p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Gelecek Sayı - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

Gelecek Sayı

1.
Geriatrik Travma Hastalarında Kırılganlık İndeksinin Ve Geriatrik Travma Sonlanım Skorunun Mortalite Üzerine İlişkisinin Değerlendirilmesi
Relationships Of The Frailty Index And Geriatric Trauma Outcome Score With Mortality In Geriatric Trauma Patients
Müge Arslan Erduhan, Halil doğan, Bugra Ilhan
doi: 10.14744/tjtes.2022.85522  Sayfa 0

2.
Erişkinde Konjenital Diafram Hernisi ile Birlikte Mide Perforasyonu: İntratorasik Mide Perforasyonu
Congenital Diaphragmatic Hernia with Gastric Perforation in Adult: Intrathoracic Gastric Perforation
Mehmet Taner Ünlü, SERKAN SARI, Ozan Çalışkan
doi: 10.14744/tjtes.2022.62289  Sayfa 0

3.
On dört yaşındaki adölesan olguda travmatik asfiksiye bağlı ekimoz maskesi
Traumatic asphyxia with a “masque ecchymotique” in a 14-year-old adolescent
Nihan Şık, Oğuzhan Başerdem, Murat Duman, Durgül Yılmaz
doi: 10.14744/tjtes.2022.53099  Sayfa 0

4.
İnterhemisferik subdural ampiyemlerin cerrahi tedavisi: literatür taraması ve 12 vakalık seri
Surgical management of interhemispheric subdural empyemas: review of the literature and report of 12 cases
Doğan Güçlühan Güçlü, Duygu Dolen, İlyas Dolaş, Seniha Başaran, Tugrul Cem Unal, Ezgi Özbek, Görkem Alkır, HARUN MEHMET ÖZLÜ, Aydın Aydoseli, Mitra Kubilay, Altay Sencer
doi: 10.14744/tjtes.2022.56706  Sayfa 0

5.
Simule edilmiş COVID-19 hastalarının entübasyonunda ilk girişim başarısına VieScope®’ un etkisi. Randomize çapraz simulasyon çalışması
Impact of VieScope on first-attempt success during simulated COVID-19 patients intubation. A randomized cross-over simulation trial
Togay Evrin, Leyla Öztürk Sönmez, Lezsek Gadek, Michal Pruc, Alla Navolokina, Wojciech Wieczorek, Maciej Cyran, Jacek Smereka, Gül Deniz Özkan
doi: 10.14744/tjtes.2022.45682  Sayfa 0

6.
Çocuklarda Akut Karın İle Başvuran Karın İçi Lenfanjiyomların İntralezyonel Bleomisin Enjeksiyonu Tedavisi
Intralesional Bleomycin Injection Treatment of Intraabdominal Lymphangiomas Presenting with Acute Abdomen in Children
Rahşan Özcan, Ali Ekber Hakalmaz, Senol Emre, Ayten Ceren Bakır, Süreyya Aydın, Fatih Gulsen, Osman Faruk Senyuz, Gonca Topuzlu Tekant
doi: 10.14744/tjtes.2022.37963  Sayfa 0

7.
Zor endotrakeal entübasyonu hangi test en iyi tahmin eder? Prospektif bir kohort çalışması
Which test best predicts difficult endotracheal intubation? A prospective cohort study
Güray Alp, müge Koşucu
doi: 10.14744/tjtes.2022.34460  Sayfa 0

8.
Deplase pediatrik suprakondiler humerus kırıklarında posterior yaklaşım her zaman kötü fonksiyonel ve kozmetik sonuçlara neden olur mu?
Does posterior approach always lead to poor functional and cosmetic outcomes in displaced pediatric supracondylar humeral fractures?
Tayfun KOSUCU, Ekin Kaya Şimşek, Bahtiyar Haberal, Recep Dincer, EMRAH KOVALAK, YAKUP BARBAROS BAYKAL
doi: 10.14744/tjtes.2022.29403  Sayfa 0

9.
Doğumsal brakiyal pleksus felcinde botulinum toksini uygulamasının latissimus dorsi ve teres major kasları üzerindeki etkisi: Elektron mikroskopik ve klinik çalışma
The effect of botulinum toxin application on latissimus dorsi and teres major muscles in patients with brachial plexus birth palsy (BPBP): An electron microscopic and clinical study
Hayri Ömer Berköz, Erol Kozanoğlu, Atakan Aydın, Safiye Özkan, Bora Edim Akalın, Seyhun Solakoglu
doi: 10.14744/tjtes.2022.19406  Sayfa 0

10.
Sigmoid Volvulus'ta Bağırsak Gangreninin Tahmininde Yeni Bir Model
A New Model for Prediction of Bowel Gangrene in Sigmoid Volvulus
Cengiz Ceylan, Necip Tolga Baran, Hüseyin Kocaaslan, Ömer Güngörür, Emrah Cengiz, Mehmet Güzel, Yavuz Selim Angın, Kutay Sağlam, Cemalettin AYDIN
doi: 10.14744/tjtes.2022.11893  Sayfa 0

11.
Acil batın cerrahisi geçiren hastalarda mortalite oranlarını etkileyen değişkenler: Retrospektif kesitsel çalışma
Variables affecting mortality rates in patients undergoing emergency abdominal surgery: A retrospective cross-sectional study
Necmiye Ay, Abdurrahim Derbent, Ayça Sultan Şahin, Naime Yalcin, Mine Çelik
doi: 10.14744/tjtes.2022.01264  Sayfa 0