p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 5 Yıl : 2022

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Gelecek Sayı - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

Gelecek Sayı

DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Travma sonrası kırık stabilizasyonunda standart miniplaklar ve kilitli miniplakların karşılaştırılması
Comparison of standard miniplates and locked miniplates in post-traumatic fracture stabilization
Lütfiye Yazar, Barış Altuğ Aydil, Mustafa Ayhan, Yağmur Çömlekçioğlu
doi: 10.14744/tjtes.2022.59447  Sayfalar 715 - 722

2.
Yetişkin sıçanlarda polimikrobiyal sepsisin neden olduğu testis hasarına karşı melatoninin koruyucu rolü 
Protective role of melatonin against testicular damage caused by polymicrobial sepsis in adult rats
Songül Doğanay, Özcan Budak, Veysel Toprak, Gülay Erman, Arzu Şahin
doi: 10.14744/tjtes.2021.90575  Sayfalar 723 - 729

3.
Roflumilast ve ibuprofenin testis iskemi reperfüzyon hasarına etkisi: Deneysel bir çalışma
The protective effect of roflumilast and ibuprofen on testicular ischemia reperfusion injury: An experimental study
Berat Cem Özgür, Hatice Surer, Cem Nedim Yücetürk, Tolga Karakan, Elif Özer, Elmas Ogus
doi: 10.14744/tjtes.2021.01361  Sayfalar 730 - 735

4.
Sıçanlarda deneysel travmatik beyin hasarı modelinde adrenomedullin’in nöroprotektif etkileri
Neuroprotective effects of adrenomedullin in experimental traumatic brain injury model in rats
Gökçen Emmez, Erkut Baha Bulduk, Zuhal Yıldırım
doi: 10.14744/tjtes.2021.01954  Sayfalar 736 - 742

5.
Fukoksantin uygulamasının karın içi yapışma üzerindeki önleyici etkisi: Deneysel hayvan çalışması
Preventive effect of fucoxanthin administration on intra-abdominal adhesion: An experimental animal study
Erkan Dalbaşı, Abidin Tüzün, Neval Berrin Arserim, Filiz Özcan, Elif Doğan, Alpay Çetin
doi: 10.14744/tjtes.2021.04134  Sayfalar 743 - 750

KLINIK ÇALIŞMA
6.
COVID-19 pandemisi süresince SIRI, SII ve Alvarado skorlarının akut apandisit komplikasyonlarıyla olan ilişkisi
Relationship between SIRI, SII values, and Alvarado score with complications of acute appendicitis during the COVID-19 pandemic
İbrahim Ethem Cakcak, Zeliha Türkyılmaz, Tuğrul Demirel
doi: 10.14744/tjtes.2021.94580  Sayfalar 751 - 755

7.
COVID-19 pandemisinin akut apandisit hastaları üzerine etkileri
The effects of COVID-19 pandemic on patients with acute appendicitis
Nihan Turhan, Çiğdem Dicle Arıcan
doi: 10.14744/tjtes.2021.53929  Sayfalar 756 - 761

8.
COVID-19 hastalarında üst gastrointestinal sistem kanamaları: Risk faktörleri ve yönetimi / Geriye dönük bir kohort çalışması
Upper gastrointestinal system bleedings in COVID-19 patients: Risk factors and management/a retrospective cohort study
Ümit Alakuş, Umut Kara, Cantürk Taşçı, Mehmet Eryılmaz
doi: 10.14744/tjtes.2021.30513  Sayfalar 762 - 768

9.
Akut pankreatit hastalarında başlangıçta bakılan kalsiyum seviyesi ile Balthazar sınıflaması arasında korelasyon var mı?
Is there a correlation between the initial calcium level and Balthazar classification in patients with acute pancreatitis?
Mehmet Ali Bilgili, Ramazan Dertli, Abdullah Al Kafee, Güner Kılıç, Yusuf Kayar
doi: 10.14744/tjtes.2021.03464  Sayfalar 769 - 775

10.
Antitrombotik tedavi alan hastalarda, acil gastrointestinal sistem cerrahisi güvenli midir?
Is emergency gastrointestinal system tumor surgery safe under treatment of antitrombotics?
Mehmet İlhan, Elchin Alizade, Görkem Uzunyolcu, Ali Fuat Kaan Gök, Kayihan Gunay, Cemalettin Ertekin, Mehmet Kurtoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2022.92442  Sayfalar 776 - 780

11.
Kitlesel toplanmalarda farklı etkinlik türlerindeki travma olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of trauma cases in different types of mass gathering events
Hüseyin Koçak, İbrahim Tuncay
doi: 10.14744/tjtes.2021.17971  Sayfalar 781 - 789

12.
Ciddi yanık hastalarında skorlama modellerinin kullanımı: Hangisi en iyisi?
Mortality prediction models for severe burn patients: Which one is the best?
Hilmi Yazıcı, Ahmet Deniz Uçar, Ozan Namdaroğlu, Mehmet Yıldırım
doi: 10.14744/tjtes.2021.29540  Sayfalar 790 - 795

13.
Acil servise müracaat eden yakın arkadaş şiddeti hastalarının 10 yıllık geriye dönük analizi
A 10-year retrospective analysis of intimate partner violence patients in the emergency department
Nezih Kavak, Rasime Pelin Kavak, Meltem Özdemir, Mustafa Sever, Nurcan Ertan, Aslı Suner
doi: 10.14744/tjtes.2021.90453  Sayfalar 796 - 804

14.
Posttravmatik orta hat epidural hematom serisi ve literatür derlemesi
A series of post-traumatic midline epidural hematoma and review of the literature
Doğan Güçlühan Güçlü, Onur Öztürk, Musa Çırak, Halil Can, Tuğrul Cem Ünal, İlyas Dolaş, Utku Özgen, Aydın Aydoseli, Altay Sencer
doi: 10.14744/tjtes.2020.28182  Sayfalar 805 - 811

15.
Yaşlı yanıkları: Prognozun öngörülmesinde klinik kırılganlık ölçeği ve fonksiyonel ambulasyon sınıflandırması kullanımı
Elderly burns: Clinical frailty scale and functional ambulation classification in predicting prognosis
Özer Özlü, Abdulkadir Başaran
doi: 10.14744/tjtes.2022.49400  Sayfalar 812 - 817

16.
Komplike akut kolesistit tanısında serum enflamatuvar parametrelerin öngörücü rolüne yönelik bir araştırma
An investigation into the predictive role of serum inflammatory parameters in the diagnosis of complicated acute cholecystitis
Server Sezgin Uludağ, Ozan Akıncı, Nazım Güreş, Yasin Tosun, Ahmet Necati Şanlı, Abdullah Kağan Zengin, Mehmet Faik Özçelik
doi: 10.14744/tjtes.2021.35923  Sayfalar 818 - 823

17.
Proksimal humerus kırıklarının tedavisinde plak-vida yoğunluğu fonksiyonel sonuçları etkiler mi?
Does plate-screw density affect the functional outcomes in the treatment of proximal humerus fractures?
Alkan Bayrak, Altuğ Duramaz, Alican Koluman, Cemal Kural, Nezih Ziroğlu, Kadir Gözügül, Gökhan Peker
doi: 10.14744/tjtes.2021.99078  Sayfalar 824 - 831

18.
Acil serviste kalça kırığı tanısı alan hastalarda ultrasonografi ile perikapsüler sinir grubu bloğunun etkinliği
Effectiveness of pericapsular nerve group block with ultrasonography in patients diagnosed with hip fracture in the emergency department
Birdal Güllüpınar, Caner Sağlam, Erden Erol Ünlüer, Pınar Ayvat, Kemal Öztürk, Mehmet Gül, Shikha Tandon
doi: 10.14744/tjtes.2022.67817  Sayfalar 832 - 838

19.
Akut Rockwood Tip III/V Akromioklaviküler Çıkıkların Tedavisinde Açık Çift Düğme Tekniği Kancalı Plaktan Üstündür
Open Double-Button Technique is Superior to Hook Plate in the Treatment of Acute Rockwood Type III/V Acromioclavicular Dislocations
Furkan Yapici, Hanifi Üçpunar, Volkan Gür, Ahmet Sevencan, Yusuf Onur Kizilay, Resit Karaköse, Yalkin Çamurcu
doi: 10.14744/tjtes.2021.45985  Sayfalar 839 - 848

20.
Yaşlı kalça kırıklarında 30 günlük mortaliteyi öngörmek için C-reaktif protein bazlı biyobelirteçler kullanılabilir mi?: Geriye dönük bir çalışma
Can C-reactive protein-based biomarkers be used as predictive of 30-day mortality in elderly hip fractures?A retrospective study
Orhan Balta, Harun Altınayak, Mehtap Gürler Balta, Sezer Astan, Cihan Uçar, Recep Kurnaz, Eyup Cagatay Zengin, Mehmet Burtaç Eren
doi: 10.14744/tjtes.2022.12454  Sayfalar 849 - 856

21.
Torakolomber omurga burst kırıklarında interpediküler mesafe artış oranı ve spinal kanal işgal oranı arasındaki ilişkiler
The relationship between the ratio of interpedicular distance increase and the ratio of spinal canal compromise in thoracolumbar burst fractures
Bülent Tanrıverdi, Önder Aydıngöz, Mehmet Can Ünlü, Nafız Bilsel, Murat Hancı
doi: 10.14744/tjtes.2021.99560  Sayfalar 857 - 862

OLGU SUNUMU
22.
Penetran göğüs yaralanması sonrası travmaya bağlı kapiller kaçış sendromu: Transfüzyonla şiddetlenen masif asit ve pulmoner sekresyon
Trauma-induced capillary leak syndrome after penetrating chest injury: Manifestation of massive ascites and pulmonary secretions aggravated by transfusion
Seok Hwa Youn, Yong Chul Shin, Jiho Yoon, Sunyoung Baek, Younghwan Kim
doi: 10.14744/tjtes.2020.46026  Sayfalar 863 - 866

23.
Posterior dirsek bölgesi yumuşak doku defektinin lateral kol perforatör ada ilerletme flebi ile onarılması
Lateral arm perforator flap as an island advancement flap for posterior elbow soft-tissue reconstruction
Ömer Kokaçya, İbrahim Tabakan
doi: 10.14744/tjtes.2020.84425  Sayfalar 867 - 870

24.
Künt boyun travmasına bağlı vertebral arteriovenöz fistül: Olgu sunumu
Vertebral arteriovenous fistula due to blunt neck trauma: A case report
Durmuş Oğuz Karakoyun, Ali Yılmaz, Oğuzhan Uzlu, Ergun Dağlıoğlu, Hasan Serdar Işık
doi: 10.14744/tjtes.2020.72506  Sayfalar 871 - 875

25.
Yüzen falanks; interphalangeal eklemin eşzamanlı çift çıkığı: Olgu sunumu ve literatür taraması
Floating phalanx; simultaneous double dislocation of the interphalangeal joint in a finger: A case report and literature review
Fevzi Sağlam, Özgür Baysal, Sönmez Sağlam, Evrim Sirin, Ömer Sofulu
doi: 10.14744/tjtes.2020.16623  Sayfalar 876 - 878

26.
İnce bağırsak intusepsiyonuna bağlı nadir bir mekanik bağırsak obtrüksiyon nedeni: “Peutz-Jeghers tipi soliter hamartomatöz polip’’
A rare cause of mechanical intestinal obstruction due to small bowel intussusception: “A solitary Peutz-Jeghers type hamartomatous polyp”
Yusuf Emre Aytin, Zeliha Türkyılmaz
doi: 10.14744/tjtes.2021.34560  Sayfalar 879 - 883