effect the orthopaedic trauma surgery during Covid-19 pandemic at a level 1 tertiary trauma hospital?
Bülent Kılıç, Deniz Gulabi, ANIL AGAR, Halil Büyükdoğan, Adem Sahın, erdal eren, Cemil Ertürk
doi: 10.14744/tjtes.2021.15640  Sayfa 0

56.
Künt çoklu travma hastalarında kan transfüzyonunu ihtiyacını tahmin etmek için laktat ve baz defisiti kombinasyon skoru
Lactate and base deficit combination score for predicting blood transfusion need in blunt multi-trauma patients
Engin Ozakin, Nazli Ozcan Yazlamaz, Filiz Baloglu Kaya, Mustafa Emin Canakci, Muzaffer Bilgin
doi: 10.14744/tjtes.2021.02404  Sayfa 0

57.
Hipofizer Apopleksi: Hipofiz Adenomalarının Acil ve Potansiyel olarak Hayatı Tehdit eden Komplikasyonu
Pituitary Apoplexy: An Emergent and Potential Life-Threatening Complication of Pituitary Adenomas
Abidin Murat GEYİK, Mehmet Ozan Durmaz, Adem Dogan, Berna KAYA UGUR, Sırma Geyik, İBRAHİM ERKUTLU, soner yasar, Alparslan Kırık, Gulsah Kose, Ali Nehir
doi: 10.14744/tjtes.2021.93539  Sayfa 0

58.
Roflumilast ve ibuprofenin testis iskemi reperfüzyon hasarına etkisi: Deneysel bir çalışma
The effect of roflumilast and ibuprofen on testicular ischemia reperfusion injury: An experimental study
Berat Cem Özgür, Hatice Surer, Cem Nedim Yücetürk, Tolga Karakan, Elif Özer, Elmas Ogus
doi: 10.14744/tjtes.2021.01361  Sayfa 0

59.
COVID-19 Pandemisinin Akut Apandisit Hastaları Üzerine Etkileri
The Effects of COVID-19 Pandemic on Patients with Acute Appendicitis
Nihan Turhan, Çiğdem Dicle Arıcan
doi: 10.14744/tjtes.2021.53929  Sayfa 0

60.
Polimikrobiyal Sepsisin Sıçanlarda Sperm ROS Düzeyleri, Sperm Kalitesi ve Testis Histolojisine Etkileri; Melatoninin Koruyucu Rolü
The Effects of Polymicrobial Sepsis on Sperm ROS Levels, Sperm Quality and Testicular Histology in Rats; Protective Role of Melatonin
Songul Doganay, Ozcan Budak, Veysel Toprak, Gulay Erman, Arzu Sahin
doi: 10.14744/tjtes.2021.90575  Sayfa 0

61.
COVID-19 pandemisinin ilk 100 gününde ortopedik travma cerrahisi pratiğine etkisi, İstanbul' da bir üniversite hastanesinin deneyimi
The impact of COVID-19 pandemic in the first 100 days on orthopaedic trauma surgery practice, the experience of a university hospital in Istanbul
Mahmut Kursat Ozsahin, Goker Utku Deger, Nuri Aydin
doi: 10.14744/tjtes.2021.23796  Sayfa 0

62.
Distal Pankreas İle Birlikte Torsiyone Olan Gezici Dalak
Wandering Spleen, Which is Torsioned With the Distal Pancreas
Mustafa Sentürk, Yavuz Selim Kasikci
doi: 10.14744/tjtes.2021.34288  Sayfa 0

63.
İnhalasyon hasarı şüphesi olan pediatrik yanık hastalarda mortalite ve morbidite ilişkili faktörler nelerdir?
What are the morbidity mortality related factors in suspected inhalation injury of childhood burn?
Doğuş Güney, Hayal Doruk, Ahmet Ertürk, CAN IHSAN OZTORUN, Sabri Demir, Elif Emel Erten, Gulsen Keskin, Mujdem Nur Azılı, Emrah Senel
doi: 10.14744/tjtes.2021.84848  Sayfa 0

64.
Akut apandisit ön tanısı nedeniyle apendektomi yapılan hastaların demografik, klinik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi
Assessment of demographic, clinical, and histopathological features of patients who underwent appendectomy due to a presumed diagnosis of acute appendicitis
Sami Akbulut, Zeynep Sener Bahce, Tulin Oztas, Serdar Gumus, Nilgun Sogutcu, Hamdi Sakarya, Ali Fuat Kaan Gok, Yusuf Yagmur
doi: 10.14744/tjtes.2020.73537  Sayfa 0

65.
Association of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios with in-hospital mortality in the early phase of severe trauma
Dong Hun Lee, Byung Kook Lee, Sung Min Lee, Yong Soo Cho, Seong Woo Yun
doi: 10.14744/tjtes.2020.02516  Sayfa 0

66.
Borik Asit rat modelinde oluşturulan intraabdominal adezyonların önlenmesinde hiyaluronik asit bazlı ürün kadar etkili
Boric acid is as effective as hyaluronic acid-based agent in preventing intraabdominal adhesions in a rat model
Murat Urkan, Hikmet Erhan Güven
doi: 10.14744/tjtes.2020.23460  Sayfa 0

67.
Instabil İntertrokanterik Kırıklarda İki Farklı Proksimal Femoral Çivinin Radyolojik Parametreler Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Two Different Proximal Femoral Nails In Instabil Intertrochanteric Fractures In Terms of Radiological Parameters
Gökhan Bülent Sever, Mehmet Cenk Cankuş, Burçin Karslı
doi: 10.14744/tjtes.2020.41343  Sayfa 0

68.
Pediatrik hastada diz osteokondral kırığının geç fiksasyonu
Delayed osteochondral fracture fixation of the knee in a pediatric patient
ENES SARI, barış polat, Deniz Aydın, Mehmet Yalçınozan, kaan erler
doi: 10.14744/tjtes.2020.59056  Sayfa 0

69.
Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging for acute appendicitis during pregnancy: A systematic review
Sung Uk Cho, Se Kwang Oh
doi: 10.14744/tjtes.2020.02416  Sayfa 0

70.
Akut divertikülitte inflamatuar parametrelerin tanısal ve prognostik önemi: Retrospektif kohort çalışması
Diagnostic and prognostic significance of inflammatory parameters in acute diverticulitis: A retrospective cohort study.
Süleyman KARGIN, YUSUF TANRIKULU
doi: 10.14744/tjtes.2020.92068  Sayfa 0

71.
Intramedullary nailing versus plating for distal extra-articular tibial fractures: an updated meta-analysis
Guang-Shu Yu, Yan-Bin Lin, Shou-xiong Zhang, Jie-hui Li, Hai-yang Wang, Hong-bin Xu
doi: 10.14744/tjtes.2020.00493  Sayfa 0

72.
Koreziv asit madde içimi sonrası olan trakeal stenozda yaklaşım: Olgu sunumu
Management of tracheal stenosis after corrosive acid ingestion: Case report
Hıdır Esme, Hasan Doğan
doi: 10.14744/tjtes.2020.21805  Sayfa 0

73.
Laparoskopik Appendektomiye Karşı Mini-insizyon Açık Appendektomi: Bir Kırsal Hastane Deneyimi
Mini-incision Open Appendectomy versus Laparoscopic Appendectomy: An Experience in A Rural Hospital
Ozan Akıncı, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman, Özlem Güngör
doi: 10.14744/tjtes.2020.83023  Sayfa 0

74.
Misdiagnosis of appendiceal abscess with intestinal malrotation: A case report
Zhi-bin Zhang, Tao Yang
doi: 10.14744/tjtes.2020.92836  Sayfa 0

75.
Torasik aortaya en yakın ve travmaya en fazla maruz kalan 12. Torasik vertebranın morfometrik çalışması
Morphometric study on the 12. thoracic vertebra which is most frequently exposed to trauma and the closest vertebra to thoracic aorta
Mehmet Fatih Korkmaz, Hüseyin Ozevren
doi: 10.14744/tjtes.2020.16794  Sayfa 0

76.
Farklı Anatomik Bölgelerdeki Yanık Kontraktürlerinin Serbest Anterolateral Uyluk Flebi ile Rekonstrüksiyonu
Reconstruction of Burn Contractures with Free Anterolateral Thigh Flap in Various Anatomic Sites
Zulfukar Ulas Bali, Burak Özkan, Yavuz Kececi, Nilgün Ertaş, LEVENT YOLERI
doi: 10.14744/tjtes.2020.89195  Sayfa 0

77.
Travmada sonografi ile odaklanmış değerlendirme (FAST) eğitiminde ultrason simülatörlerinin rolü
Role of Ultrasound Simulators in the Training for Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST)
Selim Değirmenci, Hasan Kara, Seyit Ali Kayış, Ahmet Ak
doi: 10.14744/tjtes.2020.73626  Sayfa 0

78.
İlkel Teleferik (Varangel) Kazaları ile İlişkili Ölümler: Retrospektif Otopsi Çalışması
The Primitive Cable Car (VARANGEL) Accident-Related Fatalities: Retrospective Autopsy Study
Huseyin Cetin Ketenci, Yalçın Büyük
doi: 10.14744/tjtes.2020.36485  Sayfa 0

79.
Multiple safra yolu travması olan hastaların tedavisinde portoenterostominin yeri. Vaka serisi ve literatürün gözden geçirilmesi.
The role of portoenterostomy in the treatment of patients with multiple bile duct trauma. Case series and review of the literature.
Osman Nuri Dilek, Feyyaz Güngör, Halis Bağ, Turan Acar, Arif Atay
doi: 10.14744/tjtes.2020.64859  Sayfa 0

80.
Levosimendan ve N-Asetilsistein kombinasyonu deneysel karaciğer iskemi / reperfüzyon hasarı üzerine olumlu etkiler göstermektedir
A combination of Levosimendan and N-Acetylcysteine shows significant favorable efficacy on experimental liver ischemia/reperfusion injury
Serkan Suakıtıcı, Bülent Barış Güven, Alpaslan Tanoglu, Sezai Özkan
doi: 10.14744/tjtes.2020.81782  Sayfa 0

81.
Akutrak Vidası Kullanılarak Yapılan Anterior Odontoid Vida Fiksasyonu: 19 Hastanın Sunumu
Anterior Odontoid Screw Fixation Using Acutrak Screw: Report of 19 patients
yusuf kurtuluş duransoy, MESUT METE, ulkun unlu unsal, Murat AYDIN, Mehmet Zileli
doi: 10.14744/tjtes.2020.86345  Sayfa 0

82.
Peroneal nekrotizan fasiit hastalığında anestezi tekniğini seçerken kullanılması gereken faktörler var mı ?: 2 merkezden bir kohortun tanımlayıcı analizi
Are there factors in the disease of peroneal necrotizing fasciitis which should be used when choosing the anesthetic technique?: Descriptive analysis of a cohort from 2 centers
ÖMER FARUK BORAN, Bulent Kati, veli fahri pehlivan, MARUF BORAN, Evren Büyükfırat, MEHMET BUGRA BOZAN, OSMAN BARUT, mehmet kutlu demirkol, Halil Çiftçi
doi: 10.14744/tjtes.2020.15088  Sayfa 0

83.
Akut pankreatitde organ yetmezliğinin önemi ve prognostik belirteç sistemleri ile karşılaştırılması
Comparison between prognostic indicators in organ insufficiency with acute pancreatitis
Deccane Düzenci, Mehmet Yalnız, Murat İspiroğlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.18552  Sayfa 0

84.
Pediatrik Hastalarda C-MAC D-Blade Videolaringoskop ve Direkt Laringoskopinin karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma
Comparison of the C-MAC D-Blade Videolaryngoscope and Direct Laryngoscope in Pediatric Patients: Randomized Controlled Trial
Konul Hajiyeva, Özlem Selvi Can, Volkan Baytaş, CIGDEM YILDIRIM GUCLU
doi: 10.14744/tjtes.2020.58455  Sayfa 0

85.
Akut Apandisit ve Perfore Apandisiti öngören faktörlerin belirlenmesi
Determination of factors predicting acute appendicitis and perforated appendicitis
Sami Akbulut, Cemalettin Koc, Tevfik Tolga Sahin, Emrah Sahin, Adem Tuncer, Khaled Demyati, Emine Samdanci, Cemil Colak, Sezai Yilmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.60344  Sayfa 0

86.
Çocuk yaş grubunda endoskopik pilonidal sinüs tedavisi (EPSiT): erken sonuçlar
Endoscopic pilonidal sinus treatment (EPSiT) in the pediatric age group: short-term results
Zeynep Merve Gokbuget, Rahsan Ozcan, Ayse Karagoz, ayse cigdem tutuncu, gonca topuzlu tekant
doi: 10.14744/tjtes.2020.74677  Sayfa 0

87.
Helicopter emergency medical services in East Azerbaijan province: assessment of patients’ outcome
Amir Ghaffarzad, Amin Ghalandarzadeh, Farzad Rahmani, Rouzbeh Rajaei Ghafouri, Fatemeh Dorosti, Hamid Reza Morteza-bagi
doi: 10.14744/tjtes.2020.04788  Sayfa 0

88.
Minör travma sonrası dev over tümörü rüptürüne bağlı gelişen hipovolemik şok; Olgu Sunumu
Hypovolemic shock due to giant ovarian tumor rupture after minor trauma: A case report
YILMAZ GÜLER, Hasan Çalış, Serkan Şengül, Özkan Özen, Zülfikar Karabulut
doi: 10.14744/tjtes.2020.07045  Sayfa 0

89.
Yaşlı Hastalardaki Kompleks Proksimal Humerus Kırıklarının Primer Tedavisinde Humelock Çimentosuz Reversible Omuz Artroplastisinin Kullanılması
Primary Treatment of Complex Proximal Humerus Fractures Using Humelock Cementless Reversible Shoulder Arthroplasty in the Elderly
Teoman Atıcı, Cenk Ermutlu, Selcan Yerebakan, Ali Özyalçın, Kemal Durak
doi: 10.14744/tjtes.2020.46879  Sayfa 0

90.
Akut mezenterik iskemi sıçan modelinde, Ficus carica çekirdek yağının iskemi reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkileri
Protective effects of Ficus carica seed oil on ischemia and reperfusion injury in a rat model of acute mesenteric ischemia
Cenk Orak, Ferhat Şirinyıldız, Esra Gökmen Yılmaz, Gökhan Cesur, Rauf Onur Ek
doi: 10.14744/tjtes.2020.76767  Sayfa 0

91.
Pinealektomize Ratlarda Melatoninin Yanık Yara İyileşmesine Etkisi
The Effect of Melatonin on the Healing of Burn Wounds in Pinealectomized Rats
E. Cigdem Karadag Sari, Nedim Savaci
doi: 10.14744/tjtes.2020.12247  Sayfa 0

92.
Deneysel İntestinal İskemi-Reperfüzyon Modelinde Selenyum Tedavisinin Bakteriyel Translokasyon ve Doku Hasarı Üzerinde Etkileri
The Effects on Bacterial Translocation and Tissue Damage of Selenium Treatment in an Experimental Intestinal Ischaemia-Reperfusion Model
Emine Yıldırım, Hilal Ozer, ilter Ozer, Adil Koyuncu, Timur YILDIRIM
doi: 10.14744/tjtes.2020.58901  Sayfa 0

93.
Akut mezenter iskeminin erken tanısında serum intestinal yağ asidi bağlayıcı proteininin önemi
The importance of serum intestinal fatty acid-binding protein for the early diagnosis of acute mesenteric ischemia
Serkan Zenger, Işılay Demir Piroğlu, Ayhan Çevik, Yetkin Özcabı, Doğan Fakıoğlu, Metin Senol, Mehmet Mustafa Altıntaş, Nejdet Bildik, Tayfun Yücel
doi: 10.14744/tjtes.2020.35823  Sayfa 0

94.
Ayak bileği kırığı nedeniyle ameliyat edilen hastaların kısa dönem takiplerinde distal tibiofibular eklem uyumunda meydana gelen değişiklikler ile klinik ve fonksiyonel sonuçlar arasındaki ilişki
The relationship between changes in distal tibiofibular joint congruence and clinical and functional outcomes in the short-term follow-up of patients operated on for ankle fracture
Abdullah Demirtas, Hilmi Gürcan, Mehmet Esat Uygur
doi: 10.14744/tjtes.2020.23691  Sayfa 0

95.
Unusual airway obstruction due to thoracic duct injury after whiplash injury
Dae Sung Ma, Sung Wook Chang, Dong Hun Kim
doi: 10.14744/tjtes.2020.08055  Sayfa 0

96.
Çocuklar ve Yetişkinler Arasında Apandisitin Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of Epidemiological and Clinical Characteristics of Appendicitis Among Children and Adults
Hamit Hakan Armağan, Levent Duman, Özkan Cesur, Adnan Karaibrahimoğlu, Emine Bilaloğlu, Ahmet Yunus Hatip, Mustafa Çağrı Savaş
doi: 10.14744/tjtes.2020.47880  Sayfa 0

97.
Suisid girişiminin neden olduğu metformin-ilişkili laktik asidozda sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon: İki olgu sunumu
Continuous veno-venous hemodiafiltration in metformin-associated lactic acidosis caused by a suicide attempt: Report of two cases
Bahattin Tuncali, Ayse Gul Temizkan Kirkayak, Pinar Zeyneloglu
doi: 10.14744/tjtes.2020.27367  Sayfa 0

98.
Bipolar hemiartroplasti sonrası komponentler arası disosiyasyon: İki farklı olgu sunumu ve literatür taraması
Dissociation of bipolar components following bipolar hemiarthroplasty: A report of two different cases and review of the literature
Hüseyin Fatih Sevinç
doi: 10.14744/tjtes.2020.66821  Sayfa 0

99.
Tavşan diz eklemi osteokondral defekt modelinde borik asitin kıkırdak iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma
Effect of boric acid on cartilage formation of osteochondral defects in rabbit knee: an experimental study
Sefa Gök, Fırat Ozan, Ebru Akay, Kamil Yamak, Cemil Kayalı, Taşkın Altay
doi: 10.14744/tjtes.2020.17748  Sayfa 0

100.
Kısa süreli hiperoksik ventilasyonun bir sıçan modelinde akciğer, böbrek, kalp ve karaciğer üzerine etkileri: Biyokimyasal değerlendirme
Effects of short term hyperoxic ventilation on lung, kidney, heart and liver in a rat model: A biochemical evaluation
Uğur Aksu, Halim Ulugöl, Mukadder Orhan Sungur, Evren senturk, kubra vardar, Mert Senturk, Fevzi Toraman
doi: 10.14744/tjtes.2020.85529  Sayfa 0

101.
Embolization for gastrointestinal bleeding in patients with pancreatitis. Report of two cases and literature review.
Milan Dragoslav Radojkovic, MIrjana Radisavljevic, Danijela Radojkovic, Sasha Tasic, Milica Nestorovic, Goran Stevanovic
doi: 10.14744/tjtes.2020.84333  Sayfa 0

102.
Yangın İlişkili Ölümlerin Değerlendirilmesi: Otopsi Çalışması
Evaluation Of The Fire-Related Deaths: Autopsy Study
Halil İLHAN AYDOĞDU, Huseyin Cetin Ketenci, mehmet askay, halil boz, Güven Seçkin kırcı, ERDAL OZER
doi: 10.14744/tjtes.2020.64911  Sayfa 0

103.
Tibia Distal Eklem Dışı Kırıklarının Tedavisinde Kanal İçi Çivileme ve Minimal İnvaziv Plaklama: Türkiye'de Maliyet Analizinin Karşılaştırılması
Intramedullary nailing versus minimally invasive plating in the treatment of distal tibial extra-articular fractures: Comparison of cost-analysis in Turkey
Alper Köksal, Osman Çimen, Ali Oner, Osman Emre Aycan, Kadir Abul, Hakan Akgün, Ozan Kaya, Furkan Yapıcı
doi: 10.14744/tjtes.2020.65635  Sayfa 0

104.
Pediatrik Popülasyondaki Tibial Eminensia Kırıklarında Artroskopik Sütür Fiksasyon Tekniğinin Orta Dönem Sonuçları
Mid-term Outcomes of Arthroscopic Suture Fixation Technique in Tibial Spine Fractures in the Pediatric Population
Ceyhun Çağlar, Hilal Yağar, FAHRİ EMRE, Mahmut Uğurlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.25905  Sayfa 0

105.
Minimally Invasive Plate Osteosynthesis of Clavicular Midshaft Fractures under Insertion guide
Mun sik Ko, Kwang-Il Ri, Tong-Won Mun, Kwang-Il Song, Kwang-il Choe
doi: 10.14744/tjtes.2020.94728  Sayfa 0

106.
Acil Serviste Derin Pelvik Apse için Hızlı İşlem: Perkütan Drenaj
Percutaneous Drainage as an Rapid Procedure for Deep Pelvic Abscess in the Emergency Department
Furkan Ertürk Urfalı, Mehmet Korkmaz, Sezgin zeren, Faik YAYLAK, Sermin Tok Umay
doi: 10.14744/tjtes.2020.99478  Sayfa 0

107.
Tek ve çift demet ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu tekniklerinin klinik sonuçların manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak değerlendirilmesi
Prediction of clinical outcomes of single- and double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction techniques using magnetic resonance imaging
Müjdat Bankaoğlu, Özge Yapıcı Uğurlar, Meriç Uğurlar, Burak Günaydın, Şükrü Mehmet Ertürk, Osman Tuğrul Eren
doi: 10.14744/tjtes.2020.06565  Sayfa 0

108.
Reverse sural flep: Ayak anterolateralindeki araba lastiği yaralanmalarında klinik tecrübemiz
Reverse Sural Flap: Our Clinical Experience with Car Tire Injuries in the Anterolateral Aspect of the Foot
Abdulkadir Sarı, Ismail Bülent Özçelik
doi: 10.14744/tjtes.2020.92589  Sayfa 0

109.
Periferik Sinir Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisi: İntraoperatif NAP ile Daha İyi Sonuçlar
Surgical Treatment of Peripheral Nerve Injuries: Better Outcomes with Intraoperative NAP Recordings
Çağlar Temiz, Soner Yasar, Alparslan Kırık
doi: 10.14744/tjtes.2020.95702  Sayfa 0

110.
Trakeostomi ve translaringeal entübasyonun serbest oksijen radikalleri ve akciğer dokusu üzerine etkisi
The comparison of tracheostomy and translaryngeal intubation regarding free radical formation and pulmonary effects
Figen Türk, Cansel Atinkaya, gökhan yuncu, yasin ekinci, Barbaros Şahin, Habip atalay, HÜLYA AYBEK, Ferda Bir
doi: 10.14744/tjtes.2020.70423  Sayfa 0

111.
Erken ve ultra-erken müdahalenin anevrizmatik subaraknoid kanamada sonuç üzerine etkileri
The effects of the early and ultra-early intervention on the outcome in aneurysmatic subarachnoid haemorrhage
Ahmet Tolgay Akıncı, Yener Aktürk, Banu Tütüncüler, Metin Orakdöğen, Osman Şimşek
doi: 10.14744/tjtes.2020.49196  Sayfa 0

112.
Ankilozan Spondilit Olgusunda Travmatik Servikal Komplet Ayrışma Kırığı Sonrası Bilateral Vertebral Arter Oklüzyonu
Bilateral Vertebral Artery Occlusion After Traumatic Complete Disruption of the Cervical Spine Associated with Ankylosing Spondylitis
Berk Benek, Hakan Yilmaz, Emrah Akçay, Alaattin Yurt
doi: 10.14744/tjtes.2020.63679  Sayfa 0

113.
Eklem içi distal radius kırıklarının tedavisinde iki cerrahi yöntemin karşılaştırılması: volar kilitli plaklama ve K- teli ile güçlendirilmiş köprü eksternal fiksatör.
Comparison of two surgical methods in the treatment of intraarticular distal radius fractures: volar locking plate and K-wire augmented bridging external fixator
Kerim Öner, Ahmet Emre Paksoy, Serhat DURUSOY
doi: 10.14744/tjtes.2020.56345  Sayfa 0

114.
Karadeniz bölgesinde (Türkiye) “Patpat” kazalarına bağlı ölümler
Deaths due to “patpat” accidents in the Black Sea region -Turkey
Huseyin Cetin Ketenci, Mehmet Altınok, Sait Özsoy, HALİL İLHAN AYDOĞDU, Muhammet Çelik, Nazim Ercument Beyhun
doi: 10.14744/tjtes.2020.46705  Sayfa 0

115.
Deneysel pankreatit oluşturulan sıçanlarda alfa-tokoferol'ün pankreatit olusumuna etkisi ve doz duyarlılığının İncelenmesi
Effect of Alpha-Tocopherol and Dose Sensitivity on pancreatitis formation in Rats with Experimental Pancreatitis
Deniz Tazeoğlu, Cüneyt Akyüz, Mehmet Gökçeimam, Gülçin Harman Kamalı, Ayhan Özsoy, Servet Rüştü Karahan
doi: 10.14744/tjtes.2020.89054  Sayfa 0

116.
Sıçanlarda Deneysel Hemorajik Şok Modelinde Hipertonik Salin Replasmanının Kolon Anastomozu Üzerine Etkileri
Effects of Hypertonic Saline Replacement on Colonic Anastomosis in Experimental Hemorrhagic Shock Model in Rats
Zekeriya Karaduman, Ozan Akıncı, Yasin Tosun, Sangar Mfaroq Abdulrahman, Nuray Kepil, Mehmet Faik Özçelik
doi: 10.14744/tjtes.2020.00268  Sayfa 0

117.
COVID-19 pandemi öncesi ve pandemi dönemlerinde ki acil ameliyatlarının ve acil cerrahi anestezi yöntemlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of emergency operations and anesthesia procedures used in surgical emergencies before and during the COVID-19 pandemic
Tümay Uludağ Yanaral, Hüseyin Öz
doi: 10.14744/tjtes.2020.43678  Sayfa 0

118.
Travmatik hemorajik şokta olan hastalarda tiyol disülfid homeostazisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the thiol disulfide homeostasis in patients with traumatic hemorrhagic shock
Pinar İskender Uysal, Havva Şahin Kavaklı, Salim Neşelioğlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.49765  Sayfa 0

119.
Nekrotizan enterokolite ikincil intestinal perforasyon: Kardiyak cerrahi sonrası seyri farklı mıdır?
Intestinal perforation in necrotizing enterocolitis: Does cardiac surgery make a difference?
Elif Altınay Kırlı, Saniye Ekinci
doi: 10.14744/tjtes.2020.80930  Sayfa 0

120.
Deneysel temas tipi yanıklarda topikal Alpinia officinarum (havlıcan) tedavisinin akut etkilerinin araştırılması ve topikal gümüş sülfadiazin tedavisi ile karşılaştırılması
Investigation of acute effects of topical Alpinia officinarum (galangal) treatment in experimental contact type burns and comparison with topical silver sulfadiazine treatment
Koray Kadam, Selahattin Kıyan, Yiğit Uyanıkgil, Fatih Karabey, Emel Oyku Cetın
doi: 10.14744/tjtes.2020.69002  Sayfa 0

121.
Radial sinir yaralanmaları ve sonuçları: Cerrahi deneyimimiz
Radial nerve injuries and ourcomes: Our surgical experience
Nail Cağlar Temiz, Adem Doğan, Alparslan Kırık, Soner Yaşar, Mehmet Ozan Durmaz, Ahmet Murat Kutlay
doi: 10.14744/tjtes.2020.34576  Sayfa 0

122.
Akut Apandisit Tanısında Dijital Kızılötesi Termal Görüntülemenin Rolü
Role of Digital Infrared Thermal Imaging in Diagnosis of Acute Appendicitis
Ugur Aydemir, Talha Sarigoz, Tamer Ertan, Ömer Topuz
doi: 10.14744/tjtes.2020.80843  Sayfa 0

123.
Spinal cord contusion and paraplegia resulting from indirect gunshot injury
Chen-Wei Wu, Chien-Chin Hsu, Kuo-tai Chen
doi: 10.14744/tjtes.2020.12686  Sayfa 0

124.
Akut apandisit tanısını koymada ve ciddiyetini belirlemede hemogram parametre değerlerinin rolü
The role of complete blood count parameters in diagnosing acute appendicitis and measuring the severity of inflammation
Rıfat Peksöz, Bahattin Bayar
doi: 10.14744/tjtes.2020.69195  Sayfa 0

125.
Çoklu künt travmalı yetişkinlerde yaralanma şiddetinin belirlenmesi için serum microRNA-93 ve microRNA-191 düzeylerinin kullanımı
The utility of serum microRNA-93 and microRNA-191 levels for determination of injury severity in adults with multiple blunt trauma
Özgür Söğüt, Merve Metiner, Onur Kaplan, Mustafa Çalık, Sümeyye Çakmak, Tuba Betül Ümit, Hüseyin Ergenç, Fahri Akbas, Seda Süsgün
doi: 10.14744/tjtes.2020.45470  Sayfa 0

126.
Travmaya Sekonder Açık Yaraların Borik Asit Parçacıklı Poliüretan Süngerle Tedavisi
Treatment of Open Wounds Secondary to Trauma Using Polyurethane Foams With Boric Acid Particles
Hasan Ulaş Oğur, Rana Kapukaya, Osman Çiloglu, Özgür Külahcı, Volkan Tolga Tekbaş, Abdulkerim Yörükoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.38613  Sayfa 0

127.
Laparoskopik olarak tanı konulan primer omental torsiyonun neden olduğu gebelik sırasında beklenmedik akut karın ağrısı: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Unexpected acute abdominal pain during pregnancy caused by primary omental torsion diagnosed laparoscopically: A case report and literature review
Barış Mantoğlu, Fatih Altıntoprak, Merve Yiğit, Necattin Fırat
doi: 10.14744/tjtes.2020.96898  Sayfa 0

128.
Teknesyum-99m işaretli RBC Gastrointestinal kanama SPECT/CT ile rastlantısal yumuşak doku Hematomu tespit edilen olgu
A CASE OF SOFT TİSSUE HEMATOMA DETECTED INCIDENTALLY ON 99m TC-LABELLED RBC GASTROINTESTINAL BLEEDING SPECT/CT
Rüya Erinç, Özge Vural Topuz, Muge Oner Tamam
doi: 10.14744/tjtes.2020.90376  Sayfa 0

129.
Majör Künt Trakeal ve Özofagus Hasarında Havayolu Yönetimi: Olgu Sunumu
Airway Management of Major Blunt Tracheal and Esophageal Injury: A Case Report
Kemalettin Koltka, Zerrin Sungur, Mehmet İlhan, Ali Fuat Kaan Gök, Emre Sertaç Bingül
doi: 10.14744/tjtes.2020.81613  Sayfa 0

130.
Delbet Tip 2 Femur Boyun Kırıklarında Avasküler Nekroz Oluşması Gerçekten Engellenebilir Mi?
Can Formation of Avasculer Necrosis Really Be Prevented in Delbet Type 2 Femoral Neck Fractures?
Mehmet Sait Akar, Şeyhmus Yiğit
doi: 10.14744/tjtes.2020.33568  Sayfa 0

131.
Pediatrik El Yanıklarının Klinik Sonuçları ve Başlıca Neden Olarak Çocuk İhmalinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Clinical Outcome of Pediatric Hand Burns and Evaluation of Neglect as a Leading Cause: A Retrospective Study
Abdulkadir Basaran, Mehmet Ali Narsat
doi: 10.14744/tjtes.2020.13922  Sayfa 0

132.
Mülteci ve Yerel Hastalar Arasında Komplike Apandisit Oranlarının Karşılaştırılması
Comparison of Complicated Appendicitis Rates Between Refugees and Local Patients
Saliha Karagöz Eren, Yunus Dönder
doi: 10.14744/tjtes.2020.70025  Sayfa 0

133.
Mandibula kondil kırıklarında farklı tedavi tekniklerin karşılaştırılması
Comparison of different treatment techniques in the mandibular condyle fracture
Nihal Durmus Kocaaslan, Beyza Karadede Ünal, Melekber Çavuş Özkan, Berşan Karadede, Özhan Çelebiler
doi: 10.14744/tjtes.2020.94992  Sayfa 0

134.
Künt Multi-Travma Vakasında Teşhisi Gecikmiş Tam Kat Ana Hepatik Kanal Yaralanmasının Başarılı Yönetimi
Delayed Diagnosis and Successful Management of Completely Transected Common Hepatic Duct In A Blunt Multi-Trauma Patient
Mehmet Köstek, Özgür Bostancı, Tayfun Bilgiç, Muharrem Battal
doi: 10.14744/tjtes.2020.22903  Sayfa 0

135.
Geriatrik akut apandisitli hastalarda perforasyonla ilişkili faktörlerin belirlenmesi
Determination of factors associated with perforation in patients with geriatric acute appendicitis
Emine Emektar, SEDA DAĞAR, Rabia Handan Karaatlı, HÜSEYİN UZUNOSMANOĞLU, Hakan Buluş
doi: 10.14744/tjtes.2020.25741  Sayfa 0

136.
1442 Pediatrik yanık hastasının epidemiyolojisi ve sonuçları: tek merkez deneyimi
Epidemiology and outcome of 1442 pediatric burn patients: a single center experience
Özer Özlü, Abdulkadir Basaran
doi: 10.14744/tjtes.2020.69447  Sayfa 0

137.
Orta ve hafif beyin travmalı ratlarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of renal function in rats with moderate and mild brain trauma
Sebnem Tekin Neijmann, Alev Kural, Nurten Sever, Halil Dogan, Sezgin Sarikaya
doi: 10.14744/tjtes.2020.29015  Sayfa 0

138.
COVID-19 Pandemisi Karantina Döneminde Pediatrik Kırıkların Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Characteristics of Pediatric Fractures During the COVID-19 Pandemic Lockdown Period
Alper Köksal, Yalkin Çamurcu, Ferdi Dırvar, Furkan Yapıcı, Hakan Akgün, Ozan Kaya
doi: 10.14744/tjtes.2020.67681  Sayfa 0

139.
Evli Kadınların Eş Şiddetine Maruz Kalma Durumları: Türkiye’nin Doğusunda Toplum Tabanlı Bir Çalışma
Exposure of Married Women to Spousal Violence: A Community-Based Study in Eastern Turkey
Evrim Çelebi, Edibe Pirincci, Ayşe Birsen Durmuş
doi: 10.14744/tjtes.2020.47012  Sayfa 0

140.
Acil Serviste Üst Gastrointestinal Kanama ile Başvuran 80 Yaş Üstü Hastalarda İnvaziv Olmayan Skorlama Sistemleri Kullanılarak Olumsuz Sonuçların Tahmini
Prediction of Adverse Outcomes using Non-Endoscopic Scoring Systems in Patients Over 80 Years of Age Who Present With Upper Gastrointestinal Bleeding in the Emergency Department
Okan Bardakcı, Duygu Sddkoglu, GÖKHAN AKDUR, GÜVEN ŞİMŞEK, Ünzile Atalay, murat das, OKHAN AKDUR, Yavuz Beyazit
doi: 10.14744/tjtes.2020.27810  Sayfa 0

141.
Oktreotidin, sepsis modelinde sıçanların akciğerleri üzerindeki kısa dönem koruyucu etkisi
Short Term Protective effect of octreotide on the lungs of rats with experimentally induced sepsis
Saylav Ejder Bora, Arife Erdoğan, Mumin Alper Erdoğan, Gurkan Yigitturk, Adem Çakır, Oytun Erbaş
doi: 10.14744/tjtes.2020.02589  Sayfa 0

142.
AO/OTA Sınıflamasına Göre Yetişkin Kırıklarının Epidemiyolojik Çalışması
The Epidemiology of Adult Fractures According to the AO/OTA Fracture Classification
Onur Bilge, Zerrin Defne Dundar, Numan Atılgan, Haluk Yaka, Ahmet Fevzi Kekeç, Doğaç Karagüven, Mahmut Nedim Doral
doi: 10.14744/tjtes.2020.26374  Sayfa 0

143.
Libya sivil savaşında gerçekleşen ürolojik yaralanmalar
Urological injuries in the civil war of Libya
Ozkan Onuk, Nusret Can Çilesiz, Arif Özkan, Elbrus Zarbaliyev, Nurten Dayıoğlu, Barış Nuhoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.57291  Sayfa 0

144.
Dudak ve Damak Yarıklarının Tedavisinde Kullanılan Travmatik Cerrahi Tekniklerinin Vomer Kemik Hacmi ve Morfolojisi Üzerine Etkilerinin 3D olarak Değerlendirilmesi
3D Evaluation of the Effects of Traumatic Surgical Techniques on Vomer Bone Volume and Morphology in the Treatment of Lip and Palate Clefts
Beyza Karadede Ünal, Nihal Durmus Kocaaslan, Berşan Karadede, ÖZHAN BEKİR Çelebiler
doi: 10.14744/tjtes.2020.36880  Sayfa 0

145.
Künt Abdominal Travma Hastalarında Serum Glikoz Potasyum Oranının Morbidite Ve Mortalite İçin Bir Öngörücü Olarak Değerlendirilmesi
Assessment of Serum Glucose Potassium Ratio as a Predictor for Morbidity and Mortality of Blunt Abdominal Trauma
BURAK KATİPOĞLU, ERDAL DEMIRTAS
doi: 10.14744/tjtes.2020.88945  Sayfa 0

146.
Klorojenik asit tedavisi deneysel spinal kord yarlanmasında oksidatif stresi azaltabilir mi?
Can Chlorogenic acid therapy reduce oxidative stress in an experimental spinal cord injury?
Ercan Bal, Sahin Hanalioglu, Aydın Sinan Apaydin, ceylan Bal, Almila ŞENAT, Berrak Gumuskaya, BURAK BAHADIR, Omer Faruk Turkoglu
doi: 10.14744/tjtes.2020.89499  Sayfa 0

147.
Çocukluk çağı tip 3 suprakondiler humerus kırıklarında kırık yerleşiminin açık redüksiyon ve klinik sonuçlara olan etkisi
Effect of fracture location on rate of conversion to open reduction and clinical outcomes in pediatric gartland type 3 supracondylar humerus fractures
Abbas Tokyay, Erhan Okay, EREN CANSÜ, Ahmet Nadir Aydemir, Bülent Erol
doi: 10.14744/tjtes.2020.23358  Sayfa 0

148.
Yaşlı Yetişkinlerde Yatarak Tedavi Edilen Yanık Yaralanmalarının Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri ve Sonuçları: Mortaliteyle İlişkili Faktörler
Epidemiological and Clinical Characteristics and Outcomes of Inpatient Burn Injuries in Older Adults: Factors Associated with Mortality
Kayhan Gürbüz, Mete Demir
doi: 10.14744/tjtes.2020.07200  Sayfa 0

149.
Acil servislerde düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi ve Adli Tıp Kurumunca verilen raporlarla karşılaştırılması
Evaluation of forensic reports issued in emergency departments and comparison with reports issued by the Council of Forensic Medicine
Cem Terece, Abdullah Osman Kocak, Veysel Osman Soğukpınar, Kağan Gurpinar, Hizir Asliyuksek
doi: 10.14744/tjtes.2020.18013  Sayfa 0

150.
İzole koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası gelişen mediastinit olgularının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimimiz
Evaluation of postoperative development of mediastinitis in patients undergoing isolated coronary artery bypass grafting surgery: a single-center experience
Özay Akyıldız, Ömer Ulular
doi: 10.14744/tjtes.2020.13546  Sayfa 0

151.
Sigmoid volvulusta volvulus formasyonunu tetikleyen faktörler
Factors precipitating volvulus formation in sigmoid volvulus
Esra Dıscı, Sabri Selcuk Atamanalp
doi: 10.14744/tjtes.2020.03762  Sayfa 0

152.
Covid-19 salgını altında genel cerrahi uygulamaları: İstanbul'da bir salgın hastanesinin deneyimi
General surgery practice under the Covid-19 pandemic: the experience of a pandemic hospital in Istanbul
Yasin Tosun, Kenan Çetin
doi: 10.14744/tjtes.2020.80025  Sayfa 0

153.
Doğum sırasındaki izole rekto-vajinal septum yaralanmaları: Tek merkez deneyimi
Isolated recto-vaginal septum injury during parturition: Single center experience
Fatih Altintoprak, Kayhan Ozdemir, Hilal Uslu Yuvaci, Muhammet Burak Kamburoğlu, Baris Mantoglu, Emre Gönüllü, Necattin Firat, Emrah Akin
doi: 10.14744/tjtes.2020.26338  Sayfa 0

154.
Sol paraduodenal fıtığın laparoskopik onarımı: Nadir bir internal herni olgusu
Laparoscopic repair of the left paraduodenal hernia: A rare case of an internal hernia
erkan somuncu, emre bozdağ
doi: 10.14744/tjtes.2020.73232  Sayfa 0

155.
Hepatik adenomda tümör boyutu küçültme amaçlı transarteriyel kemoembolizasyon sonrasında gelişen non travmatik spontan rüptür: Olgu sunumu
Non-traumatic Spontaneous Ruptured Hepatocellular Adenoma after Selective Transcatheter Arterial Chemo-embolization for Reduction of Tumor Mass: A case report
Çağlayan Çakır
doi: 10.14744/tjtes.2020.94838  Sayfa 0

156.
Fournier Gangreni Ciddiyet Skorlaması ve Mikrobiyal Kültür Sonuçlarının Hastanede Kalış Süresi, Debridman Sıklığı ve Mortalite Üzerindeki Etkisi
The Effect of Fournier Gangrene Severity Index and Microbial Culture Results on Hospital Length of Stay, Frequency of Debridment and Mortality
Enes Şahin, Ogün Erşen, Ümit Mercan, Sezgin Yılmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.02346  Sayfa 0

157.
Travmatik timpanik membran perforasyonlarının sigara kağıdı ile onarımının etkinliği
The effectiveness of repairment of traumatic tympanic membrane perforations with cigarette paper
Özlem Akkoca, Selda Kargın Kaytez, Zeynep Kaptan, Coşkun Özdemir
doi: 10.14744/tjtes.2020.98968  Sayfa 0

158.
Plevra Tümörünü Taklit Eden ve Ateşli Silah ile Yaralanma Sonrasında Oluşan Toraksta Splenosis: Uzun Süreli Takip Edilen Olgu
Thoracic Splenosis Mimicking Pleural Tumor After Firearm Injury: A Case Report with Long-term Follow-up
Özge Sönmez, Burcu Kılıç, Akif Turna
doi: 10.14744/tjtes.2020.45787  Sayfa 0

159.
Düz el radyografilerinden el kırıklarının tespiti için derin öğrenme yöntemlerinin kullanılması
Use of deep learning methods for hand fractures detection from plain hand radiographs
Kemal Üreten, Hüseyin Fatih Sevinç, Ufuk İğdeli, Aslıhan Onay, YÜKSEL MARAŞ
doi: 10.14744/tjtes.2020.06944  Sayfa 0