p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 6 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Gelecek Sayı - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

Gelecek Sayı

DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Orta ve hafif beyin travmalı sıçanlarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of renal function in rats with moderate and mild brain trauma
Şebnem Tekin Neijmann, Alev Kural, Nurten Sever, Halil Dogan, Sezgin Sarıkaya
doi: 10.14744/tjtes.2020.29015  Sayfalar 1 - 7

2.
Oktreotidin, sepsis modelinde sıçanların akciğerleri üzerindeki kısa dönem koruyucu etkisi
Short-term protective effect of octreotide on the lungs of rats with experimentally induced sepsis
Saylav Ejder Bora, Arife Erdoğan, Mumin Alper Erdoğan, Gürkan Yiğitturk, Adem Çakır, Oytun Erbaş
doi: 10.14744/tjtes.2020.02589  Sayfalar 8 - 14

3.
Deneysel temas tipi yanıklarda topikal Alpinia officinarum (havlıcan) tedavisinin akut etkilerinin araştırılması ve topikal gümüş sülfadiazin tedavisi ile karşılaştırılması
Investigation of acute effects of topical Alpinia officinarum (galangal) treatment in experimental contact type burns and comparison with topical silver sulfadiazine treatment
Koray Kadam, Selahattin Kıyan, Yiğit Uyanıkgil, Fatih Karabey, Emel Öykü Çetin
doi: 10.14744/tjtes.2020.69002  Sayfalar 15 - 26

KLINIK ÇALIŞMA
4.
COVID-19 pandemisinin ilk 100 gününde ortopedik travma cerrahisi pratiğine etkisi: İstanbul’da bir üniversite hastanesinin deneyimi
The impact of COVID-19 pandemic in the first 100 days on orthopedic trauma surgery practice, the experience of a university hospital in Istanbul
Mahmut Kürşat Özşahin, Göker Utku Değer, Nuri Aydın
doi: 10.14744/tjtes.2021.23796  Sayfalar 27 - 32

5.
Geriatrik akut apandisitli hastalarda perforasyonla ilişkili faktörlerin belirlenmesi
Determination of factors associated with perforation in patients with geriatric acute appendicitis
Emine Emektar, Seda Dağar, Rabia Handan Karaatlı, Hüseyin Uzunosmanoğlu, Hakan Buluş
doi: 10.14744/tjtes.2020.25741  Sayfalar 33 - 38

6.
Acil serviste üst gastrointestinal kanama ile başvuran 80 yaş üstü hastalarda invaziv olmayan skorlama sistemleri kullanılarak olumsuz sonuçların tahmini
Prediction of adverse outcomes using non-endoscopic scoring systems in patients over 80 years of age who present with the upper gastrointestinal bleeding in the emergency department
Okan Bardakçı, Duygu Sıddıkoğlu, Gökhan Akdur, Güven Şimşek, Ünzile Atalay, Murat Das, Okhan Akdur, Yavuz Beyazit
doi: 10.14744/tjtes.2020.27810  Sayfalar 39 - 47

7.
Peroneal nekrotizan fasiit hastalığında anestezi tekniğini seçerken kullanılması gereken faktörler var mı?: İki merkezden bir kohortun tanımlayıcı analizi
Are there factors in the disease of peroneal necrotizing fasciitis which should be used when choosing the anesthetic technique?: Descriptive analysis of a cohort from two centers
Ömer Faruk Boran, Bülent Katı, Veli Fahri Pehlivan, Maruf Boran, Evren Büyükfırat, Mehmet Buğra Bozan, Osman Barut, Mehmet Kutlu Demirkol, Halil Çiftçi
doi: 10.14744/tjtes.2020.15088  Sayfalar 48 - 56

8.
1442 pediatrik yanık hastasının epidemiyolojisi ve sonuçları: Tek merkez deneyimi
Epidemiology and outcome of 1442 pediatric burn patients: A single-center experience
Özer Özlü, Abdulkadir Başaran
doi: 10.14744/tjtes.2020.69447  Sayfalar 57 - 61

9.
Mülteci ve yerel hastalar arasında komplike apandisit oranlarının karşılaştırılması
Comparison of complicated appendicitis rates between refugees and local patients
Saliha Karagöz Eren, Yunus Dönder
doi: 10.14744/tjtes.2020.70025  Sayfalar 62 - 68

10.
Evli kadınların eş şiddetine maruz kalma durumları: Türkiye’nin Doğusunda toplum tabanlı bir çalışma
Exposure of married women to spousal violence: A community-based study in Eastern Turkey
Evrim Çelebi, Edibe Pirincci, Ayşe Birsen Durmuş
doi: 10.14744/tjtes.2020.47012  Sayfalar 69 - 77

11.
Karadeniz Bölgesi’nde “patpat” kazalarına bağlı ölümler
Deaths due to “patpat” accidents in the Black Sea Region, Turkey
Hüseyin Çetin Ketenci, Mehmet Altınok, Sait Özsoy, Halil Ilhan Aydoğdu, Muhammet Çelik, Nazım Ercüment Beyhun
doi: 10.14744/tjtes.2020.46705  Sayfalar 78 - 83

12.
Pediatrik el yanıklarının klinik sonuçları ve başlıca neden olarak çocuk ihmalinin değerlendirilmesi: Geriye dönük bir çalışma
Clinical outcome of pediatric hand burns and evaluation of neglect as a leading cause: A retrospective study
Abdulkadir Başaran, Mehmet Ali Narsat
doi: 10.14744/tjtes.2020.13922  Sayfalar 84 - 89

13.
Libya sivil savaşında gerçekleşen ürolojik yaralanmalar
Urological injuries in the civil war of Libya
Özkan Onuk, Nusret Can Çilesiz, Arif Özkan, Elbrus Zarbaliyev, Nurten Dayıoğlu, Barış Nuhoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.57291  Sayfalar 90 - 93

14.
COVID-19 pandemisi karantina döneminde pediatrik kırıkların özelliklerinin değerlendirilmesi
An evaluation of the characteristics of orthopedic pediatric traumas during the COVID-19 pandemic lockdown period
Alper Köksal, Yalkin Çamurcu, Ferdi Dırvar, Furkan Yapıcı, Hakan Akgün, Ozan Kaya
doi: 10.14744/tjtes.2020.67681  Sayfalar 94 - 98

15.
Mandibula kondil kırıklarında farklı tedavi tekniklerin karşılaştırılması
Comparison of different treatment techniques in the mandibular condyle fracture
Nihal Durmuş Kocaaslan, Beyza Karadede Ünal, Melekber Çavuş Özkan, Berşan Karadede, Özhan Çelebiler
doi: 10.14744/tjtes.2020.94992  Sayfalar 99 - 106

16.
Delbet tip 2 femur boyun kırıklarında avasküler nekroz oluşması gerçekten engellenebilir mi?
Can formation of avascular necrosis really be prevented in Delbet type 2 femoral neck fractures?
Mehmet Sait Akar, Şeyhmus Yiğit
doi: 10.14744/tjtes.2020.33568  Sayfalar 107 - 112

OLGU SUNUMU
17.
Teknesyum-99m işaretli RBC gastrointestinal kanama SPECT/CT ile rastlantısal yumuşak doku hematomu tespit edilen olgu
A case of soft tissue hematoma detected incidentally on 99m TC-labelled RBC gastrointestinal bleeding SPECT/CT
Rüya Erinç, Özge Vural Topuz, Müge Öner Tamam
doi: 10.14744/tjtes.2020.90376  Sayfalar 113 - 115

18.
Künt multi-travma olgusunda teşhisi gecikmiş tam kat ana hepatik kanal yaralanmasının başarılı yönetimi
Delayed diagnosis and successful management of completely transected common hepatic duct in a blunt multitrauma patient
Mehmet Köstek, Özgür Bostancı, Tayfun Bilgiç, Muharrem Battal
doi: 10.14744/tjtes.2020.22903  Sayfalar 116 - 119

19.
Majör künt trakeal ve özofagus hasarında havayolu yönetimi: Olgu sunumu
Airway management of major blunt tracheal and esophageal injury: A case report
Kemalettin Koltka, Zerrin Sungur, Mehmet İlhan, Ali Fuat Kaan Gök, Emre Sertaç Bingül
doi: 10.14744/tjtes.2020.81613  Sayfalar 120 - 123